Nya körkortsregler för bil (B-behörigheter)

Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med totalvikt av högst 3,5 ton och ett släpfordon som är kopplat till sådan bil om 

  • släpfordonets totalvikt inte överstiger 750 kg eller 
  • bilens och släpfordonets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

Nuvarande krav på att släpfordonets totalvikt inte får överstiga dragfordonets tjänstevikt tas bort.

Det betyder att den som har enbart B-behörighet får dra ett lätt släpfordon upp till högst 750 kg totalvikt men även får dra tyngre släp med mer än 750 kg totalvikt, förutsatt att dragfordonets och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

Det är viktigt att komma ihåg att bilens maximala släpvagnsvikt också gäller som begränsning. Med det menas de tekniska förutsättningar som din bil har, till exempel vad bilens dragkula är godkänd för. Det kan innebära att även om den sammanlagda totalvikten inte överstiger 3,5 ton, så kanske bilen ändå inte får dra den tänkta släpvagnen. På Transportstyrelsen webbplats kan du läsa mer om hur tung släpvagn din bil får dra.

B-behörighet som förvärvats före den 1 juli 1996 ger fortsatt rätt att köra personbil med en totalvikt över 3,5 ton, om behörigheten inte har varit återkallad efter detta datum.

Utökad B-behörighet gör det möjligt att köra fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt uppgår till högst 4 250 kg.

Om du ska dra fler än en släpvagn eller tyngre fordonskombination än 4 250 kg, krävs det BE-behörighet. Om du vill dra tyngre släp än 3,5 ton, krävs C1E, CE, D1E eller DE.

Det är viktigt att komma ihåg att bilens maximala släpvagnsvikt också gäller som begränsning. Med det menas de tekniska förutsättningar som din bil har, till exempel vad bilens dragkula är godkänd för. Det kan innebära att även om den sammanlagda totalvikten inte överstiger 3,5 ton, så kanske bilen ändå inte får dra den tänkta släpvagnen. På Transportstyrelsen webbplats kan du läsa mer om hur tung släpvagn din bil får dra.

Ja, övningskörning är möjlig från 17 år och sex månaders ålder. Om eleven har B-behörighet, krävs varken körkortstillstånd eller genomförd introduktionsutbildning.

Om eleven saknar B-behörighet, krävs körkortstillstånd för honom eller henne och genomförd introduktionsutbildning för både eleven och handledaren.

Om du redan har ett giltigt körkort med behörighet B behöver du inte ansöka om körkortstillstånd för att få genomföra körprov utökad B. 

Om du inte har körkort med behörighet B måste du ha ett giltigt körkortstillstånd då du gör provet för utökad B.

För att Transportstyrelsen ska godkänna din ansökan som handledare ska du

  • ha fyllt 24 år
  • ha ett giltigt körkort med utökad behörighet B eller behörighet BE utfärdat av en EES-stat*, och ha haft behörigheten under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren
  • ha gått en introduktionsutbildning, under de senaste fem åren, om den som övningskör inte har behörighet B.

Ja, körprovet genomförs då i två delar. Den första delen av körprovet innehåller körning med enbart en bil. Den andra delen innehåller körning med tillkopplat släp. Observera att både kunskapsprovet och körprovets första del (för B-behörighet) måste vara godkända för att du ska få gå vidare och genomföra den andra delen (för utökad B-behörighet). 

Du får köra tyngre fordonskombinationer på utökad B. Läs mer om utökad B.

För den som har behörighet B krävs ett körprov för att ta utökad B. I körprovet ingår säkerhetskontroll och körning i trafik. Om sökanden upptäcker brister vid säkerhetskontrollen ska han eller hon föreslå hur de kan åtgärdas.

Det är inget manöverprov före körprovet för utökad B. I körprovet ingår dock vissa manövreringsmoment, som t.ex. backning med sväng, där rak backning ingår före eller efter svängen.

För att ta dig till provet med provfordonen kan du övningsköra med godkänd handledare eller med en trafiklärare. Om du inte har en godkänd handledare eller en trafiklärare kan du om det är möjligt be någon som har körkortsbehörighet BE eller utökad B-behörighet att köra fordonskombinationen till provet.

Nej, en BE-behörighet ger rätt att köra tyngre fordonskombinationer än den utökade B-behörigheten, eftersom BE behörigheten inte har någon begränsning för bilens och släpvagnarnas sammanlagda totalvikter. Om BE-körkortet har utfärdats efter den 19 januari 2013 får dock släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiga 3 500 kg (bilen räknas inte in).

Om du har en BE-behörighet blir det istället oftast bilens tekniska begränsningar som avgör hur mycket du får dra. Uppgifter om bilens tekniska begräsningar finns på ditt registreringsbevis.

Läs mer om vilka fordon du får köra med respektive behörighet

Läs mer om hur tung släpvagn eller husvagn får din bil dra

Ja, om du är 21 år eller äldre får du köra trehjuliga motorcyklar med B-körkort oavsett effekt. Om du däremot är yngre än 21 år får du bara köra trehjuliga motorcyklar som har en nettoeffekt av högst 15 kilowatt. Observera att detta gäller vid körning i Sverige. Ska du köra trehjulig motorcykel utomlands gäller vissa särskilda förutsättningar.

Läs mer om körning i andra länder

Nej, utökad B-behörighet ger inte rätt att köra större bilar än vanlig B-behörighet, totalvikten är högst 3 500 kg. Den utökade viktbegräns­ningen till max 4 250 kg gäller enbart vid tillkopp­lad släpvagn. För att få köra personbil eller lastbil med en totalvikt över 3 500 kg krävs körkortsbehörighet C1 eller C.

Om du har ett körkort som är utfärdat före den 1 juli 1996 får du även fortsättningsvis köra personbilar utan någon övre viktbegränsning. 

Läs mer under under frågan nästa fråga - "Hur påverkas gamla B-körkort av de nya reglerna?"

Om du har tagit körkort med B-behörighet före 1 juli 1996 har du rätt att köra personbilar utan någon övre viktbegränsning. Det innebär att du kan köra alla personbilar klass II (husbilar) med stöd av din behörighet. Detta kommer att gälla även efter 19 januari 2013, men bara under förutsättning att körkortet inte har blivit återkallat och utfärdat på nytt efter den 30 juni 1996.

Den utökade B-behörigheten innebär inte att du auto­matiskt har rätt att köra alla fordonskombinationer som har en sammanlagd totalvikt upp till 4 250 kg. Den bil du kör och den släpvagn som dras har också begränsningar som beror på fordonets tekniska utförande, t.ex. maxlast, dragkrok och bromskon­struktioner. Dessa begränsningar och hur mycket släpvagnen har lastats måste också vägas in i bedömningen om du får köra en viss fordonskombination eller inte.

Ja, vid privat övningskörning ska en skylt med texten ”ÖVNINGSKÖR” placeras så att den är väl synlig bakifrån. Skylten eller bilden av skylt ska ha grön botten, vit bård och vita bokstäver. Skylten får inte vara placerad så att sikten inifrån fordonet skyms.