Bedriva riskutbildning

Den som vill bedriva riskutbildning, ska ansöka om det hos Transportstyrelsen.

Ansökan om tillstånd att bedriva riskutbildning

Den som vill bedriva riskutbildning, ska ansöka om det hos Transportstyrelsen.

Författningar som reglerar riskutbildning är

Krav på lärare behörighet B

De lärare som påanmäls ska vara behöriga att undervisa vid riskutbildning. Vilka krav som ställs på lärare framgår av 3 kap. 2 - 3§§ i (TSFS 2012:40). Med "motsvarande kompetens" i 3 kap. 3 § punkt 5 menas att sökanden ska ha en sådan utbildning som kan anses likvärdig med utbildning för trafiklärare. Utbildningen bör omfatta minst motsvarande utbildningstid och innehålla minst motsvarande omfattning av undervisnings­metodik.

Krav på lärare behörighet A1, A2 och A

De lärare som påanmäls ska vara behöriga att undervisa vid riskutbildning. Vilka krav som ställs på lärare framgår av 3 kap. 2-5 §§ i (TSFS 2009:26).

Till ansökan ska bifogas

 • bevis* från Bolagsverket om att sökanden inte försatts i konkurs, (avser fysisk person), eller registreringsbevis* från Bolagsverket, (avser juridisk person), bevisen får inte vara äldre än tre månader,
 • intyg om lärarkompetensen om läraren inte är godkänd trafiklärare
 • uppgifter som styrker att den lokal som ska användas vid undervisning är lämplig, exempelvis skiss och foto
 • undervisningsplan som anger syfte, mål, innehållet i utbildningen, hur utbildningen ska bedrivas och hur målen i kursplanen ska uppnås samt den tidsmässiga omfattningen.

* Bevis från Bolagsverket behöver inte bifogas om sökanden har annat giltigt tillstånd att bedriva förarutbildning som meddelats av Vägverket eller Transportstyrelsen.

Om ansökan avser riskutbildning del 2 ska dessutom följande bifogas

 • säkerhetsbestämmelser för verksamheten vid trafikövningsplatsen
 • beskrivning av trafikövningsplatsen och hur kraven i 4 kap. 4-7 §§, (TSFS 2012:40), ska uppnås för behörighet B, och i 4 kap. 3-4 §§, (TSFS 2009:26), för behörighet A1, A2 och A
 • karta och skalenlig skiss samt foto som tydligt visar hur anläggningen är utformad.

Prövningsavgift för ansökan

En prövningsavgift tas ut i samband med ansökan. Se aktuell avgift.

Regler vid rapportering om genomförd riskutbildning

 • Behörigheten till tjänsten är personlig.
 • Högst tre rapportörer medges per tillstånd.
 • Rapportering av genomförd riskutbildning behörighet B får göras endast om eleven genomfört utbildningen och uppnått målen enligt Transportstyrelsen föreskrifter (TSFS 2012:40).
 • Rapportering av genomförd riskutbildning behörighet A1, A2 och A får göras endast om eleven genomfört utbildningen och uppnått målen enligt Transportstyrelsen föreskrifter (TSFS 2009:26).
 • Rapportering ska ske i anslutning till riskutbildningens genomförande.
 • Tjänsten du ansöker om kräver att du legitimerar dig elektroniskt. Detta gör du genom att skaffa en e-legitimation, till exempel bankID hos din bank, eller annat alternativ hos Posten eller Telia.
 • Utbildningsanordnaren ska omgående anmäla till Transportstyrelsen när anställningen upphör eller förändras för en person som har behörighet till tjänsten.
 • Utbildningsanordnare eller rapportör får inte lämna ut elevuppgifter som framkommit i samband med anmälan om genomförd riskutbildning.
 • Utbildningsanordnare eller rapportör får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.

Återkallelse av behörigheten

Transportstyrelsen har rätt att återta behörigheten till tjänsten, om det kommer till kännedom att utbildningsanordnare eller rapportör inte följer reglerna ovan. 

Vi registrerar för att kunna följa upp

Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Det är nödvändigt för att kunna följa upp att all användning av internettjänsten sker på rätt sätt.

Behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Ändamålet med behandlingen är att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges tillstånd att bedriva utbildning. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet.