Att köra med svenskt körkort i andra länder inom EES

Körkort som utfärdas efter den 19 januari 2013 har samma utseende och innehåll inom hela EES. Förändringen underlättar för dig som kör bil i olika länder inom unionen. Samtidigt finns det nationella övergångsregler som skiljer sig åt och som kan ställa till det för dig.

Alla medlemsländer har avtalat om att ömsesidigt erkänna de övergångsregler som gäller i respektive land. Men det innebär inte att varje polisman känner till vilka regler som gäller i de olika medlemsländerna. Ett exempel är att den som har tagit ett svenskt körkort med behörighet B före den 1 juli 1996 har rätt att köra personbilar med en totalvikt över 3,5 ton. Observera att detta gäller under förutsättning att ditt körkort inte har blivit ogiltigt. Ett körkort kan till exempel bli ogiltigt efter en återkallelse eller om du inte har förnyat det inom utsatt tid.

Ett annat exempel är att den som har tagit ett svenskt körkort med behörighet B före den 19 januari 2013 har rätt att köra trehjulig motorcykel oavsett effekt. Observera att detta gäller under förutsättning att ditt körkort inte har blivit ogiltigt. Förnyelse och utfärdande av körkort i andra fall än efter att det har varit ogiltigt påverkar inte denna rättighet. Körkort med behörighet B som har utfärdats efter att ha varit ogiltigt eller efter den 19 januari 2013 ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar med en nettoeffekt som överstiger 15 kW enbart inom svenskt territorium och under förutsättning att innehavaren har fyllt 21 år.

Läs mer om de svenska övergångsreglerna

Ta med dig en ekvivalenstabell

Om du har ett sådant körkort som omfattas av övergångsbestämmelser, t.ex. en husbil som väger mer än 3,5 ton, kan du få problem om du blir kontrollerad i ett annat land inom EU. Ett sätt att bevisa att du har rätt att köra fordonet, är att du tar med dig en kopia av den ekvivalenstabell som tagits fram av EU-kommissionen. Den visar eventuella tillägg och skillnader mellan länderna och finns tillgänglig på alla medlemsspråk. Informationen om de svenska övergångsreglerna finns i slutet av dokumentet.

Här hittar du ekvivalenstabellen på samtliga officiella EU-språk. Klicka på respektive landsbeteckning för att öppna pdf-filen på det landets språk (SV för svenska, EN för engelska, DE för tyska, FR för franska osv.)

Regler i andra länder

Transportstyrelsen ansvarar bara för regler i Sverige och kan därför inte svara på frågor om vad som gäller i andra länder.

Europakommissionen erbjuder däremot allmän information på engelska. Här hittar du till exempel de grundläggande reglerna kring promillegränser och att använda mobiltelefon. Där kan du också ladda ner appen ”Åka utomlands”, som innehåller information om många viktiga trafikregler i EU:s medlemsländer. 

Även, TISPOL, som är ett europeiskt nätverk för Polisen, har publicerat en serie med ”Country driving guides”, som innehåller information om olika länders regler.

Var medveten om att detta bara är allmän information. Det är alltid ditt eget ansvar att se till att du uppfyller kraven för att köra i ett annat land.