Innehåll i en undervisningsplan för introduktionsutbildning

En undervisningsplan för introduktionsutbildning ska innehålla uppgifter om

 • innehållet i utbildningen
 • hur utbildningen ska bedrivas 
 • hur målen i kursplanen ska uppnås
 • den tidsmässiga omfattningen av utbildningen.

Avsnittet körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning ska innehålla

 • kursplanen för behörighet B med dess mål och innehåll
 • handledarens juridiska ansvar under övningskörningen
 • handledarens moraliska ansvar som föredöme
 • krav och bedömningskriterier vid förarprov
 • var man kan hämta ytterligare information om körkortsutbildning och övningskörning.

Avsnittet planering och strukturering av övningskörning ska innehålla

 • den privata övningskörningens roll och hur denna kan kombineras med undervisning hos auktoriserade utbildare för att åstadkomma en effektiv och säker körkortsutbildning
 • körerfarenhetens betydelse för trafiksäkerheten
 • hur teori och praktik kan integreras i körkortsutbildningen
 • strukturering och planering av övningskörningen med avseende på ingående delar och stegringsföljd
 • val av övningsfordon och utrustning.

Avsnittet för trafiksäkerheten och miljön viktiga faktorer ska innehålla

 • val av lämpliga utbildningsmiljöer med hänsyn till elevens erfarenhet och färdighet
 • på vilka sätt och varför handledare och elev kan tolka samma trafik-situation olika
 • den oerfarna elevens begränsningar och tänkbara felhandlingar
 • elevers uppfattningar om den egna förmågan och värdet av att undvika risker
 • körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid
 • effekter av kallstart, tomgångskörning och användande av motorvärmare
 • vård och underhåll av fordon
 • vägtrafikens miljöpåverkan
 • effekter av val av transportmedel
 • riskfaktorer såsom alkohol, andra droger, hastighet och trötthet
 • var man kan söka ytterligare information om trafiksäkerhet och miljö.