Vi har konstaterat att de svenska reglerna är strängare än i vissa andra länder, men att kraven inte är strängare än körkortsdirektivets krav. Trots att reglerna är förenliga med direktivets krav ser vi en anledning att revidera reglerna.

Innan regler i Transportstyrelsens föreskrifter får ändras, krävs att ett föreskriftsarbete genomförs. En del av ett sådant föreskriftsarbete är att konsekvensutreda föreslagna ändringar enligt kraven i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredningar vid regelgivning. Innan en sådan utredning är genomförd är det inte möjligt att fastställa vilka regler som ska gälla. Det innebär att reglerna i medicinföreskrifterna kommer fortsätta att se ut som de gör idag till dess att ett föreskriftsarbete är genomfört. Det innebär också att det slutliga förslaget kan se annorlunda ut än det som har föreslagits i översynsrapporten.