Frågor och svar om rena vägtransporter

Viktning behövs inte om en s.k. absolut utvärderingsmodell används. De olika miljökriterierna omvandlas till monetära värden och beroende på hur stora olika utsläpp etc. ett fordon har får anbudsgivaren påslag på priset. Genom dessa monetära värden har den upphandlande myndigheten/enheten angivit vilken betydelse de olika kriterierna har och någon ytterligare viktning (i procent, kvotdelar eller liknande) krävs inte. Om miljökostnaderna istället används i en s.k. relativ utvärderingsmodell måste viktning ske enligt bestämmelserna i 12 kap. 2 § LOU respektive LUF.

Kommentar: Kammarrätten i Stockholm säger i ett överprövningsmål (mål 3014-09, Veolia Transport Sverige AB ./. AB Storstockholms Lokaltrafik) bl.a. följande. I den aktuella upphandlingen har en s.k. absolut utvärderingsmodell använts. Viktning av tilldelningskriterierna har skett genom att SL i monetära termer, i form av prispåslag, uttryckt den inbördes relationen mellan tilldelningskriterierna. SL har därefter summerat offererat pris och prispåslag. Enligt kammarrätten är denna metod förutsägbar och garanterar att samtliga anbudsgivare behandlas lika och att SL, genom att inte uttrycka viktning av tilldelningskriterierna i procent, kvotdelar eller liknande, inte frångått vad som anges i upphandlingsreglerna.

Ja, lagen hindrar inte (se 3 §) att en upphandlande myndighet/enhet kan ställa andra krav, vare sig de använder sig av tekniska specifikationer eller tilldelningskriterier. Det finns inga hinder mot att lägga till t.ex. restvärde och underhållskostnader i LCC-kalkylen, under förutsättning att de i lagen angivna (se 7 §) driftskostnaderna finns med om inte miljökraven återfinns som tekniska specifikationer.

Vid upphandling av ramavtal där inte alla villkor är fastställda sker inte tilldelningen av kontrakt förrän vid en andra konkurrensutsättning (se 5 kap. 7 § LOU). Om inte energi- och miljöpåverkan har beaktats som tekniska specifikationer är det vid den andra konkurrensutsättningen som metoden med tilldelningskriterier för att beakta energi- och miljöpåverkan ska användas.

Vid ramavtal som ingåtts med en enda leverantör där alla villkor är fastställda tilldelas kontrakt i enlighet med dessa villkor. Om flera leverantörer ingår i ramavtalet tilldelas kontrakt genom tillämpning av villkoren och t.ex. rangordning (se 5 kap. 4 och 6 § § LOU). I dessa fall kan energi- och miljöpåverkan beaktas antingen som tekniska specifikationer eller som tilldelningskriterier vid upphandling av ramavtalet.

Det är ok att använda teknisk specifikation som grundkrav, om de uppfyller kraven enligt lagen, och komplettera med tilldelningskriterium.

Båda metoderna kan användas. Den upphandlande myndigheten kan ha andra tilldelningskriterier, t ex leveranstid eller andra miljökriterier än de som är reglerade.

Ja, den EU-gemensamma metoden förutsätter att den upphandlande myndigheten/enheten tillämpar tilldelningsgrunden ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet”.

För båda metoderna är det tillåtet att lägga till ytterligare krav och kriterier. För den EU-gemensamma metoden måste miljökraven, som ska beaktas, anges som tilldelningskriterium enligt förordning SFS 2011:847 och dess bilaga. Högre kostnader får tillämpas, men de måste hålla sig inom de intervaller som framgår av tabell 2 i bilagan.

För elbilar (som bara går på el) anges energianvändningen för bilens ”livslängd”. Produktion av el vid källan ingår inte. Utsläpp av koldioxid och föroreningar blir noll.

För laddhybrider (tankas med bränsle och laddas med el) blir energianvändningen summan för drift med bensin och eldrift. Utsläppen av koldioxid och utsläpp av föroreningar baseras på bensindrift.

Driftskostnaderna bör baseras på det bränsle som används mest, dvs. företrädesvis gas och etanol.

Direktivet eftersträvar en harmonisering vilket innebär att värderingen av miljöeffekter ska ske på liknande sätt i alla medlemsstater. Bränsle- och fordonsskatter skiljer sig dock åt i betydande grad till såväl nivå som utformning mellan medlemsstaterna.

Kommissionen har gjort bedömningen att energipriset ska baseras på det billigaste av diesel och bensin före skatt. Variation i drivmedelspriser under bilens ”livslängd” (definierad i lagen) beaktas inte i metoden.

En upphandling får anses påbörjad när den upphandlande myndigheten eller enheten beslutat om vilket upphandlingsförfarande som ska tillämpas eller senast när myndigheten eller enheten genom annons eller på annat sätt beslutat att begära in anbud (se prop. 2006/07:128 sidan 447 eller 568).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!