Fastställa ibruktagandedatum

Beteckning: TSV 2014:2862

Beslutsdatum: 2014-09-30

Överklagan

Härmed överklagas Bilprovningens beslut i samband med registreringsbesiktning den 2014-08-18 av Dodge Magnum med chassinummer XXXXXX.
Bilprovningen har vid besiktningstillfället krävt kompletterande handlingar avseende bilens avgasrening och att dessa ska uppfylla kraven enligt EURO 5.
Bifogat utdrag från Carfax visar att fordonet är ibruktaget den 13 augusti 2004.
Vi önskar härmed datumet 2004-08-13 åsätts som bilens första ibruktagandedatum.

Beslut

Transportstyrelsen undanröjer Bilprovningens beslut och återförvisar ärendet för fortsatt förrättning.

Bakgrund

Du har överklagat Bilprovningens beslut (XXXXX) i samband med registreringsbesiktning av bil av fabrikat Dodge med identifieringsnummer XXXXX och yrkat att fordonet ska bedömas mot äldre regler då den varit registrerad i USA innan den importerades till Sverige. Enligt fordonslagen (2002:574) görs en registreringsbesiktning för att identifiera fordonet, fastställa uppgifter om fordonet som skall föras in i vägtrafikregistret samt kontrollera att fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning. Ett beslut av besiktningsorgan i ett ärende om registreringsbesiktning enligt 5 Kap. 5 § får överklagas till Transportstyrelsen. Bilprovningens beslut avser i den överklagade delen just registreringsbesiktningen och överklagandet ska därför tas upp till prövning.

Fordonet underkändes vid registreringsbesiktningen med hänvisning till krav i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:2. Ett skäl ska vara att fordonet inte anses ha tagits i bruk enligt notering i arbetsprotokollet. Av dokumentation i form av utdrag från CARFAX framgår dock att fordonet togs i bruk den 13 augusti 2004. Transportstyrelsen konstaterar att fordonet bedömts mot krav i fel föreskrift och undanröjer därför underkännandet och återförvisar ärendet till besiktningsorganet för fortsatt förrättning av registreringsbesiktningen med bedömning mot de krav som gäller utifrån fordonets ibruktagandetidpunkt (TSFS 2013:63).

Detta beslut får enligt 5 kap. 6 § fordonslagen (2002:574) inte överklagas.

Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad sektionschef Pasi Paavola. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit Kjell Bäckman, Dick Thörn samt Lars-Åke Gustafsson, den senare föredragande.

Pasi Paavola

Upplysningar

Årsmodellen är på arbetsprotokollet noterad som "2006" vilket inte är möjligt utifrån de uppgifter som lämnats, den ska istället fastställas till "2005"