EG-rättsakter

Här finner du ramrättsakter för typgodkännanden av bilar, släpvagnar, två- och trehjuliga motorfordon och jordbruks- och skogsbrukstraktorer. Du finner också rättsakter för system, komponenter och separata tekniska enheter.

Gå till EUR-Lex för att läsa om rättsakterna.

Ramdirektiv

  • 2007/46/EG för bilar och släpfordon till bilar, som från den 29 april 2009 ersätter 70/156/EEG
  • 2002/24/EG med efterföljande ändringsdirektiv för två och trehjuliga motorfordon
  • 2003/37/EG med efterföljande ändringsdirektiv för jordbruks- och skogsbrukstraktorer

Särdirektiv

För system, komponenter och separata tekniska enheter, tillämpliga direktiv med efterföljande ändringsdirektiv.