Medicinsk lämplighet

Med medicinsk lämplighet menas de medicinska aspekterna på människan i trafiken. Transportstyrelsens prövar den medicinska lämpligheten för den som ska ta körkort. Det gör vi för allas säkerhet i trafiken.

Transportstyrelsen är den myndighet som beslutar vilka medicinska krav som ska gälla för att en person ska få ha olika behörigheter som körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation.

Medicinska krav för körkort m.m.

Från och med den 1 mars 2013 gäller Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:125 (pdf-fil) senast ändrad genom TSFS 2016:37.

Olika trafikslag, olika läkarintyg

Transportstyrelsen använder olika läkarintyg inom de olika trafikslagen (väg, järnväg, sjöfart, flyg). Det beror på att de medicinska kraven skiljer sig åt mellan trafikslagen.

Förutom att kraven styrs av internationella och europeiska bestämmelser som Sverige måste följa, är de olika medicinska kraven motiverade utifrån de olika förutsättningar som varje uppgift innebär. Det finns till exempel vissa medicinska krav för den som behöver ett läkarintyg för att kunna köra tung lastbil som inte finns för den som behöver ett flygcertifikat. Och för den som behöver ett flygcertifikat är kraven i vissa fall är strängare än för att kunna köra tung lastbil.

Det betyder att läkaren som gör undersökningen som behövs för att veta att kraven för ett trafikslag är uppfyllda inte utan vidare kan använda samma undersökning för de andra trafikslagen.

Medicinskt undantag

Du kan begära undantag (dispens) från de medicinska kraven om du har fått avslag på din ansökan om körkortstillstånd eller efter att du fått ditt körkort återkallat. För att kunna få en dispens gäller att vi bedömt att det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Du måste ha fått ett beslut i ditt tidigare ärende. Att få sin ansökan prövad kostar 600 kr.

En läkare gör en medicinsk bedömning och utifrån denna bedömning skrivs ett förslag till beslut. Bifall innebär inte att du automatiskt får den sökta behörigheten. För att ett körkort eller en taxiförarlegitimation ska kunna utfärdas måste du som fått dispens ta kontakt med Transporstyrelsens körkortsavdelning.

Undantag med begränsning

Av trafiksäkerhetsskäl kan behörigheten behöva begränsas på något sätt för att få undantag och då krävs att begränsningen ger en betydande minskning av riskerna i trafiken. Körkort med begränsning kan därför endast medges i ett fåtal fall.

Exempel på begränsningar är körningar

  • under dagtid (till exempel en timme efter soluppgången till en timme före solnedgången)
  • inom en radie av ... kilometer från körkortshavarens bostad eller inom staden/regionen ...
  • utan passagerare
  • i ej yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen.

Begränsningen anges med en sifferkod på baksidan av körkortet. Det är möjligt med flera begränsningar.

Geografisk begränsning

Den vanligaste och mest efterfrågade begränsningen är en geografisk begränsning. Trafikverket genomför regelbundna mätningar av trafikintensiteten, då man mäter hur många bilar som passerar en mätpunkt i genomsnitt per dygn (ÅDT).

För att uppnå en någorlunda stor riskminskning genom minskad exponering i trafiken bör ÅDT vara under 250 fordon per dygn, vilket innebär små lokala vägar utanför tätorter. Den som bor på en ort som är större än ren glesbygd och där trafiken är intensiv har därför små eller obefintliga möjligheter att få en geografisk begränsning.

Test av körförmåga i simulator för personer med synfältsbortfall

Forskare vid VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) har, tillsammans med medicinsk expertis vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Transportstyrelsen, utvecklat en standardiserad testmetod för att kunna bedöma körförmågan hos personer med synfältsbortfall. Avsikten med metoden är att testa om en person kan köra trafiksäkert eller inte. Målgruppen är personer som har fått körkortet återkallat eller som har fått avslag på ansökan om körkortstillstånd till följd av att de inte uppfyller de trafikmedicinska synfältskraven. Testresultatet kan användas som underlag vid ansökan om undantag (dispens) från de medicinska kraven.

Läs mer om test av körförmåga och anmäl dig på VTI:s hemsida.

 

Lämna gärna ett omdöme

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.