Bedriva utbildning - moped klass I, AM

Den som vill bedriva utbildning av förare för moped klass I, behörighet AM, ska ansöka om detta hos Transportstyrelsen.

Författningar som reglerar utbildningen är

Krav på lärare

Följande krav ska uppfyllas 

 • har giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES med behörighet B och har haft sådan behörighet under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren,
 • kan anses lämplig som lärare vid utbildningen med hänsyn till sina personliga förhållanden,
 • är godkänd som trafiklärare enligt 3 § lagen (1998:493) om trafikskolor eller har motsvarande kompetens.

Utöver vad som sägs ovan ska läraren uppfylla minst ett av följande krav:

 • har giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES med behörighet A, A1 eller A2,
 • har giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES med behörighet AM som erhållits genom godkänt kunskapsprov eller efter utbyte av förarbevis för moped klass I,
 • har genomgått en utbildning av förare för behörighet AM som dokumenterats av behörig utbildare.

Att bifoga till ansökan

Till ansökan ska följande bifogas

 • ett bevis* från Bolagsverket om att sökanden inte är försatt i konkurs (avser fysisk person) eller ett registreringsbevis* från Bolagsverket (avser juridisk person); bevisen får inte vara äldre än 3 månader
 • namn och personnummer eller samordningsnummer på den person eller de personer som ges behörighet att företräda utbildningsverksamheten, om sökanden är en juridisk person
 • namn och personnummer eller samordningsnummer på den eller de lärare som ska undervisa
 • beskrivning av motsvarande kompetens om läraren inte är godkänd trafiklärare,
 • uppgifter om lokal eller anläggning som ska användas i undervisningen, exempelvis skiss och foto
 • undervisningsplan som anger syfte, mål, innehållet i utbildningen, hur utbildningen ska bedrivas och hur målen i kursplanen ska uppnås samt den tidsmässiga omfattningen.

* Bevis från Bolagsverket behöver inte bifogas om sökanden har annat giltigt tillstånd att bedriva förarutbildning som meddelats av Vägverket eller Transportstyrelsen.

Prövningsavgift för ansökan

En prövningsavgift tas ut i samband med ansökan. Se aktuell avgift.

Behörighet att rapportera genomförd utbildning

Behörigheten till tjänsten är personlig. Högst tre rapportörer medges per tillstånd.

Regler vid anmälan om genomförd utbildning

 • Rapportering av genomförd utbildning får göras endast om sökanden genomfört utbildningen och uppnått mål enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:79).
 • Rapportering ska ske direkt efter utbildningens genomförande.
 • Tjänsten du ansöker om kräver att du legitimerar dig elektroniskt. Detta gör du genom att skaffa en e-legitimation, till exempel bankID hos din bank, eller annat alternativ hos Posten eller Telia.
 • Utbildningsanordnaren ska omgående anmäla till Transportstyrelsen när anställningen upphör eller förändras för en person som har behörighet till tjänsten,
 • Rapportör eller utbildningsanordnaren får inte lämna ut elevuppgifter som framkommit i samband med anmälan om genomförd utbildning.
 • Rapportör eller utbildningsanordnaren får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.

Återkallelse

Om det kommer till Transportstyrelsens kännedom att uppgiftslämnaren eller utbildningsanordnaren inte följer reglerna ovan, har Transportstyrelsen rätt att återta behörigheten till tjänsten.

Registrering 

Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Denna kontrollfunktion är nödvändig för att kunna följa upp att all användning av Internettjänsten sker på rätt sätt.

Lämna gärna ett omdöme

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.