Bonus - till bilar med låga utsläpp

Den 1 juli 2018 tas den femåriga befrielsen från fordonskatt för miljöbilar bort och supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för bilar med mycket låga utsläpp. För bilar med noll-utsläpp är den högsta bonusen 60 000 kronor.

Din preliminära bonus blir XX XXX kr.

Koldioxidvärde

CO2

Drivmedel

drivmedel

Köpare

köpare

Nybilspris

nybilspris kr

Jmf.pris

jämförpris kr

Prisskillnad

prisskillnad kr

Observera att det resultat du får av beräkningen baseras på de uppgifter du själv angett och endast är ett preliminärt resultat.

Beräkna din preliminära bonus
Du måste välja drivmedel!
 
 
Du måste ange köpare!
 

Observera att det resultat du får av beräkningen baseras på de uppgifter du själv angett och endast är ett preliminärt resultat.

Frågor och svar om bonus

 • Bonusen beräknas utifrån ett antal olika parametrar med olika förutsättningar för privatpersoner och företag. Även en så kallad enskild firma räknas som ett företag när bonusen ska beräknas.
 • Bonusen får högst motsvara 25 procent av bilens nypris.
 • För rena elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp är den högsta möjliga bonusen 60 000 kronor. Bonusen minskar sedan med 833 kronor för varje gram koldioxid som klimatbonusbilen släpper ut enligt vägtrafikregistret.
 • Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol, exempelvis fordonsgas (blandning av biogas och naturgas), får minst 10 000 kronor i bonus. Observera att bonusen kan begränsas för företag enligt regeln i nedanstående punkt.
 • En bonus till ett företag får uppgå till högst det belopp som motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil*, om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen.

*Med jämförbar bil menas förenklat motsvarande bil med konventionell drift av samma fabrikat, modell och utrustningsnivå som klimatbonusbilen.

Du kan få bonus om du har köpt och ställt på en klimatbonusbil efter den 30 juni 2018 och före den 1 januari 2021. Förutsättningarna är att bilen:

 • inte har varit påställd tidigare, vare sig i Sverige eller utomlands
 • är en personbil klass I eller klass II (husbilar), lätt lastbil eller lätt buss
 • är typgodkänd enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211)
 • uppfyller utsläppskraven för Euro 5 eller Euro 6
 • enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer eller kan drivas med annat gasbränsle än gasol, till exempel med vätgas, metangas eller gengas
 • vid utbetalningstillfället inte har bytt ägare, avregistrerats eller förändrats så att den inte längre uppfyller de tekniska kraven.

Observera att för en leasingbil är det leasinggivaren som anses vara ägare och har möjlighet att få bonus.

Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar

För att en bonus ska kunna betalas ut måste du som fordonsägare skicka in en försäkran till Transportstyrelsen inom sex månader från köpet av klimatbonusbilen. När en klimatbonusbil ställs på första gången kommer Transportstyrelsen att skicka information till dig, och en blankett där du ska lämna din försäkran.

Vi behöver få in försäkran från både privatpersoner och företag för att kunna räkna ut vilken bonus som är aktuell för klimatbonusbilen.

Privatperson eller enskild firma?

Om du har köpt bilen som privatperson behöver du bara ange det i försäkran och skriva under blanketten. Om du däremot har en enskild firma som du har köpt in bilen i, så ska du ange det på blanketten. En enskild firma är nämligen en företagsform, och bonusen räknas ut på olika sätt för privatpersoner och företag. Men oavsett om du köper bilen som privatperson eller i din enskilda firma, så registreras den på ditt personnummer. Därför måste vi få veta om du köper den privat eller som företag.

I övrigt måste en enskild firma lämna samma uppgifter i försäkran som andra företagsformer.

Företag

Alla företag måste ange om de har fått något annat statligt eller kommunalt stöd i samband med köpet av bilen och om det finns något annat som gör att de inte har rätt till bonus.

Du har sex månader på dig

Om försäkran inte kommer in till Transportstyrelsen inom sex månader från köpet, kommer ingen bonus att betalas ut. Försäkran måste lämnas in i original eftersom den läses maskinellt.

Har du ett plusgiro- eller bankgirokonto, som vi har uppgift om i vägtrafikregistret? Då sätts pengarna in på det kontot.

I övriga fall betalas bonusen ut via Swedbanks utbetalningssystem. På webbplatsen swedbank.se/kontoregister kan du själv registrera och uppdatera dina kontouppgifter, oavsett i vilken bank du har ditt konto. Om Swedbank saknar uppgift om konto för dig när utbetalningen sker, så får du istället en värdeavi som du till exempelvis kan använda för insättning på ditt konto.

I kontobeskedet anges registreringsnummer + BNS som utbetalningsreferens, exempelvis MLB84A BNS. Transportstyrelsen skickar inte ut någon ytterligare bekräftelse på utbetalningen.

Försäkran måste lämnas in

För att en bonus ska kunna betalas ut måste en försäkran lämnas in till Transportstyrelsen av fordonsägaren inom sex månader från köpet av klimatbonusbilen. När en klimatbonusbil ställs på första gången kommer Transportstyrelsen att skicka information och en blankett för försäkran till fordonsägaren.

Vid utbetalningstillfället får inte bilen ha bytt ägare, avregistrerats eller förändrats så att den inte längre uppfyller de tekniska kraven för att vara en klimatbonusbil.

Utbetalning av bonus kommer att ske tidigast sex månader från köpet av klimatbonusbilen. De första utbetalningarna kommer att ske under januari 2019.

Det innefattar en ändring av vikt, mått, miljöuppgifter eller andra uppgifter samt påförande av nya tekniska data som inte ingår i typgodkännandet.

Exempel på förändringar som påverkar fordonets typgodkännande:

 • Efterkonvertering till alternativt drivmedel
 • Effektändring
 • Påbyggnationer
 • Ombyggnationer

En av förutsättningarna för att få bonus är att fordonet är typgodkänt enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211). Om en eller flera av fordonets tekniska uppgifter inte längre stämmer med de ursprungliga uppgifterna är fordonet inte längre typgodkänt.

Ändringar som normalt inte påverkar bilens typgodkännande är installation av taxameter, anpassning till trafikskolebil och enklare handikappanpassningar. Vid frågor kring detta är det lämpligt att fråga besiktningsföretaget innan registreringsbesiktningen.

När en klimatbonusbil ställs på första gången i vägtrafikregistret inleder Transportstyrelsen bonusärendet direkt, genom att skicka ut en blankett om försäkran. Från den dag då fordonsägaren köpte bilen har hen sex månader på sig att skicka in försäkran.

Tidigast sex månader efter köpet av den nya bilen prövar Transportstyrelsen om bonus ska betalas ut. Bilen får inte byta ägare i vägtrafikregistret förrän bonusen har betalats ut. Det måste alltså vara samma ägare första gången bilen ställs på i vägtrafikregistret och vid den tidpunkt då bonusen betalas ut, annars blir det ingen bonus.

Som exempel kan nämnas att en bilhandlare inte kan ställa på en klimatbonusbil dag 1 och göra anmälan om ägarbyte till sin slutkund dag 2. Bilen har då bytt ägare efter första påställningen, och villkoren för att få bonus kommer alltså inte att vara uppfyllda när prövningen sker.

Utbetalningar av bonus under 2019

För 2019 finns det 1,24 miljarder kronor avsatta för utbetalningar av bonus för klimatbonusbilar.

 

Sammanställning 2019-01-01 tom 2019-10-31AntalSEK

Totalt antal

29 312

1 085 218 116

 

Tilldelade medel för 2019 1 240 000 000 kr
Hittills nedsatt med 1 085 218 116 kr
Kvarvarande medel

154 781 884 kr