Bedriva utbildning - moped klass II, snöskoter och terränghjuling

Den som vill bedriva utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, ska ansöka om detta hos Transportstyrelsen.

Författningar som reglerar området är bland annat

Följande krav på lärare ska uppfyllas

 • kan anses lämplig som lärare vid utbildningen med hänsyn till sina personliga förhållanden,
 • har en dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår eller erfarenhet av undervisning under minst ett år.

Moped klass II

Vid undervisning för förarbevis för moped klass II krävs utöver vad som sägs ovan att läraren:

 • har giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES med behörighet A1, A2 eller A och har haft sådan behörighet under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren, eller
 • har giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES med behörighet B och har haft sådan behörighet under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren och

uppfyller minst ett av nedanstående krav:

 1. har giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES med behörighet AM som erhållits genom godkänt kunskapsprov eller genom utbyte av förarbevis för moped klass I,
 2. har ett giltigt förarbevis för moped klass I eller moped klass II,
 3. har genomgått en utbildning av förare för behörighet AM eller en utbildning för förarbevis för moped klass II, som dokumenterats av behörig utbildare.

Snöskoter eller terränghjuling 

Om undervisningen i stället avser utbildning för förarbevis för snöskoter eller terränghjuling, krävs utöver vad som sägs i punkterna 1 och 2 ovan att läraren:

 • har giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES med behörighet A1, A2, A eller B och har haft sådan behörighet under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren, och
 • har giltigt förarbevis av samma slag som utbildningen avser.

Till ansökan ska bifogas

 • bevis* från Bolagsverket om att sökanden inte är försatt i konkurs (avser fysisk person), eller registreringsbevis* från Bolagsverket (avser juridisk person); bevisen får inte vara äldre än 3 månader
 • intyg som styrker lärares kompetens om dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår eller erfarenhet av undervisning under minst ett år
 • uppgifter som styrker att den lokal eller anläggning som ska användas i undervisningen är lämplig, exempelvis skiss och foto
 • undervisningsplan som anger syfte, mål, innehållet i utbildningen, hur utbildningen ska bedrivas och hur målen i kursplanen ska uppnås samt den tidsmässiga omfattningen.

Bevis från Bolagsverket behöver inte bifogas, om sökanden har annat giltigt tillstånd att bedriva förarutbildning som meddelats av Vägverket eller Transportstyrelsen.

Prövningsavgift för ansökan

En prövningsavgift tas ut i samband med ansökan. Se aktuell avgift.

Regler vid rapportering om genomförd utbildning

 • Behörigheten till tjänsten är personlig.
 • Högst tre rapportörer medges per tillstånd.
 • Rapportering av genomförd utbildning får göras endast om sökanden genomfört utbildningen och uppnått mål enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:80).
 • Rapportering ska ske i anslutning till utbildningens genomförande.
 • Tjänsten du ansöker om kräver att du legitimerar dig elektroniskt. Detta gör du genom att skaffa en e-legitimation, till exempel bankID hos din bank, eller annat alternativ hos Posten eller Telia.
 • Utbildningsanordnaren ska omgående anmäla till Transportstyrelsen när anställningen upphör eller förändras för en person som har behörighet till tjänsten.
 • Utbildningsanordnare eller rapportör får inte lämna ut elevuppgifter som framkommit i samband med anmälan om genomförd utbildning.
 • Utbildningsanordnare eller rapportör får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.

Återkallelse av behörigheten

Transportstyrelsen har rätt att återta behörigheten till tjänsten, om det kommer till kännedom att utbildningsanordnare eller rapportör inte följer reglerna ovan.

Vi registrerar för att kunna följa upp

Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Det är nödvändigt för att kunna följa upp att all användning av internettjänsten sker på rätt sätt.

Behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Ändamålet med behandlingen är att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges tillstånd att bedriva utbildning. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet.