Bonus - till bilar med låg klimatpåverkan

Miljöanpassade fordon som är tagna i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare med utsläpp av koldioxid upp till ett visst värde kan premieras med en bonus.

Paus i utbetalningar av klimatbonus

Pengarna som vi har fått för utbetalning av klimatbonus under 2021 är slut. Vi har en stor ökning av antal ansökningar jämfört med tidigare. Pengarna som avsatts för klimatbonus har tagit slut i förtid även andra år och vi har då fått ytterligare tillskott. Vi kan i dagsläget inte säga något om när vi får besked om nya medel. Den som har skickat in en ansökan ligger kvar i kön. Så snart vi vet mer kommer information att finnas här.

Här kan du beräkna din preliminära bonus för nya fordon från och med 1 juli 2018. Beräkningshjälpen är uppdaterad så att den tar hänsyn till de nya gränsvärden som gäller från och med den 1 april.

Din preliminära bonus blir XX XXX kr.

Koldioxidvärde

CO2

Drivmedel

drivmedel

Köpare

köpare

Nybilspris

nybilspris kr

I trafik

ÅÅÅÅ

Jmf.pris

jämförpris kr

Prisskillnad

prisskillnad kr

Observera att det resultat du får av beräkningen baseras på de uppgifter du själv angett och endast är ett preliminärt resultat.

Beräkna din preliminära bonus
Du måste välja drivmedel!
 
 
Du måste ange köpare!
 
Du måste välja när fordonet tas i trafik!

Observera att det resultat du får av beräkningen baseras på de uppgifter du själv angett och endast är ett preliminärt resultat.

För att en bonus ska kunna betalas ut måste du som fordonsägare skicka in en försäkran till Transportstyrelsen inom sex månader från köpet av klimatbonusbilen. När en klimatbonusbil ställs på första gången kommer Transportstyrelsen att skicka information till dig, och en blankett där du ska lämna din försäkran.

Vi behöver få in försäkran från både privatpersoner och företag för att kunna räkna ut vilken bonus som är aktuell för klimatbonusbilen.

Privatperson eller enskild firma?

Om du har köpt bilen som privatperson behöver du bara ange det i försäkran och skriva under blanketten. Om du däremot har en enskild firma som du har köpt in bilen i, så ska du ange det på blanketten. En enskild firma är nämligen en företagsform, och bonusen räknas ut på olika sätt för privatpersoner och företag. Men oavsett om du köper bilen som privatperson eller i din enskilda firma, så registreras den på ditt personnummer. Därför måste vi få veta om du köper den privat eller som företag.

I övrigt måste en enskild firma lämna samma uppgifter i försäkran som andra företagsformer.

Företag

Alla företag måste ange om de har fått något annat statligt eller kommunalt stöd i samband med köpet av bilen och om det finns något annat som gör att de inte har rätt till bonus.

Du har sex månader på dig

Om försäkran inte kommer in till Transportstyrelsen inom sex månader från köpet, kommer ingen bonus att betalas ut. Försäkran måste lämnas in i original eftersom den läses maskinellt.

Du kan få bonus om du har köpt och ställt på en klimatbonusbil efter den 30 juni 2018. Tidigast sex månader efter köpet av den nya bilen prövar Transportstyrelsen om bonus ska betalas ut.

Förutsättningarna för klimatbonus är att pengar finns, försäkran har inkommit inom sex månader och att bilen:

 • inte har varit påställd tidigare, vare sig i Sverige eller utomlands
 • är en personbil klass I eller klass II (husbilar), lätt lastbil eller lätt buss
 • är typgodkänd* enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211) eller uppfyller utsläppskraven för Euro 5 eller Euro 6
 • enligt uppgift i vägtrafikregistret
  • släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer om fordonet tagits i trafik första gången före 2020 eller
  • släpper ut högst 70 gram koldioxid per kilometer om fordonet tagits i trafik första gången mellan den 1 januari 2020 och den 31 mars 2021 eller
  • släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer om fordonet tagits i trafik första gången den 1 april 2021 eller senare eller
  • kan drivas med annat gasbränsle än gasol, till exempel med vätgas, metangas eller gengas
 • vid utbetalningstillfället inte har bytt ägare, avregistrerats eller förändrats så att den inte längre uppfyller de tekniska kraven.

Observera att för en leasingbil är det leasinggivaren som anses vara ägare och har möjlighet att få bonus.

Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar

* Från och med 1 januari 2020 kan en bil som är typgodkänd vid registreringen i vägtrafikregistret och som därefter förändrats och godkänts vid registreringsbesiktningen omfattas.

När en klimatbonusbil ställs på första gången i vägtrafikregistret inleder Transportstyrelsen bonusärendet direkt, genom att skicka ut en blankett om försäkran. Från den dag då fordonsägaren köpte bilen har hen sex månader på sig att skicka in försäkran.

Tidigast sex månader efter köpet av den nya bilen prövar Transportstyrelsen om bonus ska betalas ut. Bilen får inte byta ägare i vägtrafikregistret förrän bonusen har betalats ut. Det måste alltså vara samma ägare första gången bilen ställs på i vägtrafikregistret och vid den tidpunkt då bonusen betalas ut, annars blir det ingen bonus.

Som exempel kan nämnas att en bilhandlare inte kan ställa på en klimatbonusbil dag 1 och göra anmälan om ägarbyte till sin slutkund dag 2. Bilen har då bytt ägare efter första påställningen, och villkoren för att få bonus kommer alltså inte att vara uppfyllda när prövningen sker.

 • Bonusen beräknas på olika sätt för privatpersoner och företag. Även en så kallad enskild firma räknas som ett företag när bonusen ska beräknas.
 • Bonusen får högst motsvara 25 procent av bilens nypris.
 • En bonus till ett företag får uppgå till högst det belopp som motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil*, om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen.
 • För rena elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp är den högsta möjliga bonusen
  • 70 000 kronor om bilen är tagen i trafik den 1 april 2021 eller senare
  • 60 000 kronor om bilen är tagen i trafik före den 1 april 2021.
 • För övriga bilar, till exempel laddhybrider, minskar bonusen för varje gram koldioxid som klimatbonusbilen släpper ut enligt vägtrafikregistret:
  • För bilar tagna i trafik första gången den 1 april 2021 eller senare och som släpper ut 1 gram eller mer per kilometer, minskar bonusen med 583 kronor, från 45 000 kronor, för varje gram.
  • För bilar tagna i trafik första gången mellan den 1 januari 2020 och den 31 mars 2021 minskar bonusen med 714 kronor, från 60 000 kronor, för varje gram koldioxid.
  • För bilar som är tagna i trafik första gången före 2020 minskar bonusen med 833 kronor, från 60 000 kronor, för varje gram koldioxid.
 • Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol, exempelvis fordonsgas (blandning av biogas och naturgas), får minst 10 000 kronor i bonus. Observera att bonusen kan begränsas för företag enligt regeln i punkt tre ovan.

* Med jämförbar bil menas förenklat motsvarande bil med konventionell drift av samma fabrikat, modell och utrustningsnivå som klimatbonusbilen.

Har du ett plusgiro- eller bankgirokonto, som vi har uppgift om i vägtrafikregistret? Då sätts pengarna in på det kontot.

I övriga fall betalas bonusen ut via Swedbanks utbetalningssystem. På webbplatsen swedbank.se/kontoregister kan du själv registrera och uppdatera dina kontouppgifter, oavsett i vilken bank du har ditt konto. Om Swedbank saknar uppgift om konto för dig när utbetalningen sker, så får du i stället en värdeavi som du till exempelvis kan använda för insättning på ditt konto.

I kontobeskedet anges registreringsnummer + BNS som utbetalningsreferens, exempelvis MLB84A BNS. Transportstyrelsen skickar inte ut någon ytterligare bekräftelse på utbetalningen.

Försäkran måste lämnas in

För att en bonus ska kunna betalas ut måste en försäkran lämnas in till Transportstyrelsen av fordonsägaren inom sex månader från köpet av klimatbonusbilen. När en klimatbonusbil ställs på första gången kommer Transportstyrelsen att skicka information och en blankett för försäkran till fordonsägaren.

Vid utbetalningstillfället får inte bilen ha bytt ägare, avregistrerats eller förändrats så att den inte längre uppfyller de tekniska kraven för att vara en klimatbonusbil.

Utbetalning av bonus kommer att ske tidigast sex månader från köpet av klimatbonusbilen. 

Om anslaget för utbetalning av bonus för ett visst år tar slut under året kan Transportstyrelsen inte längre besluta om några utbetalningar. Besluten återupptas så snart vi beviljas utökade eller nya anslag. Utökade anslag för samma år beviljas normalt i samband med höständringsbudgeten i slutet av året. Om utökade anslag för året inte beviljas kan utbetalningarna återupptas först efter årsskiftet när nästa års anslag finns tillgängliga.

Att anslaget tar slut innebär att fordonsägare får vänta längre än normalt på sin bonus. Det är viktigt är känna till att bilen inte får registreras på ny ägare eller avregistreras innan vi har beslutat om utbetalning av bonus – även om det har gått längre än sex månader.

Exempel 1

Beslutet om bonus är planerat till den 15 oktober 2021. Anslaget är slut vilket innebär att något beslut inte kan fattas. Bonusärendet läggs på kö i avvaktan på att medel för utbetalning ska komma till Transportstyrelsen. Bilen registreras på ny ägare den 15 november 2021. Transportstyrelsen kommer direkt efter ägarbytet att besluta att inte betala ut någon bonus för bilen med anledning av att bilen registrerats på ny ägare innan bonusutbetalningen.

Exempel 2

Beslutet om bonus är planerat till den 15 oktober 2021. Anslaget är slut vilket innebär att något beslut inte kan fattas. Bonusärendet läggs på kö i avvaktan på att medel för utbetalning ska komma in till Transportstyrelsen. Nya medel kommer Transportstyrelsen tillhanda den 13 december 2021 vilket innebär att bonusutbetalningarna kan återupptas. Bonusprövningen sker den 14 december 2021, alla krav för en bonusutbetalning är uppfyllda och beslut fattas om att betala ut bonusen till fordonsägaren. Därefter kan bilen säljas eller avregistreras utan att det påverkar bonusen för bilen.

Utbetalningar av bonus under 2021

21-01-01 tom 21-08-25AntalSEK

Totalt antal

76 572

2 910 000 000

 

Tilldelade medel för 2021 2 910 000 000 kr
Hittills nedsatt med 2 910 000 000 kr
Kvarvarande medel

0 kr

Utbetalningar av bonus under 2020

För 2020 fanns det 2,16 miljarder kronor avsatta för utbetalningar av bonus för klimatbonusbilar. 

20-01-01 tom 20-12-31AntalSEK

Totalt antal

57 137

2 072 984 289

 

Tilldelade medel för 2020 2 160 000 000 kr
Hittills nedsatt med 2 072 984 289 kr
Kvarvarande medel

 87 015 711 kr

Utbetalningar av bonus under 2019

För 2019 fanns det 1,34 miljarder kronor avsatta för utbetalningar av bonus för klimatbonusbilar.

19-01-01 tom 19-12-31AntalSEK

Totalt antal

34 436

1 281 534 350

 

Tilldelade medel för 2019 1 340 000 000 kr
Hittills nedsatt med 1 281 534 350 kr
Kvarvarande medel

58 365 650 kr

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!