Innan rapportering får ske av godkänt förarprov för körkort vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning ska följande punkter vara uppfyllda.

 1. Elevens identitet är fastställd
 2. Eleven är permanent bosatt i Sverige eller studerar här sedan minst sex månader.
 3. Eleven har intygat att han eller hon inte innehar körkort som har utfärdats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
 4. Eleven har genomgått föreskriven riskutbildning för behörighet B.
 5. Elevens kunskaper och färdigheter har kontrollerats med provfordon som uppfyller Transportstyrelsens föreskrivna krav för respektive behörighet.
 6. Eleven har lämnat en ansökan om utfärdande av körkort på elektronisk väg.
 7. För behörighet B ska eleven ha slutfört de delar i gymnasieutbildningen som krävs för denna behörighet. Utbildningen omfattar endast elever som är antagna vid fordons- och transportprogrammet med inriktning transport inom gymnasieskolan. Utbildningens innehåll ska ha fastställts i föreskrifter som varit föremål för samråd mellan Statens skolverk och Transportstyrelsen.
 8. För behörigheterna C och CE ska eleven ha slutfört utbildningen inom gymnasieskolan på fordons- och transportprogrammet med inriktning transport, innehållande följande kurser som varit föremål för samråd mellan Statens skolverk och Transportstyrelsen.
 9. För behörigheterna D och DE ska eleven ha slutfört utbildningen inom gymnasieskolan på fordons- och transportprogrammet
 10. För behörigheterna C och CE ska eleven ha slutfört kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå innehållande följande kurser som varit föremål för samråd mellan Statens skolverk och Transportstyrelsen. 
 11. För behörigheterna D och DE ska eleven ha slutfört kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå innehållande följande kurser som varit föremål för samråd mellan Statens skolverk och Transportstyrelsen. 
 12. Det ska finnas dokumentation av elevens utbildning, dess innehåll och hur målen enligt Transportstyrelsens kursplan för respektive behörighet har uppnåtts.
 13. Eleven har undervisats av förarprövaren i såväl teoretiska som praktiska moment för aktuell behörighet.

Generella regler om behörigheten till rapporteringstjänsten

 • Sökning av uppgifter i vägtrafikregistret får bara omfatta elever som är antagna vid inriktning transport eller yrkesförarutbildning vid den skola där förarprövaren har ett giltigt förordnande att förrätta förarprov och är behörig att använda vägtrafikregistret. 
 • Elevuppgifter som framkommit i samband med rapportering om godkänt förarprov eller vid andra sökningar i registret får inte lämnas ut.
 • Förarprövaren eller rektor ska omgående anmäla till Transportstyrelsen om anställningen upphör eller förändras för en person som har behörighet till tjänsten.
 • Tjänsten får inte användas på något annat sätt än vad som är avsett.
 • Om det kommer till Transportstyrelsens kännedom att förarprövaren eller skolan inte följer reglerna ovan, har Transportstyrelsen rätt att återta behörigheten till tjänsten.