Frågor och svar

Här har vi samlat några frågor och svar om konkurrensutsättningen av fordonsbesiktningen.

Frågor och svar om konkurrensutsatt fordonsbesiktning

Från och med den 1 juli 2010 konkurrensutsattes marknaden. Från det datumet finns inte längre monopol på att besikta personbilar, lastbilar eller maskiner. Omregleringen gäller alla typer av besiktningar, d v s kontrollbesiktning, registreringsbesiktning, lämplighetsbesiktning och mopedbesiktning. Tidigare hade AB Svensk Bilprovning, SMP Svensk Maskinprovning AB och Inspecta Sweden AB monopol på fordonsbesiktning i Sverige.

Omregleringen är en anpassning till den svenska huvudregeln att provning och kontroll ska utföras av oberoende och självständiga organ i konkurrens. Regeringen hoppas också att omregleringen kommer att skapa förutsättningar för ett bredare utbud för kunderna. Målet är längre öppettider, fler besiktningsstationer, fler företag, ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Det är bara ackrediterade besiktningsföretag som får besikta fordon på den omreglerade marknaden. Ackrediteringen genomförs av kontrollmyndigheten Swedac.

Det finns ett villkor om utbud i ackrediteringsbeslutet som avser att säkerställa ett visst minimiutbud i ett län. Villkoret innebär att besiktningsföretaget måste kunna erbjuda sina kunder alla fyra olika besiktningsformerna (kontrollbesiktning, registreringsbesiktning, lämplighetsbesiktning och mopedbesiktning) för den eller de kategorier av fordon de är ackrediterade för inom det län där de verkar.

Transportstyrelsen följer hur tillgängligheten för de olika typerna av besiktning utvecklas, i form av geografisk tillgänglighet och öppettider. Utvecklingen rapporteras till regeringen.

Målet är att besiktningarna fortsättningsvis ska hålla samma höga kvalitet som innan omregleringen.

Kvaliteten på besiktningen säkras genom flera komponenter:
- Regelverket som styr besiktningsverksamheten (där en del är krav på kvalitetssystem hos besiktningsföretagen).
- Swedac:s ackreditering och tillsyn utifrån regelverket. Ackrediteringen säkrar att företaget uppfyller krav på kompetens hos tekniker, kvalitetssystem, utrustning, ekonomisk förmåga m.m.
- Transportstyrelsens övergripande marknadstillsyn av att regelverket för kontroll-, registrerings-, lämplighets- och mopedbesiktning fått avsedda effekter.

Tillsammans skapar detta ett system som borgar för att kvaliteten hålls på en fortsatt hög nivå.

Det blir ingen skillnad när det gäller besiktningsreglerna; du är fortfarande skyldig att besikta din bil som tidigare. Däremot kan du välja vilket besiktningsföretag som ska utföra tjänsten. Swedac har listor på och länkar till tillgängliga företag på sin hemsida, www.swedac.se. På den nya marknaden är det dessutom möjligt för besiktningsföretagen att marknadsföra sig på olika sätt, t ex via kallelser eller andra erbjudanden. Du är dock alltid själv ansvarig för att ditt fordon besiktas i rätt tid.

Besiktningsföretagen har tillgång till uppgifterna via Transportstyrelsens vägtrafikregister. Du kan själv kontrollera din besiktningsperiod genom att söka på ditt registreringsnummer via vår webbplats eller utnyttja sms-tjänsten för besiktning.

Besiktningsföretagen har frihet att bestämma sina egna priser och utforma sitt utbud. Transportstyrelsen följer prisutvecklingen via sin marknadsövervakning och rapporterar till regeringen.

Transportstyrelsen är den myndighet som står för regelverket i omregleringen. Det vill säga skapa och upprätthålla ett fungerande regelverk för besiktningsföretagen samt kontrollera hur reglerna efterlevs. Därutöver har myndigheten övervakningsverksamhet samt registerhållning i vägtrafikregistret.

Transportstyrelsen följer statistik över besiktningsresultaten för att se om den ändras över tid eller om onormala variationer förkommer mellan t ex olika besiktningsföretag eller mellan delar av ett besiktningsföretag. Transportstyrelsen övervakar och granskar också besiktningar stickprovsmässigt i syfte att mäta deras kvalitetsnivå.

Om kvaliteten sjunker över hela marknaden analyserar Transportstyrelsen orsakerna till det och föreslår åtgärder till regeringen. Om misstanke finns om kvalitetsbrister hos ett enskilt besiktningsföretag kommer detta att rapporteras till Swedac.

För att få besikta fordon efter den 1 juli 2010 krävs att företaget har en ackreditering. Företaget ansöker om ackreditering hos Swedac. I ansökan talar man om vilken eller vilka kategorier av fordon företaget vill besikta (enbart lätta fordon, enbart tunga fordon, traktorer och motorredskap - eller en kombination av dessa) samt i vilket eller vilka län företaget tänker verka. Swedac kontrollerar exempelvis att den tekniska utrustningen och kompetensen finns, krav på kvalitetssystem, att företaget är registrerat i Sverige, att skatten har betalats in och att ingen i företagsledningen är dömd för grov brottslighet. Besiktningsföretaget får heller inte stå i något beroendeförhållande till exempelvis någon som bedriver fordonsreparationer.