Innehåll i en undervisningsplan för introduktionsutbildning

På den här sidan har vi tydliggjort vad en undervisningsplan för introduktionsutbildning ska innehålla.

Använd en blankett eller utforma en egen undervisningsplan

För att underlätta framtagandet av er undervisningsplan har vi tagit fram en blankett som kan fyllas i och bifogas ansökan. Blanketten hittar du under relaterad information.

Om du istället väljer att skriva en egen undervisningsplan ska den innehålla de uppgifter som framgår nedan. 

Undervisningsplanens innehåll

Undervisningsplanen ska ange 

 • innehållet i utbildningen
 • hur utbildningen ska bedrivas 
 • hur målen i kursplanen ska uppnås, och
 • den tidsmässiga omfattningen av utbildningen.

Avsnittet körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning

Avsnittet ska innehålla följande:

 • kursplanen för behörighet B med dess mål och innehåll
 • handledarens juridiska ansvar under övningskörningen
 • handledarens moraliska ansvar som föredöme
 • krav och bedömningskriterier vid förarprov
 • var man kan hämta ytterligare information om körkortsutbildning och övningskörning.

Avsnittet planering och strukturering av övningskörning

Avsnittet ska innehålla följande:

 • den privata övningskörningens roll och hur denna kan kombineras med undervisning hos auktoriserade utbildare för att åstadkomma en effektiv och säker körkortsutbildning
 • körerfarenhetens betydelse för trafiksäkerheten
 • hur teori och praktik kan integreras i körkortsutbildningen
 • strukturering och planering av övningskörningen med avseende på ingående delar och stegringsföljd
 • val av övningsfordon och utrustning.

Avsnittet för trafiksäkerheten och miljön viktiga faktorer

Avsnittet ska innehålla följande:

 • val av lämpliga utbildningsmiljöer med hänsyn till elevens erfarenhet och färdighet
 • på vilka sätt och varför handledare och elev kan tolka samma trafik-situation olika
 • den oerfarna elevens begränsningar och tänkbara felhandlingar
 • elevers uppfattningar om den egna förmågan och värdet av att undvika risker
 • körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid
 • effekter av kallstart, tomgångskörning och användande av motorvärmare
 • vård och underhåll av fordon
 • vägtrafikens miljöpåverkan
 • effekter av val av transportmedel
 • riskfaktorer såsom alkohol, andra droger, hastighet och trötthet
 • var man kan söka ytterligare information om trafiksäkerhet och miljö.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!