Ansökan om tillstånd att bedriva introduktionsutbildning

Den som vill bedriva introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B, ska ansöka om det hos Transportstyrelsen.

När Transportstyrelsen har lämnat tillstånd att bedriva utbildningen ska tillståndshavaren dessutom lämna de uppgifter som framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:127) om introduktions-utbildning för privat övningskörning, behörighet B. Transportstyrelsen meddelar därefter när verksamheten får påbörjas.

Regler om introduktionsutbildning finns i

 • 4 kap. 8 kap. och 10 kap. körkortslagen (1998:488),
 • 4 kap. och 8 kap. körkortsförordningen (1998:980),
 • Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:127) om introduktions-utbildning för privat övningskörning, behörighet B.

Följande krav på lärare ska uppfyllas

 •  har giltigt körkort med behörighet B utfärdat i en stat inom EES,
 • har haft ett körkort enligt ovan, under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren,
 • med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig som lärare vid introduktionsutbildning för privat övningskörning, och
 • har dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår eller erfarenhet av undervisning under minst ett år, och tillräcklig kunskap, förståelse och förtrogenhet inom kursplanens ämnesområden enligt 3 kap. Den samlade kompetensen ska dokumenteras skriftligen.

Till ansökan ska bifogas

 • bevis* från Bolagsverket om att sökanden inte försatts i konkurs, (avser fysisk person), eller registreringsbevis* från Bolagsverket, (avser juridisk person), bevisen får inte vara äldre än 3 månader
 • intyg om lärarkompetensen om läraren inte är godkänd trafiklärare
 • uppgifter som styrker att den lokal som ska användas vid undervisning är lämplig, exempelvis skiss och foto
 • undervisningsplan som anger syfte, mål, innehållet i utbildningen, hur utbildningen ska bedrivas och hur målen i kursplanen ska uppnås samt den tidsmässiga omfattningen

Bevis från Bolagsverket behöver inte bifogas om sökanden har annat giltigt tillstånd att bedriva förarutbildning som meddelats av Vägverket eller Transportstyrelsen.

Prövningsavgift för ansökan

En prövningsavgift tas ut i samband med ansökan. Se aktuell avgift.

Regler vid rapportering om genomförd introduktionsutbildning

 • Behörigheten till tjänsten är personlig.
 • Högst tre rapportörer medges per tillstånd.
 • Rapportering av genomförd introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B får göras endast om eleven genomfört utbildningen och uppnått mål enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:127).
 • Rapportering ska ske i anslutning till introduktionsutbildningens genomförande.
 • Tjänsten du ansöker om kräver att du legitimerar dig elektroniskt. Detta gör du genom att skaffa en e-legitimation, till exempel bankID hos din bank, eller annat alternativ hos Posten eller Telia.
 • Utbildningsanordnare ska omgående anmäla till Transportstyrelsen när anställningen upphör eller förändras för en person som har behörighet till tjänsten.
 • Utbildningsanordnare eller rapportör får inte lämna ut elevuppgifter som framkommit i samband med anmälan om genomförd introduktionsutbildning.
 • Utbildningsanordnare eller rapportör får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.

Återkallelse av behörigheten

Transportstyrelsen har rätt att återta behörigheten till tjänsten, om det kommer till kännedom att utbildningsanordnare eller rapportör inte följer reglerna ovan.

Vi registrerar för att kunna följa upp

Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Det är nödvändigt för att kunna följa upp att all användning av internettjänsten sker på rätt sätt.

Behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Ändamålet med behandlingen är att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges tillstånd att bedriva utbildning. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet.