Vilka berörs och hur?

Upphandlande myndigheter och enheter, definierade i upphandlingslagstiftningen, omfattas av de nya reglerna.

De som omfattas av definitionen i lagen om offentlig upphandling, LOU (2007:91), benämns upphandlande myndigheter. Dessa är statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande församlingar i kommuner och regioner, vissa offentligt styrda organ och sammanslutningar av en eller flera upphandlande myndigheter eller ett eller flera offentligt styrda organ.

Med offentligt styrda organ avses till exempel sådana bolag, föreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär och där staten, en kommun, en region eller en annan upphandlande myndighet till största delen finansierar eller kontrollerar verksamheten (t.ex. flertalet kommunala och en del statliga bolag).

De som omfattas av definitionen i lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF (2007:92), benämns upphandlande enheter och dessa är:

  1. upphandlande myndigheter, det vill säga statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande församlingar i kommuner och regioner, vissa offentligt styrda organ (t.ex. flertalet kommunala bolag och en del statliga bolag), sammanslutningar av en eller flera upphandlande myndigheter eller ett eller flera offentligt styrda organ, som bedriver någon av ovan angivna verksamheter,
  2. företag som bedriver verksamhet enligt ovan, som en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande inflytande över, till exempel ett dotterbolag,
  3. privata företag som bedriver någon av ovan angivna verksamheter med stöd av en särskild rättighet eller ensamrätt.

Mer information om LOU och LUF finns på Konkurrensverkets webbplats.

De nya reglerna gäller för upphandling (köp och leasing) av bilar, men även för upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster. Bil är ett övergripande begrepp för personbil, buss och lastbil enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Med leasing avses hyra med en bestämd hyrestid på minst ett år.

Det finns undantag där lagen inte gäller, nämligen köp eller leasing av bilar som:

  1. är konstruerade och tillverkade för användning av Försvarsmakten, det civila försvaret, räddningstjänsten eller ordningsmakten, eller
  2. används uteslutande inom inhägnade järnvägs-, industri- eller tävlingsområden eller andra liknande inhägnade områden.

Den kollektivtrafik som berörs är definierad som den persontransporttjänst som tillhandahålls av ett kollektivtrafikföretag inom ramen för ett avtal om allmän trafikplikt. Det betyder att enbart kollektivtrafik av allmänt intresse berörs av lagen. Ren kommersiell trafik omfattas inte. Dessutom undantas s.k. ”särskilda persontransporter” som t.ex. färdtjänst och skolskjuts. EU-förordningen 1370/2007 innehåller mer information om vilken trafik som berörs.

Statliga myndigheter under regeringen är sedan tidigare skyldiga att beakta miljö- och trafiksäkerhetskrav genom förordning 2009:1. Förordningen gäller för inköp, leasing och användning av bilar samt för upphandling av bilhyra och taxiresor. Lätta fordon (personbilar och lätta lastbilar) omfattas av förordningen. Kraven i förordningen (2009:1) får anses vara strängare än den nya lagen (SFS 2011:846) och statliga myndigheter beaktar därmed de nya miljökraven, med teknisk specifikation, genom att även fortsättningsvis tillämpa 2009:1. Miljökraven i denna förordning kan användas av andra upphandlande myndigheter och enheter än de statliga.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!