Kontrollbesiktning av de vanligaste fordonen

Nya besiktningsregler börjar gälla den 20 maj 2018

Snart börjar nya besiktningsregler gälla. Den största förändringen är att den fasta besiktningsperioden på fem månader, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas och det införs rörliga perioder för alla fordon.

Se ditt besiktningsdatum

Läs mer om de nya besiktningsreglerna

Kontrollbesiktning av personbilar och lätta lastbilar (totalvikt på högst 3 500 kg)

Slutsiffran i registreringsnumret styr när fordonet ska besiktas, det vill säga fordonets besiktningsperiod, se tabellen nedan. Besiktningsperioden består av besiktningsmånaden och de två kalendermånader som ligger närmast före och efter.

Dessa fordon ska kontrollbesiktas första gången under den besiktningsperiod vars besiktningsmånad infaller efter att 34 månader har gått från den månad då fordonet första gången togs i bruk.

Andra gången fordonet ska kontrollbesiktas är under den besiktningsperiod vars besiktningsmånad infaller två år efter föregående besiktningsmånad.

Därefter ska fordonet kontrollbesiktas årligen inom sin besiktningsperiod. Observera att vissa nya fordon ska kontrollbesiktas årligen, till exempel utryckningsfordon, hyrbilar, trafikskolebilar och bilar som används för yrkesmässig personbefordran.

SlutsiffraBesiktningsmånadBesiktningsperiod
1 januari november–mars
2 februari december–april
3 mars januari–maj
4 april februari–juni
5 juli maj–september
6 augusti juni–oktober
7 september juli–november
8 oktober augusti–december
9 november september–januari
0 december oktober–februari

Respittid

Om du ställer på ett avställt fordon som har körförbud på grund av utebliven kontrollbesiktning, kan du i vissa fall få en respittid på 21 dagar med kontrollbesiktningen. Det innebär att fordonet kan köras i tre veckor från påställningsdagen innan det blir körförbud. Följande villkor måste vara uppfyllda:

Fordonet

  • är en personbil, lätt lastbil eller lätt buss med en totalvikt av högst 3500 kg
  • har körförbud på grund av att besiktningsperioden har passerats
  • har varit avställt från och med besiktningsmånaden*
  • är godkänt vid besiktning, efter föregående besiktningsperiodens början.

*) Detta innebär att fordonet ska vara avställt senast den första dagen i besiktningsmånaden.

Tunga fordon

Besiktningsreglerna för tunga fordon förändas inte när de nya reglerna börjar gälla den 20 maj 2018.

Tunga fordon som personbilar, lastbilar, bussar och tillhörande släpvagnar, med en totalvikt över 3 500 kg, ska kontrollbesiktas första gången inom 12 månader efter att fordonet för första gången ställdes på. Därefter kontrollbesiktas fordonet senast 12 månader efter den månad då senast föregående fullständiga kontrollbesiktning ägde rum.

Exempel: Om du besiktar den 7 april innevarande år ska nästa kontrollbesiktning ske senast den 30 april året efter.

Kontrollbesiktning av motorcyklar och bildragna släpvagnar med totalvikt under 3 500 kg

Besiktningsreglerna för mc och släp förändas inte när de nya reglerna börjar gälla den 20 maj 2018.

Fordonet ska kontrollbesiktas första gången senast 48 månader efter den månad då fordonet första gången togs i trafik. Därefter senast 24 månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

Körförbud

Reglerna om körförbud förändas inte när de nya reglerna börjar gälla den 20 maj 2018.

Om du inte besiktar fordonet i tid, får du automatiskt körförbud (så kallat inträtt körförbud). Fordonet får då bara köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till besiktningsföretag för kontrollbesiktning, under förutsättning att fordonet är påställt. Om fordonet är avställt får du bara köra kortast lämpliga väg till ett besiktningsföretag.

Ett fordon kan också få körförbud om det vid en poliskontroll eller vid en kontrollbesiktning är i så dåligt skick att det är en fara för trafiksäkerheten (så kallat meddelat körförbud). Fordonet måste då bärgas från platsen. Fordonet får därefter endast köras kortast lämpliga väg till en besiktningsstation.

Föreläggande

Reglerna om föreläggande förändas inte när de nya reglerna börjar gälla den 20 maj 2018.

Om ditt fordon har sådana brister att det inte kan godkännas vid en kontrollbesiktning men bristerna inte heller är så pass allvarliga att du får körförbud, föreläggs du om efterkontroll. Du bör åtgärda bristerna snarast och inom en viss tid komma tillbaka för en efterkontroll. Om efterkontrollen inte genomförs inom bestämd tid, får fordonet körförbud.

Du kan också vända dig till en ackrediterad (godkänd) verkstad för att genomföra en efterkontroll. Verkstaden åtgärdar bristerna och skickar in ett intyg till oss. Om intyget inte kommer i tid eller om intyget inte godkänns, får fordonet körförbud. 

Föreläggande om registreringsbesiktning

Reglerna om föreläggande om registreringsbesiktning förändas inte när de nya reglerna börjar gälla den 20 maj 2018.

Om det vid en kontrollbesiktning eller vid en flygande inspektion visar sig att ett fordon byggts om eller på något annat sätt har ändrats, kan fordonet föreläggas att inom en månad inställas för registreringsbesiktning. En registreringsbesiktning har till syfte att

  • identifiera ett fordon
  • fastställa de uppgifter som ska införas i vägtrafikregistret
  • kontrollera att fordonet uppfyller de krav som ställs på det.

Fordonet får körförbud om inte registreringsbesiktningen genomförs i tid.