Typgodkännanden

Typgodkännande kan beviljas för hela fordon eller för en komponent, ett system eller en separat teknisk enhet som ingår i fordonet.

Ett typgodkännande är ett bevis på att en fordons- eller komponenttyp uppfyller de aktuella tekniska kraven. I Sverige är Transportstyrelsen godkännandemyndighet. Övriga medlemsstater i EU erkänner ett internationellt typgodkännande, som har beviljats av en annan medlemsstat.

Med system avses sådan utrustning i ett fordon som utgör en väsentlig del av fordonet och som i allmänhet inte kan lösgöras i separata komponenter. Exempel kan vara bromssystem, avgasreningssystem eller inredningsdetaljer.

En komponent är en anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon och som kan lösgöras eller installeras i fordonet och typgodkännas enskilt, såsom strålkastare.

En separat teknisk enhet är en anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon. Anordningen hänför sig till en viss fordonstyp och kan typgodkännas enskilt eller som en del av den fordonstypen. Ett exempel är underkörningsskydd. 

Sådana typgodkännanden kallas komponentgodkännande.

Typgodkännandet kan vara internationellt eller nationellt 

 Typgodkännandet kan vara

  • internationellt, det vill säga beviljat i enlighet med ett direktiv (EG-typgodkännande eller e-typgodkännande) eller med ECE-reglementet (ECE-typgodkännande)
  • nationellt, det vill säga beviljat i enlighet med nationella författningar eller föreskrifter.

EG-typgodkännandet för hela fordon gäller för närvarande personbilar (kategori M1) , två- och trehjuliga (och i vissa fall fyrhjuliga) motorfordon (kategori L) samt jordbruks- och skogstraktorer (kategori T).

För övriga fordon har respektive medlemsland ett eget nationellt godkännande.
 
Med EG-typgodkännande avses typgodkännanden i enlighet med följande typgodkännandedirektiv (så kallade ramdirektiv):

  • direktiv 2007/46/EG om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon
  • direktiv 2002/24/EG om typgodkännande av två- eller trehjuliga motorfordon
  • direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul

eller i enlighet med det särdirektiv som utfärdats med stöd av dessa tre ramdirektiv.
 
Med ECE-typgodkännande avses typgodkännande som utfärdas enligt de reglementen som ingår i 1958 års överenskommelse (Genève den 20 mars 1958). Regelverket skapades 1958 av Förenta Nationerna.
 
Med nationellt typgodkännande avses typgodkännande som är begränsat till användning i Sverige. Det finns möjlighet att nationellt typgodkänna fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter.

Typgodkännanden Internationella godkännanden (EG- och ECE-typgodkännanden) Nationella godkännanden
Typgodkännande för hela fordonet EG-WVTA (M1, L, T) Nationellt typgodkännande för färdigbyggt fordon
Typgodkännande för komponent EG-typgodkännande
ECE-typgodkännande
Nationellt typgodkännande

Ansökningsblankett

Ny ansökningsblankett från och med mars 2021

Använd den uppdaterade blanketten "Application of type approval" som nu är på engelska.  Det är obligatoriskt för varje ansökan om typgodkännande. Du hittar den i länken här under.

Ansökan om typgodkännande: Application of type approval