Viktning behövs inte om en s.k. absolut utvärderingsmodell används. De olika miljökriterierna omvandlas till monetära värden och beroende på hur stora olika utsläpp etc. ett fordon har får anbudsgivaren påslag på priset. Genom dessa monetära värden har den upphandlande myndigheten/enheten angivit vilken betydelse de olika kriterierna har och någon ytterligare viktning (i procent, kvotdelar eller liknande) krävs inte. Om miljökostnaderna istället används i en s.k. relativ utvärderingsmodell måste viktning ske enligt bestämmelserna i 12 kap. 2 § LOU respektive LUF.

Kommentar: Kammarrätten i Stockholm säger i ett överprövningsmål (mål 3014-09, Veolia Transport Sverige AB ./. AB Storstockholms Lokaltrafik) bl.a. följande. I den aktuella upphandlingen har en s.k. absolut utvärderingsmodell använts. Viktning av tilldelningskriterierna har skett genom att SL i monetära termer, i form av prispåslag, uttryckt den inbördes relationen mellan tilldelningskriterierna. SL har därefter summerat offererat pris och prispåslag. Enligt kammarrätten är denna metod förutsägbar och garanterar att samtliga anbudsgivare behandlas lika och att SL, genom att inte uttrycka viktning av tilldelningskriterierna i procent, kvotdelar eller liknande, inte frångått vad som anges i upphandlingsreglerna.