Kunskapsprov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

Den som vill anordna kunskapsprov för förarbevis för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling, behöver ansöka om detta hos Transportstyrelsen.

Förutsättningar och krav

Transportstyrelsen får överlämna till fysiska eller juridiska personer att anordna kunskapsprov (teoretiskt prov) för moped klass II, snöskoter och terränghjuling, att utfärda bevis om godkända avlagda kunskapsprov och att ta ut avgift för proven.

Överlämnande enligt första stycket får återtas om kunskapsprov anordnas i strid mot gällande föreskrifter eller om anordnaren på annat sätt visar sig vara olämplig att anordna prov.

 • kunskapsprovet ska fastställa elevens kunskaper för förarbevis för aktuellt fordonsslag och ska bestå av lägst 25 och högst 35 frågor. För godkänt resultat krävs att eleven besvarar minst 80 % av frågorna rätt
 • elever och den som förrättar kunskapsprovet ska samtidigt närvara vid provet
 • kunskapsprovet ska finnas i minst två versioner. Versionerna ska var unika till minst 50 procent.
 • de frågor som har ingått i ett kunskapsprov samt ingivna svarsformulär ska förvaras av den som anordnar kunskapsprov. Materialet ska sparas i 2 år och finnas tillgängligt vid tillsyn
 • kunskapsprovet ska vara skriftligt men får, om eleven har påtagliga läs- eller skrivsvårigheter, genomföras som muntligt prov
 • tillgodoräknande av ett godkänt kunskapsprov får inte göras om mer än 1 år har förflutit från dagen för provet
 • den lärare som har genomfört utbildning får inte förrätta kunskapsprov för de som genomgått utbildningen.

Detta är ett övergripande utdrag, fullständiga krav framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:14) om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling.

 • bevis från Bolagsverket1 om att sökanden inte försatts i konkurs, (avser fysisk person), eller registreringsbevis från Bolagsverket, (avser juridisk person), bevisen får inte vara äldre än 3 månader *
 • uppgifter som styrker att den lokal som ska användas vid kunskapsprov är lämplig, exempelvis skiss och foto
 • en version av de provfrågor som ska ingå i kunskapsprovet - se detaljerade krav nedan.

1. Bevis från Bolagsverket behöver inte bifogas om sökanden har annat giltigt tillstånd att bedriva förarutbildning som meddelats av Vägverket eller Transportstyrelsen.

Krav på provförrättare

Den eller de personer som ska förrätta kunskapsprov för förarbevis för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling ska

 • ha körkort med behörighet AM, A1, A2, A eller B
 • ha haft ett körkort med behörighet AM, A1, A2, A eller B under sammanlagt minst 3 av de senaste 10 åren, och
 • kunna anses lämplig att förrätta prov med hänsyn till sina personliga förhållanden.

Den som ska registreras enbart som rapportör behöver inte uppfylla ovanstående krav.

Kunskapsprovens innehåll

Kunskapsprovet ska innehålla frågor som rör följande områden.
Det ska finnas minst 1 fråga inom varje punkt enligt nedanstående områden.

 Fordonskännedom

 1. säkerhetsfaktorer som rör förare, passagerare och fordonet
 2. säkerhetsfaktorer som har samband med fordonets last
 3. förarens och passagerarens personliga skyddsutrustning
 4. fordonets användning i miljöhänseende
 5. mekaniska aspekter som har betydelse för säkerheten
 6. fordonets olika manöverorgan
 7. kontroller som ska göras före körning, och
 8. fordonstillbehör och extrautrustning.

Trafikregler

 1. regler som gäller körning i trafik med särskild inriktning på moped klass II
 2. aktuella vägmärken, och
 3. försäkringsregler som rör fordonet.

Trafiksäkerhet

 1. betydelsen av uppmärksamhet och samspel med, samt attityder till, andra vägtrafikanter
 2. principerna för hur och varför man håller ett säkert avstånd mellan fordon
 3. bromssträckor vid skilda hastigheter, väder- och vägförhållanden
 4. de mest utsatta kategorierna av trafikanter, t.ex. barn, fotgängare, cyklister och personer med funktionshinder, och
 5. hur föraren ska handla vid en olycka och vilka åtgärder man kan vidta.

Personliga förutsättningar

 1. uppfattnings- och omdömesförmåga
 2. reaktionstid och förmåga att fatta beslut
 3. hur alkohol, andra droger, mediciner, sjukdom och trötthet påverkar människan, och
 4. riskfaktorer som är förknippade med såväl egen som andra trafikanters bristande erfarenhet.

Kunskapsprovet ska innehålla frågor som rör följande områden.
Det ska finnas minst 1 fråga inom varje punkt enligt nedanstående områden. 

Fordonskännedom

 1. säkerhetsfaktorer som rör förare, passagerare och fordonet
 2. säkerhetsfaktorer som har samband med fordonets last
 3. förarens och passagerarens personliga skyddsutrustning
 4. fordonets användning i miljöhänseende
 5. mekaniska aspekter som har betydelse för säkerheten
 6. fordonets olika manöverorgan
 7. kontroller som ska göras före körning
 8. olika typer av drivband och slirskydd, och
 9. fordonstillbehör och extrautrustning.

Trafikregler

 1. regler som gäller körning i terräng
 2. hur lokala trafikföreskrifter kan påverka användningsmöjligheterna
 3. regler om hur snöskoterleder markeras
 4. de vägmärken som är aktuella vid körning i terräng, och
 5. försäkringsregler som rör fordonet.

Trafiksäkerhet

 1. risker som finns vid körning på olika typer av underlag
 2. risker som finns vid körning i olika terrängförhållanden
 3. risker som är förknippade med denna speciella typ av fordon
 4. risker som finns vid körning med passagerare
 5. bromssträckor vid skilda hastigheter, väder-, terräng- och vägförhållanden, och
 6. hur föraren ska handla vid en olycka och vilka åtgärder man kan vidta.

 Personliga förutsättningar

 1. uppfattnings- och omdömesförmåga
 2. reaktionstid och förmåga att fatta beslut
 3. hur alkohol, andra droger, mediciner, sjukdom och trötthet påverkar människan
 4. hänsynstagande mot människor och djur, och
 5. riskfaktorer som är förknippade med bristande erfarenhet.

Kunskapsprovet ska innehålla frågor som rör följande områden.
Det ska finnas minst 1 fråga inom varje punkt enligt nedanstående områden.

Fordonskännedom

 1. säkerhetsfaktorer som rör förare, passagerare och fordonet,
 2. säkerhetsfaktorer som har samband med fordonets last,
 3. förarens och passagerarens personliga skyddsutrustning,
 4. fordonets användning i miljöhänseende,
 5. mekaniska aspekter som har betydelse för säkerheten,
 6. fordonets olika manöverorgan,
 7. kontroller som ska göras före körning, och
 8. fordonstillbehör och extrautrustning.

Trafikregler

 1. regler som gäller körning i terräng,
 2. hur lokala trafikföreskrifter kan påverka användningsmöjligheterna,
 3. de vägmärken som är aktuella vid körning i terräng, och
 4. försäkringsregler som rör fordonet.

 Trafiksäkerhet

 1. risker som finns vid körning på olika typer av underlag,
 2. risker som finns vid körning i olika terrängförhållanden,
 3. risker som är förknippade med denna speciella typ av fordon,
 4. risker som finns vid körning med passagerare,
 5. bromssträckor vid skilda hastigheter, väder-, terräng- och väg-förhållanden, och
 6. hur föraren ska handla vid en olycka och vilka åtgärder man kan vidta.

 Personliga förutsättningar

 1. uppfattnings- och omdömesförmåga,
 2. reaktionstid och förmåga att fatta beslut,
 3. hur alkohol, andra droger, mediciner, sjukdom och trötthet påverkar människan,
 4. hänsynstagande mot människor och djur, och
 5. riskfaktorer som är förknippade med bristande erfarenhet.

Kunskapsprovens utformning

När du ska konstruera dina frågor är det bra att tänka på följande

 • vilken kunskap vill du testa
 • finns stöd i föreskrift för att ställa frågan
 • om frågan är relevant
 • om frågan och svaret är baserat på fakta
 • använd ett naturligt vardagsspråk
 • ta bort onödig text som inte tillför något
 • försöka se dina frågor med elevens ögon

Så här kan frågeställning och svarsalternativ ställas upp

 • bättre med lång frågeställning och korta svarsalternativ än tvärtom
 • tydliga förutsättningar som leder till att endast ett svarsalternativ kan vara rätt
 • förutsättningar först och frågan sist
 • helst tre eller fyra svarsalternativ
 • använd "du" i frågan och "jag" i svarsalternativen
 • rätt svar ska endast vara ett attraktivt alternativ för den som har kunskap
 • svarsalternativen ska vara logiska och rimliga
 • undvik ord som, "inte", "alltid", "enbart" eller "aldrig" i formulering av fråga och svarsalternativ
 • låt någon annan läsa frågorna och komma med synpunkter.

Exempel på fråga

Du kör på en skoterled med din snöskoter och kommer först fram till en olycksplats. Vad bör du göra i första hand?

 • Jag ringer 112
 • Jag överblickar läget
 • Jag kör och hämtar hjälp

Exempelfrågor till kunskapsprov 

I flikarna nedan hittar du frågor till kunskapsprov för förarbevis för snöskoter. För varje fråga i kunskapsprovet ska det finnas ett stöd i föreskrift och för att underlätta framtagandet av frågor har vi tagit fram två frågor till varje punkt i föreskriften. Frågorna ska ses som exempel, vägledning och inspiration. Vissa av frågorna kan ha flera rätta svar.

1. Säkerhetsfaktorer som rör förare, passagerare och fordonet

Hur påverkas mopeden när du kör med passagerare?

 • Det kan bli svårare att svänga
 • Bromssträckan blir längre
 • Bränsleförbrukningen blir oförändrad

Vad är lämpligt att informera din passagerare om, innan ni åker iväg på din moped?

 • Att sitta så rakt som möjligt under färden
 • Att hålla i mig som förare och följa mina rörelser
 • Att hålla i sig i handtagen bakom sittdynan så att jag som förare inte störs

2. Säkerhetsfaktorer som har samband med fordonets last

Hur påverkas mopeden när du kör med tung last?

 • Det blir svårare att svänga och bromssträckan blir längre
 • Det blir svårare att svänga men bromssträckan blir oförändrad
 • Bromssträckan blir kortare

Hur påverkas mopeden vid körning med tung last bak?

 • Väggreppet blir bättre
 • Styrningen kan bli sämre
 • Bromssträckan blir kortare

3. Förarens och passagerarens personliga skyddsutrustning

Vad har klädseln för betydelse när du kör moped?

 • Den kan göra så att jag syns bättre
 • Den kan minska risken för skrapsår om jag kör omkull
 • Den minskar risken för förkylning

Vad är viktigast att kontrollera på din hjälm innan du kör med din moped?

 • Att hjälmen är godkänd, har rätt storlek och att jag kan låsa den med hakbandet
 • Att hjälmen är godkänd och att den inte är skadad
 • Att hjälmen är godkänd och att det finns bra skydd för ögonen

4. Fordonets användning i miljöhänseende

Hur kan du minska avgasutsläppen från din moped?

 • Genom att varmköra motorn innan körning
 • Genom att ha lågt däcktryck på båda däcken
 • Genom att ha rätt däcktryck

Hur kan du minska mängden skadliga avgaser när du kör moped?

 • Genom att varmköra motorn innan jag kör iväg
 • Genom att köra på en låg växel om mopeden har manuell växellåda
 • Genom att planera körningen och försöka köra med jämn hastighet

5. Mekaniska aspekter som har betydelse för säkerheten

Hur åtgärdar du ett bromshandtag som tar för långt in?

 • Jag fyller på bromsvätska
 • Jag byter bromsbelägg
 • Jag justerar reglaget

Varför ska bromsvätskan i bromssystemet bytas ut med jämna mellanrum för att bibehålla bromseffekten?

 • Den drar åt sig fukt
 • Den blandar sig med smuts och damm
 • Den blir trögflytande

6. Fordonets olika manöverorgan

Hur ska du bromsa om du behöver göra en hård effektiv inbromsning med mopeden?

 • Jag bromsar enbart med framhjulsbromsen
 • Jag bromsar enbart med bakhjulsbromsen
 • Jag bromsar både med fram- och bakhjulsbromsen

Vid en säkerhetskontroll upptäcker du att gasreglaget kärvar. Vad ska du göra?   

 • Jag kan köra eftersom jag är medveten om det
 • Jag smörjer vajern eller byter ut den
 • Jag bokar en tid på verkstaden som får kontrollera gasen vid nästa service

7. Kontroller som ska göras före körning

Vad är viktigast att kontrollera innan du kör med din moped?

 • Bromsar, backspeglar och belysning
 • Däck, hjullager och signalhorn
 • Avgassystem, fälgar och belysning

Vad är viktigast att kontrollera före körning?

 • Att mopeden har rätt lufttryck i däcken
 • Att typintyget finns med i mopeden
 • Att bromsar och belysning fungerar

8. Fordonstillbehör och extrautrustning

Vad är viktigast att ha med sig som extrautrustning vid körning med moped?

 • Hjälm
 • Pump
 • Glödlampor
 • Olja

Vad är viktig att ta hänsyn till om du monterat en så kallad topbox baktill på din moped?

 • Att saker som förvaras i topboxen kan skadas under färd
 • Att det inte finns plats för passagerare
 • Att mopedens köregenskaper kan förändras

1. Regler som gäller körning i trafik med särskild inriktning på moped klass II

När måste du ge tecken med körriktningsvisarna på mopeden?

 • När jag ska starta från vägkanten
 • Innan jag ska svänga i en korsning
 • Innan jag ska byta körfält
 • När jag ska stanna vid vägkanten

Var ska du köra med din moped klass II om hastighetsbegränsningen på vägen är 60 km/timme?                   

 • På körbanan           
 • På gångbanan        
 • På cykelbanan om sådan finns    

2. Aktuella vägmärken

Vem får passera detta vägmärke?        

 • Bara den som går eller cyklar
 • Den som går, cyklar eller kör moped klass II
 • Den som går, cyklar eller kör moped, oavsett typ
blobid0.png

Vilket eller vilka vägmärken får du passera med moped klass II?

blobid1.png

 • Vägmärke E
 • Vägmärke C och D
 • Vägmärke A och B

3. Försäkringsregler som rör fordonet

Din moped måste minst ha en trafikförsäkring. Vilka skador täcker en trafikförsäkring om du råkar ut för en trafikolycka?

 • Skador på mig själv som förare
 • Skador på min moped
 • Skador på andra trafikanter

Vad innebär det att en moped klass II är trafikförsäkrad?

 • Om någon stjäl mopeden, får jag en likvärdig
 • Om jag krockar med ett djur, ersätter försäkringen mopedens och mina skador
 • Vid en krock ersätter försäkringen bara motpartens skador

1. Betydelsen av uppmärksamhet och samspel med, samt attityder till, andra vägtrafikanter

Vad krävs för att du ska vara en bra förare för moped klass II?

 • Att jag tar ansvar i trafiken
 • Att jag inte hindrar eller stör andra
 • Att jag visar omtanke och hänsyn mot andra
 • Att jag håller jämn hastighet i alla trafiksituationer

Du kör på en huvudled och ser en bil komma från höger. Kan du lita på att bilisten stannar för dig?

 • Ja, eftersom jag är på en huvudled
 • Nej, föraren kanske inte har sett mig
 • Nej, eftersom bilen kommer från höger

2. Principerna för hur och varför man håller ett säkert avstånd mellan fordon

Varför ska du hålla ett tillräckligt långt avstånd till framförvarande fordon?

 • Jag får längre tid att reagera om något oväntat skulle inträffa
 • Jag riskerar inte att köra på framförvarande fordon om de plötsligt stannar
 • För att inte andas in avgaser från framförvarande fordon

Hur ska du placera din moped klass II när du kör förbi en parkerad bil som står till höger på körbanan?

 • Jag saktar ner och placerar mig nära den parkerade bilen
 • Jag ska ha ett avstånd som minst motsvarar en öppen bildörr mellan mig och den parkerade bilen
 • Jag ser efter mötande trafik och placerar mig längst till vänster på körbanan

3. Bromssträckor vid skilda hastigheter, väder- och vägförhållanden

Vad händer med bromssträckan om du ökar hastigheten från 10 km/timme till 20 km/timme?

 • Den blir oförändrad
 • Den blir dubbelt så långt
 • Den blir fyra gånger så lång
 • Den blir åtta gånger så lång

Vad påverkar bromssträckans längd?

 • Reaktionsförmågan
 • Hastigheten
 • Väglaget
 • Däckens skick

4. De mest utsatta kategorierna av trafikanter, till exempel barn, fotgängare, cyklister och personer med funktionshinder

Vad är lämpligast att göra om du närmar dig barn som leker vid vägen?

 • Jag sänker farten och ser efter mötande trafik
 • Jag anpassar hastigheten så att jag kan stanna
 • Jag använder ljudsignalen och tar ögonkontakt med barnen

Du kör på en cykelbana med din moped klass II och kommer ikapp gångtrafikanter. Hur ska du göra?

 • Jag signalerar kort för att de ska bli uppmärksamma på att jag kommer
 • Jag fortsätter med bibehållen hastighet utan att signalera så att jag inte skrämmer dem
 • Jag sänker farten och håller ett säkert avstånd i sidled

5. Hur föraren ska handla vid en olycka och vilka åtgärder man kan vidta

Vad är du skyldig att göra om du är den första som kommer fram till en trafikolycka?               

 • Hjälpa de olycksdrabbade och sedan larma
 • Larma och informera om olyckan
 • Köra förbi och sedan larma

Du kommer till en olycksplats och en person blöder från underarmen. Hur kan du på bästa sätt hjälpa den skadade?      

 • Jag placerar den skadade i stabilt sidoläge
 • Jag drar åt en rem runt armen för att stoppa blödningen
 • Jag lägger på ett tryckförband och placerar armen i högläge

1. Uppfattnings- och omdömesförmåga

Vad innebär det att vara en riskmedveten mopedförare?

 • Att veta att det kan ske olyckor men att risken att krocka är liten om jag bara följer trafikreglerna
 • Att ständigt vara uppmärksam på möjliga risker, köra defensivt och anpassa min körning efter varje situation
 • Att veta att riskerna att krocka minskar om jag har en moped i bra skick

Vad kan följden bli om du faller för grupptrycket från dina kompisar?

 • Jag kommer att köra fortare än vad jag klarar av i en viss trafiksituation
 • Jag kommer att köra extra riskmedvetet när jag antar en utmaning
 • Jag kommer att köra på mitt sätt och struntar i andras värderingar

2. Reaktionstid och förmåga att fatta beslut

Vad kan påverka din reaktionstid?

 • Trötthet
 • Däckens mönsterdjup
 • Alkohol
 • Väglaget

Hur kan du förkorta din reaktionstid när du kör moped?                   

 • Genom att förutse farorna i trafiken och ha bromsberedskap
 • Genom att köra med stor säkerhetsmarginal till framförvarande fordon
 • Genom att köra med god säkerhetsmarginal till fordon som jag passerar

3. Hur alkohol, andra droger, mediciner, sjukdom och trötthet påverkar människan

Hur påverkas du som mopedförare när du blir trött?   

 • Min reaktionsförmåga försämras
 • Mitt omdöme försämras
 • Min uppmärksamhet försämras

Hur påverkas vi som människor av alkohol?

 • Omdömet försämras
 • Reaktionsförmågan försämras
 • Samordningen av rörelser blir lite bättre
 • Mörkerseendet försämras

4. Riskfaktorer som är förknippade med såväl egen som andra trafikanters bristande erfarenhet

Vilka risker finns det för dig som är ovan mopedförare i trafiken?

 • Det finns risk att jag kör för långsamt och blir till hinder för andra
 • Det kan vara svårt att hinna med att ta in all viktig information
 • Det kan vara svårt att se vad som är viktigast i situationen
 • Det finns risk att jag kör för fort och inte hinner bromsa i tid

Varför råkar unga förare lättare ut för trafikolyckor än äldre mer erfarna förare?  

 • Unga förare har mycket längre reaktionstid
 • Unga förare överskattar sin förmåga
 • Unga förare blir lättare trötta

1. Säkerhetsfaktorer som rör förare, passagerare och fordonet

Var sitter ett litet barn säkrast vid färd med snöskoter?

 • Bakom föraren med armarna runt förarens midja
 • I en skoterpulka tillsammans med en vuxen
 • Framför föraren så att det kan ha styret som stöd

Varför ska du inte placera barn framför dig vid färd med snöskoter?

 • Det finns risk att barnet kläms mellan mig och styret
 • Barnet kan komma åt reglagen
 • Barnet kan lättare ramla av

2. Säkerhetsfaktorer som har samband med fordonets last

Hur mycket extra bränsle får du totalt ha med på din snöskoter?

 • 60 liter i ett kärl
 • 120 liter fördelat på två kärl
 • 240 liter fördelat på fyra kärl

Du har spänt fast packlådan på snöskotern med ett spännband. Vad är viktigast att kontrollera?

 • Att jag inte spänt så hårt att lådan går sönder
 • Att inte spännbandet släpar och trasslar in sig i drivbandet
 • Att spännbandet är av godkänd typ

3. Förarens och passagerarens personliga skyddsutrustning

Hur klär du dig lämpligast för att hålla dig varm vid körning med snöskoter?

 • Med kraftiga byxor och en tjock tröja
 • Med flera tunnar lager
 • Med åtsittande kläder

Vilken skyddsutrustning är det lämpligast att du i första hand använder vid körning med snöskoter?

 • Handledsskydd
 • Ryggskydd
 • Stövlar

4. Fordonets användning i miljöhänseende

Kan du påverka hur farliga avgaser din snöskoter släpper ut?

 • Ja, genom att serva och hålla snöskotern i gott skick
 • Nej, det går inte att påverka
 • Ja, genom att varmköra snöskotern innan färd

Hur kan du som skoterförare begränsa avgasutsläppen?

 • Genom att aldrig köra vid kallare temperatur än -10 grader
 • Genom att varmköra motorn före färd
 • Genom att köra varsamt och planera min körning

5. Mekaniska aspekter som har betydelse för säkerheten

Vad har nödstoppet och nödstoppslinan för funktion på din snöskoter?

 • De gör så att snöskotern går att starta
 • Om jag är på väg att ramla av, håller nödstoppslinan mig kvar på snöskotern
 • Om jag ramlar av, ska motorn och snöskotern stanna

Vad ska du göra för att få stopp på snöskotern om du under körning märker att gasreglaget fastnat?

 • Trycka extra hårt på gasreglaget
 • Bromsa så att snöskotern stannar
 • Rycka ut nödstoppslinan

6. Fordonets olika manöverorgan

Hur hanterar du gasen i en kraftig nedförsbacke där det finns risk att drivbandet låser sig på grund av halt underlag?

 • Jag ger svagt gaspådrag
 • Jag ger inget gaspådrag
 • Jag ger fullt gaspådrag

Vilken är största risken om gasreglaget på snöskotern kärvar?

 • Snöskotern kan skena okontrollerat
 • Snöskotern blir svårstartad
 • Snöskotern går inte att köra långsamt

7. Kontroller som ska göras före körning

Vad är viktigast att kontrollera före körning med din snöskoter?

 • Gasreglage, bromsreglage, drivmatta och belysning
 • Variatorrem, belysning, stänkskydd och dragkrok
 • Värmehandtag, fjädring bak och fram samt belysning

Vad är viktigast att kontrollera innan du startar din snöskoter inför en skoterfärd?

 • Att variatorremmen är oskadad
 • Att gasvajern går lätt och inte kärvar
 • Att belysningen fungerar

8. Olika typer av drivband och slirskydd

Vilken av följande drivmattor ger sämst grepp om du ska dra en släde på en hård packad skoterled?

 • Drivmatta med 75 mm kamhöjd
 • Drivmatta med 25 mm kamhöjd
 • Drivmatta med 39 mm kamhöjd

Kan drivbandets kammar påverka bränsleförbrukningen?

 • Drivbandets kammar påverkar inte bränsleförbrukningen
 • Höga drivbandskammar ökar generellt bränsleförbrukningen
 • Låga drivbandskammar ökar generellt bränsleförbrukningen

9. Fordonstillbehör och extrautrustning

Vilken är den viktigaste extrautrustningen att ta med om du ska åka en långtur med snöskotern?

 • Bränsle och olja
 • Variatorrem och spade
 • Skor och filt

Vad är viktigast att du har med dig om du ska ut på en längre tur med snöskoter?

 • Glödlampor
 • Karta och kompass
 • Skor och extra kläder

1. Regler som gäller körning i terräng

Får du köra snöskoter på någon annans skogsmark?

 • Ja, alltid
 • Nej, aldrig
 • Ja, om den är väl snötäckt och om jag inte skadar marken

På grund av terrängförhållandena tvingas du köra snöskotern en kortare sträcka på allmän väg. Vilken hastighetsbegränsning gäller på vägen?

 • 40 km/h
 • 50 km/h
 • 20 km/h

2. Hur lokala trafikföreskrifter kan påverka användningsmöjligheterna

Du ska köra över gränsen till en annan kommun. I vilken publikation finner du vad som gäller i den nya kommunen?

 • Transportstyrelsens trafikföreskrifter
 • Kommunens lokala trafikföreskrifter
 • Länsstyrelsens trafikföreskrifter

Hur kan kommunens lokala trafikföreskrifter påverka din körning med snöskotern?

 • De kan förbjuda körning med vissa typer av snöskotrar
 • De kan tillåta att körning utanför skoterleder där trädhöjden är lägre än vad som normalt krävs
 • De kan påverka hastighetsbegränsningen och förbudsområden

3. Regler om hur snöskoterleder markeras

Hur kan en snöskoterled vara markerad? 

 • Leden kan vara markerad enbart med detta märke               
 
 • Leden kan vara markerad enbart med detta märke
 
 • Leden kan vara markerad med dessa två märken

Får du köra snöskoter på en led som är markerade med röda kryss?

 • Ja, det räcker med röda kryss för att jag ska få köra
 
 • Nej, röda kryss ska vara kompletterade med detta vägmärke
 • Nej, röda kryss ska vara kompletterade med detta vägmärke

4. De vägmärken som är aktuella vid körning i terräng

Vad innebär följande vägmärke för dig som snöskoterförare?

 • Körning utanför leden är förbjuden
 • Förbud mot gångtrafik och skidåkning
 • Var och en kör på egen risk

Vad innebär följande vägmärke för dig som snöskoterförare?

 • Lämplig led för snöskoterkörning
 • Förbud mot gångtrafik och skidåkning
 • Jag är skyldig att följa leden

5. försäkringsregler som rör fordonet

Din snöskoter måste minst ha en trafikförsäkring. Vilka skador täcker en trafikförsäkring om du råkar ut för en trafikolycka?

 • Skador på mig själv som förare
 • Skador på min snöskoter
 • Skador på andra trafikanter som varit inblandade

Din snöskoter måste minst ha en trafikförsäkring. Vilka skador täcker en trafikförsäkring om du råkar ut för en trafikolycka?

 • Skador på mig själv som förare och din snöskoter
 • Skador på min snöskoter
 • Skador på andra trafikanter och deras fordon

1. Risker som finns vid körning på olika typer av underlag

Vad är bäst vid körning med snöskoter på isbelagt vatten?

 • Att ha en lätt snöskoter
 • Att snöskotern har en drivmatta med höga kammar
 • Att ha isdubbar runt halsen

Vilken är den största risken med att korsa en väg där asfalten är synlig?

 • Att styrskenorna slits ner
 • Att snöskotern kan fastna på vägen
 • Att jag får sladd eftersom det kan vara is på vägen

2. Risker som finns vid körning i olika terrängförhållanden

Hur ska du placera tyngdpunkten vid körning på skrå för att inte välta med din snöskoter?

 • Jag ska sitta framåtlutad för att få lägre tyngdpunkt
 • Jag ska flytta kroppen in mot sluttningen
 • Jag ska luta mig bakåt för att få bättre balans

Du kör din snöskoter i en brant nedförsbacke med en tillkopplad släde. Finns det någon risk med att bromsa hårt?

 • Nej, snöskotern bromsar effektivare
 • Ja, jag kan få fällknivseffekt
 • Ja, jag får längre bromssträcka

3. Risker som är förknippade med denna speciella typ av fordon

Vilken är den vanligaste olyckstypen vid körning med snöskoter?

 • Krock med träd
 • Krock mellan snöskotrar
 • Vältningsolycka

Vilken körställning är bäst när du backar med din snöskoter?

 • Stå upp
 • Stå på knä
 • Sitta ner

4. Risker som finns vid körning med passagerare

Vad påverkas om du skjutsar på din snöskoter?

 • Reaktionstiden
 • Bromssträckan
 • Reaktionssträckan

Hur kan snöskoterns köregenskaper påverkas om du kör med passagerare?

 • Snöskotern blir stabilare
 • Snöskotern svänger lättare vid kurvtagning
 • Snöskotern kan bli svårare att svänga vid kurvtagning

5. Bromssträckor vid skilda hastigheter, väder- och vägförhållanden

Hur mycket längre blir din bromssträcka om du ökar din hastighet från 20 km/h till 40 km/h?

 • Den blir dubbelt så lång
 • Den blir fyra gånger längre
 • Den blir åtta gånger längre

Du kör en snöskoter i 30 km/h och bromssträckan blir 15 meter. Hur lång blir bromssträckan om du kör 60 km/h?

 • 30 meter
 • 45 meter
 • 60 meter

6. Hur föraren ska handla vid en olycka och vilka åtgärder man kan vidta

Du kommer fram till en olycksplats där du finner en person som är vid medvetande, men som du tror har drabbats av cirkulationssvikt/chock. Vad är lämpligt att du gör?

 • Kontrollerar fria luftvägar och lägger personen i stabilt sidoläge
 • Ger personen något att äta och dricka
 • Håller personen varm och pratar lugnande

Du kommer fram till en olycksplats och finner där en person som är medvetslös och som inte andas. Vad är det första du ska göra?

 • Börja med hjärt- och lungräddning
 • Böja huvudet bakåt så att personen kan börja andas
 • Lägga personen i stabilt sidoläge

1. Uppfattnings- och omdömesförmåga

Hur påverkas din uppfattning och omdömesförmåga om du kör snöskoter och är trött?

 • Jag får svårare att fokusera och uppfatta
 • Min blick blir skarpare
 • De påverkas inte om jag har god körvana

Vad kan bli följden om du faller för negativt grupptryck?

 • Jag kör fortare än vad jag klarar av i vissa trafiksituationer
 • Jag kör extra riskmedvetet i de flesta situationer
 • Jag kör långsammare och struntar i andras värderingar

2. Reaktionstid och förmåga att fatta beslut

Du kör din snöskoter i 60 km/h på en skoterled när en älg plötsligt springer ut 20 meter framför dig. Hinner du stanna?

 • Ja, om jag bromsar maximal och har normal reaktionstid
 • Ja, om jag kör med bromsberedskap hela tiden
 • Nej, jag behöver minst det dubbla avståndet för att stanna

Vad kan i första hand påverka din reaktionstid och förmåga att fatta beslut?

 • Mörker
 • Hastighet
 • Trötthet

3. Hur alkohol, andra droger, mediciner, sjukdom och trötthet påverkar människan

Hur påverkar alkohol dig som snöskoterförare?

 • Den ger ökat risktagande och bättre omdöme
 • Den ger bättre omdöme och sämre reaktionsförmåga
 • Den ger sämre omdöme och sämre reaktionsförmåga

Hur kan du avgöra om det är lämpligt att köra snöskoter om du äter en viss medicin?

 • Jag ser efter om det finns en röd varningstriangel på förpackningen
 • Jag tar del av informationen på den medföljande bipacksedeln
 • Jag tar en lägre dos av medicinen än vanligt

4. Hänsynstagande mot människor och djur

Hur kör du snöskoter så att djurlivet störs så lite som möjligt?

 • Jag kör med jämnt gaspådrag
 • Jag undviker kraftiga accelerationer
 • Jag kör med låg hastighet
 • Jag kör bara på snöskoterleder

Vad gör du om du möter renar på skoterleden?

 • Kör sakta genom renhjorden
 • Vänder och tar en omväg
 • Kliver av skotern och ropar

5. Riskfaktorer som är förknippade med såväl egen som andra trafikanters bristande erfarenhet

Vad är riktigt om olycksrisken för en ung oerfaren förare jämfört med en äldre erfaren förare?

 • En ung oerfaren förare är reaktionssnabb och stannar snabbare inför faror
 • Äldre erfarna förare förutser riskerna och undviker därför faror innan de uppstår
 • Ålder saknar betydelse för olycksrisken

Hur påverkar erfarenheten din förmåga att upptäcka risker när du kör snöskoter?

 • Om jag varit med om en riskfylld situation tidigare har jag lättare att se när samma situation är på väg att uppstå igen
 • Erfarenheten gör att jag aldrig handlar fel när jag kör snöskoter
 • Erfarenheten spelar inte så stor roll för att upptäcka risker

1. Säkerhetsfaktorer som rör förare, passagerare och fordonet

Varför ska du inte placera ett barn framför dig vid färd med terränghjuling?

 • Det finns risk att barnet kläms mellan dig och styret                         
 • Barnet kan komma åt reglagen        
 • Barnet kan lätt ramla av

Hur kan en terränghjuling påverkas vid färd med passagerare?

 • Den kan bli svårare att manövrera
 • Bromssträckan kan bli kortare
 • Väggreppet kan försämras

2. Säkerhetsfaktorer som har samband med fordonets last

Var ska du i första hand placera last vid färd med din terränghjuling?

 • Fram, för att minska stegringsrisken
 • Bak, för att den inte ska skymma sikten
 • Fram, för att jag ska se att den sitter fast ordentligt
 • Bak, för att få bättre fäste på bakhjulen

Hur mycket extra bränsle får du totalt ha med på din terränghjuling?

 • 60 liter i ett kärl
 • 120 liter fördelat på två kärl
 • 240 liter fördelat på fyra kärl

3. Förarens och passagerarens personliga skyddsutrustning

Vad är riktigt om användning av hjälm i samband med körning med terränghjuling?

 • Hjälm är obligatoriskt för både förare och passagerare
 • Hjälm är inte obligatoriskt vid körning i terräng
 • Hjälm är obligatoriskt för förare och rekommenderas för passagerare

Vad är lämpligt att använda när du kör terränghjuling?

 • Skyddshandskar
 • Hörselskydd
 • Kraftiga kängor

4. Fordonets användning i miljöhänseende

Hur kan du minimera mängden skadliga avgaser när du kör terränghjuling?

 • Jag kör med lågt varvtal
 • Jag varmkör motorn före färd
 • Jag kör på miljöbränsle som är fritt från skadliga ämnen

Hur kan du som förare till en terränghjuling påverka miljön?

 • Jag varmkör motorn innan jag kör
 • Jag utför service på terränghjulingen regelbundet
 • Jag kör på så låg växel som möjligt

5. Mekaniska aspekter som har betydelse för säkerheten

Vad har reglaget två- och fyrhjulsdrift för funktion?

 • Man kan välja vilket hjul som ska bromsas
 • Differentialspärren läggs i och terränghjulingen blir därmed enklare att styra
 • Man kan enkelt växla mellan tvåhjuldrift och fyrhjulsdrift för att få bättre drivning

Vad ska du göra för att få stopp på terränghjulingen om du under körning märker att gasreglaget fastnat?

 • Trycka extra hårt på gasreglaget
 • Bromsa så att terränghjulingen stannar
 • Rycka ut nödstoppslinan

6. Fordonets olika manöverorgan

När du bromsar så hörs ett metalliskt ljud. Hur åtgärdar du det?

 • Jag rengör bromsskivorna
 • Jag byter bromsklossarna
 • Jag kontrollerar bromsarna vid nästa service

Du känner att din broms känns mjuk och fjädrande när du trycker in handtaget. Vad beror det på?

 • Det kan finnas luft eller läckage i bromssystemet
 • Bromsskivan kan vara skev
 • Bromsen kan vara kall och behöva värmas upp

7. Kontroller som ska göras före körning

Vad är viktigt att kontrollera före körning med din terränghjuling?

 • Bromsarna
 • Belysningen
 • Vätskenivåerna
 • Fjädringen

Vad ska du i första hand kontrollera före körning?

 • Belysning, bränslenivå och bromsar
 • Mönsterdjup på däcken och bromsvätska
 • Belysning, vinsch och startspärr

8. Fordonstillbehör och extrautrustning

Vad är viktigast att ha med på terränghjulingen som extrautrustning?

 • Första förband
 • Variatorrem
 • Brandsläckare

Vinsch är en vanlig extrautrustning på terränghjuling. Varför bör du ha motorn igång under vinschning?

 • För att snabbt kunna köra framåt eller bakåt
 • För att ladda batteriet under vinschningen
 • För att ha drivning på hjulen

1. Regler som gäller körning i terräng

Var får du köra terränghjuling?

 • På barmark
 • I terräng vid arbete i jord- och skogsbruk
 • På skogsmark där plantorna är lägre än 2 meter över snön
 • På jordbruksmark
 • På snötäckt mark där marken inte riskerar att skadas
 • På sjöisar

Vilken är minsta trädhöjd för att köra med terränghjuling i ungskog för att inte skada mark och träd?

 • 2 meter över marken
 • 2 meter över snön
 • 20 centimeter över snön

2. Hur lokala trafikföreskrifter kan påverka användningsmöjligheterna

Var hittar du lokala föreskrifter som kan påverka var du får köra med din terränghjuling?

 • Hos Polismyndigheten
 • Hos länsstyrelsen
 • Hos kommunen
 • Hos Naturvårdsverket

Hur kan kommunens lokala trafikföreskrifter påverka din körning med terränghjuling?

 • De kan påverka hastighetsbegränsningen och förbudsområden
 • De kan tillåta körning utanför leder i skogar med lägre trädhöjd än 2 meter
 • De kan förbjuda körningen med vissa typer av terränghjulingar

3. De vägmärken som är aktuella vid körning i terräng

Får du passera detta vägmärke med din terränghjuling?

 • Ja, alltid
 • Nej, aldrig
 • Ja, vägmärket gäller bara vintertid
blobid2.png
Får du passera detta vägmärke med din terränghjuling?
 • Ja, alla fordon utom personbilar får passera vägmärket
 • Ja, vägmärket gäller inte terränghjulingar
 • Nej, inga terränghjulingar får passera vägmärket
blobid3.png

4. Försäkringsregler som rör fordonet

Din terränghjuling måste minst ha en trafikförsäkring. Vilka skador täcks av en trafikförsäkring om du råkar ut för en trafikolycka?

 • Skador på mig själv som förare
 • Skador på min terränghjuling
 • Skador på medtrafikanter

Vad är riktigt om trafikförsäkring på din terränghjuling?

 • Den täcker skador på förare, passagerare och tredje man
 • Den ger ersättning vid stöld
 • Den täcker alla kostnader för skador som uppkommit i trafiken både på mitt och andras fordon

1. Risker som finns vid körning på olika typer av underlag

Hur ska du köra med din terränghjuling för att undvika skador på marken?                        

 • Med fyrhjulsdrift och lågt varvtal
 • Med bakhjulsdrift och högt varvtal
 • Med bakhjulsdrift och lågt varvtal
 • Med fyrhjulsdrift och högt varvtal

Varför ska du undvika att köra terränghjuling i våtmarker?

 • Det är risk att köra fast
 • Det kan bli skador på terränghjulingen av allt vatten
 • Det kan bli spår i terrängen som skadar våtmarken

2. Risker som finns vid körning i olika terrängförhållanden

Hur ska du placera tyngdpunkten vid körning på skrå för att inte välta med din terränghjuling?

 • Jag ska sitta framåtlutad för att få lägre tyngdpunkt
 • Jag ska flytta kroppen inåt mot sluttningen
 • Jag ska luta mig bakåt för att få bättre balans

Du ska köra uppför en brant backe med din terränghjuling. Hur gör du lämpligast?

 • Jag försöker att köra på skrå så att det inte blir så brant
 • Jag sitter ner och lutar mot ryggstödet och tar spjärn
 • Jag ställer mig i skoterställning och försöker få vikt på framhjulen                           

3. Risker som är förknippade med denna speciella typ av fordon

Hur påverkas förare och passagerare vid färd med terränghjuling på ojämn mark?

 • Passageraren utsätts för större rörelseenergi än föraren
 • Föraren utsätts för större rörelseenergi än passageraren
 • Passageraren och föraren utsätts för samma rörelseenergi

Vilken är den vanligaste olyckstypen vid körning med terränghjuling?

 • Kollision
 • Stegring
 • Vältning

4. Risker som finns vid körning med passagerare

Vilken är den största risken vid färd med passagerare på en terränghjuling?

 • Att det blir överstegring på grund av vikten
 • Att passageraren ramlar av i en skarp kurva
 • Att terränghjulingen lättare välter

Vad är lämpligt att informera din passagerare innan du skjutsar på din terränghjuling?

 • Att sitta så rakt som möjligt under färden
 • Att hålla i sig i mig som förare och följa med i mina rörelser
 • Att hålla i sig i handtagen bakom sittdynan

5. Bromssträckor vid skilda hastigheter, väder- och vägförhållanden

Hur mycket längre blir din bromssträcka om du ökar hastigheten från 20 km/timme till 40 km/timme?

 • Den blir dubbelt så lång
 • Den blir fyra gånger längre
 • Den blir åtta gånger längre

Du kör en terränghjuling i 30 km/timme och bromssträckan blir 15 meter. Hur lång blir bromssträckan om du kör 60 km/timme?

 • 30 meter
 • 45 meter
 • 60 meter

6. Hur föraren ska handla vid en olycka och vilka åtgärder man kan vidta

Du kommer fram till en olycksplats där du finner en person som är vid medvetande, men som du tror har drabbats av cirkulationssvikt/chock. Vad är lämpligast att du gör?

 • Jag kontrollerar fria luftvägar och lägger personen i stabilt sidoläge
 • Jag ger personen något att äta och dricka
 • Jag håller personen varm och pratar lugnande

Du kommer till en olycksplats och en person är medvetslös men andas själv. Hur kan du på bästa sätt hjälpa den skadade?

 • Jag placerar den skadade i stabilt sidoläge
 • Jag lägger en filt över den skadade
 • Jag lägger den skadade på rygg med benen högt

1. Uppfattnings- och omdömesförmåga

Hur kan bristande erfarenhet påverka din uppfattnings- och omdömesförmåga när du kör terränghjuling?

 • Genom att jag upptäcker faror snabbt men reagerar långsamt
 • Genom att jag blir stressad och därmed tar sämre beslut
 • Genom att jag kör mer defensivt

Du kör terränghjuling och är trött. Hur kommer din uppfattnings- och omdömesförmåga att påverkas?

 • Jag får svårare att fokusera och uppfatta
 • Min blick blir skarpare
 • Den påverkas mycket lite om jag är en erfaren förare

2. Reaktionstid och förmåga att fatta beslut

Hur kan du påverka reaktionstiden?

 • Genom att köra långsamt
 • Genom att ha bromsberedskap
 • Genom att inte köra när jag är trött
 • Den går inte att påverka

Vad påverkar din reaktionstid?

 • Mörker
 • Hastighet
 • Trötthet

3. Hur alkohol, andra droger, mediciner, sjukdom och trötthet påverkar människan

Hur kan du i första hand ta reda på om en medicin kan påverka dig som förare?

 • Jag rådfrågar läkare eller personal på apoteket
 • Jag ser om det finns en röd varningstriangel på förpackningen
 • Jag läser på bipacksedeln som följer med läkemedlet

Vilka är de första tecknen på att du som förare börjar bli trött när du kör?

 • Jag kan börja frysa, gäspa och få koncentrationssvårigheter
 • Jag nickar ofta till med huvudet
 • Jag kan få stickningar i benen

4. Hänsynstagande mot människor och djur

Under körning i skogen ser du en älgko med kalv som står där du tänkt köra. Vad är lämpligt att du gör?

 • Jag ropar så att älgarna springer därifrån
 • Jag väntar till älgarna går vidare
 • Vänder om och tar en annan väg runt älgarna

Du kör på en grusväg med din terränghjuling och möter en häst med ryttare. Vad gör du?

 • Håller till höger och passerar
 • Stannar vid vägkanten och inväntar mötet
 • Om inte ryttaren ger mig några tecken, är det ok att mötas utan att jag saktar in

5. Riskfaktorer som är förknippade med såväl egen som andra trafikanters bristande erfarenhet

Vilket påstående är riktigt om oerfarna förares bristande erfarenhet vid körning med terränghjuling?

 • De kommer att köra sakta
 • De kan komma att missbedöma olika situationer
 • De kommer att vara mer uppmärksamma

Vad är riktigt beträffade olycksrisken mellan en ung oerfaren förare och en äldre erfaren förare?

 • En ung oerfaren förare är reaktionssnabb och stannar snabbare inför faror
 • Äldre erfarna förare förutser riskerna och undviker därför faror innan de uppstår
 • Ålder har liten betydelse när det gäller olycksrisken

Prövningsavgift

En ansökningsavgift kommer att tas ut i samband med prövningen av ansökan. Begäran om prövningsavgift skickas ut via e-post när ansökan har kommit in till oss. Avgiften regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. För mer information, se Transportstyrelsens webbsida om avgifter.

Handläggning inom tre veckor

Om er ansökan är komplett beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Personaladministratör

För att själva kunna registrera personalförändringar och få en översikt över vilken personal som finns registrerad behöver ni ha en personaladministratör registrerad. 

 • Behörigheten till tjänsten är personlig och får inte överlåtas.
 • Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Registret är till för att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges tillstånd att bedriva utbildning. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet.
 • Transportstyrelsen ansvarar för utbildarregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Denna kontrollfunktion är nödvändig för att kunna följa upp att all användning av Internettjänsten sker på rätt sätt.
 • Uppgiftslämnaren ska omgående anmäla till Transportstyrelsen när anställningen upphör eller förändras för de som har behörighet till tjänsten.
 • Uppgiftslämnaren får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.
 • Om det kommer till Transportstyrelsens kännedom att uppgiftslämnaren inte följer reglerna ovan, har Transportstyrelsen rätt att återta behörigheten till tjänsten.

Registrera personalförändringar och ansök om att få registrera på vår sida om personalförändringar inom förarutbildning.

Rapportering av genomförda kunskapsprov

Den som anordnar kunskapsprov ska rapportera till Transportstyrelsen när sökanden avlagt prov.

 • Behörighet till tjänsten är personlig och får inte överlåtas
 • Rapportering av genomförda kunskapsprov får göras endast om eleven avlagt föreskrivet kunskapsprov enligt Transportstyrelsens föreskrifter
 • Rapportering ska ske omgående efter kunskapsprovets genomförande
 • Tjänsten du ansöker om kräver att du legitimerar dig elektroniskt
 • Anordnare av kunskapsprov ska omgående avanmäla rapportören om anställningen upphör eller förändras
 • Anordnare av kunskapsprov eller rapportör får inte lämna ut elevuppgifter som framkommit i samband med genomförda kunskapsprov
 • Anordnare av kunskapsprov eller rapportör får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.

Återkallelse av behörigheten

Transportstyrelsen har rätt att återta behörigheten till tjänsten, om det kommer till kännedom att anordnare av kunskapsprov eller uppgiftslämnare inte följer reglerna ovan.

Vi registrerar för att kunna följa upp

Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Det är nödvändigt för att kunna följa upp att all användning av internettjänsten sker på rätt sätt.

Författningar

Regler för att anordna kunskapsprov för förarbevis för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling finns i följande regelverk:

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Ändamålet med behandlingen är att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges tillstånd att anordna kunskapsprov. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet. Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

Författningar

Regler för rapportering av utbildning av förare för moped klass I, behörighet AM finns i följande regelverk:

Gå till ansökan  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!