Självkörande fordon (försök)

Transportstyrelsen får rätt att utfärda tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon på allmän väg från den 1 juli 2017. Den som söker tillstånd måste kunna bevisa att verksamheten bedrivs på ett trafiksäkert sätt.

Regeringen har beslutat om en förordning om försöksverksamhet med självkörande fordon. Genom förordningen införs krav på tillstånd för att få bedriva försöksverksamhet med självkörande fordon. Transportstyrelsen kommer att pröva frågor om tillstånd och får mandat att förena ett beslut om tillstånd med villkor.

Regeringen ser det som viktigt att Sverige är ett land där ny innovativ teknik för hållbara transporter kan testas. Syftet med förordningen är att skapa bättre förutsättningar för försök med självkörande fordon. I förordningen regleras att det vid färd med ett självkörande fordon ska finnas en fysisk förare i eller utanför fordonet samt att den som bedriver försöksverksamhet utan tillstånd ska kunna dömas till böter.

Vill du bedriva försöksverksamhet?

Du som vill driva bedriva försöksverksamhet kommer att behöva tillstånd. För tillståndsprövningen behöver Transportstyrelsen följande uppgifter:

 1. Kontaktuppgifter till den sökande.
 2. Namn, person- eller organisationsnummer samt adress till den eller de personer som ansvarar för försöksverksamheten.
 3. En beskrivning av hur försöksverksamheten ska styras och hur ansvar ska fördelas inom verksamheten.
 4. En övergripande beskrivning av syfte och mål med försöket.
 5. En beskrivning av de helt eller delvis automatiserade funktioner som ska testas och utvärderas i försöket.
 6. En beskrivning av hur försöket kommer att genomföras och utvärderas.
 7. Uppgifter om i vilket geografiskt område och på vilka gator eller vägar försöket ska bedrivas.
 8. En riskbedömning som visar att riskerna med försöket är hanterade till en acceptabel nivå och att försöket inte innebär någon olägenhet av betydelse för omgivningen.
 9. Uppgifter om vem som äger de fordon som ingår i försöket.
 10. En teknisk beskrivning av de fordon som ingår i försöket.
 11. Behov av undantag enligt 8 kap. 18 § fordonsförordningen (2009:211).
 12. Övriga uppgifter av betydelse för prövningen.

Ett av grundvillkoren för att få tillstånd är att du kan bevisa att du kan bedriva testverksamheten på ett trafiksäkert sätt. Det gör du genom visa att alla risker med försöket är omhändertagna. De helt eller delvis automatiserade funktionerna i försöket ska beskrivas och visas vara säkra för de som finns i fordonet och omgivningen.

För att underlätta ansökningsprocessen har Transportstyrelsen tagit fram ett flertal stöddokument som kan användas, men det står den sökande helt fritt att åberopa de dokument och den information som är relevant för handläggningen av ärendet.

Avgifter från den 1 juli

Transportstyrelsens verksamhet i form av tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning ska i huvudsak finansieras med avgifter. Transportstyrelsen kommer att ta ut en avgift för att pröva ett tillstånd att få bedriva försöksverksamhet med självkörande fordon. Ta del av mer information om avgifter på vägtrafikområdet eller i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, ändrad genom TSFS 2017:72.