Typgodkännanden

Typgodkännande kan beviljas för hela fordon eller för en komponent, ett system eller en separat teknisk enhet som ingår i fordonet.

Ansökningsblankett

Ansökan om typgodkännande: Application of type approval

Det är obligatoriskt att använd den uppdaterade engelska blanketten för varje ny ansökan om typgodkännande.

Vad är ett typgodkännande?

Ett typgodkännande är ett bevis på att en fordons- eller komponenttyp uppfyller de aktuella tekniska kraven. I Sverige är Transportstyrelsen godkännandemyndighet. Övriga medlemsstater i EU erkänner ett internationellt typgodkännande, som har beviljats av en annan medlemsstat.

Med system avses sådan utrustning i ett fordon som utgör en väsentlig del av fordonet och som i allmänhet inte kan lösgöras i separata komponenter. Exempel kan vara bromssystem, avgasreningssystem eller inredningsdetaljer.

En komponent är en anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon och som kan lösgöras eller installeras i fordonet och typgodkännas enskilt, såsom strålkastare.

En separat teknisk enhet är en anordning som är avsedd att utgöra en del av ett fordon. Anordningen hänför sig till en viss fordonstyp och kan typgodkännas enskilt eller som en del av den fordonstypen. Ett exempel är underkörningsskydd. 

Sådana typgodkännanden kallas komponentgodkännande.

Typgodkännandet kan vara internationellt eller nationellt 

 Typgodkännandet kan vara

  • internationellt, det vill säga beviljat i enlighet med ett direktiv (EU-typgodkännande eller e-typgodkännande) eller med ECE-reglementet (ECE-typgodkännande)
  • nationellt, det vill säga beviljat i enlighet med nationella författningar eller föreskrifter.

EU-typgodkännandet för hela fordon gäller för närvarande personbilar (kategori M1) , två- och trehjuliga (och i vissa fall fyrhjuliga) motorfordon (kategori L) samt jordbruks- och skogsfordon (kategori T).

För övriga fordon har respektive medlemsland ett eget nationellt godkännande.
 
Med EU-typgodkännande avses typgodkännanden i enlighet med följande typgodkännandedirektiv (så kallade ramdirektiv):

  • förordning (EU) 2018/858 om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon
  • förordning (EU) nr 168/2013 om typgodkännande av två- eller trehjuliga motorfordon och fyrhjulingar
  • förordning (EU) nr 167/2013 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbruksfordon

eller i enlighet med det särdirektiv som utfärdats med stöd av dessa tre ramdirektiv.
 
Med ECE-typgodkännande avses typgodkännande som utfärdas enligt de reglementen som ingår i 1958 års överenskommelse (Genève den 20 mars 1958). Regelverket skapades 1958 av Förenta Nationerna.
 
Med nationellt typgodkännande avses typgodkännande som är begränsat till användning i Sverige. Det finns möjlighet att nationellt typgodkänna fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter.

Typgodkännanden Internationella godkännanden (EU- och ECE-typgodkännanden) Nationella godkännanden
Typgodkännande för hela fordonet EU-WVTA (M1, L, T) Nationellt typgodkännande för färdigbyggt fordon
Typgodkännande för komponent EU-typgodkännande
ECE-typgodkännande
Nationellt typgodkännande

 

Vi tar ut avgifter för typgodkännanden

Höjda avgifter

Transportstyrelsen höjer avgifter inom alla trafikslag. Från och med den 1 januari 2024 höjs därför avgifterna för typgodkännande.

Läs mer om avgiftshöjningen.

I enlighet med förordning (EU) 2018/858 får medlemsstaterna ta ut avgifter för typgodkännandeverksamhet och för utnämning och övervakning av tekniska tjänster. Transportstyrelsen är den godkännandemyndighet som bedriver denna verksamhet i Sverige. För att säkerställa att vi täcker våra kostnader för typgodkännandeaktiviteter tar vi ut avgifter för vårt arbete.

Läs mer om Transportstyrelsens avgifter:

Avgifter för typgodkännande