Generell lotsdispens

En form av dispens från lotsplikten, som Transportstyrelsen kan ge, kallas generell lotsdispens.

En generell lotsdispens kan ges till befälhavaren på ett fartyg eller till ett annat mönstrat befäl på fartyget. För närmare bestämmelser om vem ombord som kan få en dispens hänvisas till TSFS 2017:88 6 kap. 1 §.

En generell lotsdispens kan vara giltig för större avsnitt av den svenska kusten och kan omfatta alla lotspliktiga farvatten i Sverige. Dispensen kan vara giltig för ett eller flera fartyg. Normalt finns inte krav på teoretiska och praktiska prov för att få en generell lotsdispens.

Var ute i god tid vid ansökan om förnyelse eller komplettering av en generell lotsdispens (minst 4 veckor). Ange på alla ansökningar lämplig kontaktadress, telefonnummer eller e-postadress.

Hänsyn ska bland annat tas till följande faktorer vid en prövning om en generell lotsdispens kan medges (se föreskriftens 6 kap. 3 §):

 • fartygets dimensioner, konstruktion och manöverförmåga i förhållande till farleden och hamnen
 • fartygets och särskilt bryggans utrustning
 • last som fartyget är avsett att föra
 • bemanning och vaktschema på fartyget
 • den sökandes behörighet eller behörigheter
 • den sökandes erfarenhet i svenska kustfarvatten som befälhavare och vaktgående styrman
 • den sökandes förmåga att kommunicera på engelska, alternativt svenska och engelska
 • den sökandes tidigare och nuvarande innehav av lotsdispenser (f.d. farledstillstånd)
 • den sökandes tjänstgöring på likvärdiga fartyg och i liknande trafikmönster under den senaste femårsperioden.

För att en generell lotsdispens ska medges ska den sökande normalt

 • ha varit befälhavare under de två senaste åren på det fartyg ansökan avser, och
 • ha sammanlagt minst fem års befälstjänstgöring på fartyget eller liknande fartyg i de farvatten som ansökan avser.

Fartygets trafikmönster ska omfatta anlöp till flera oregelbundet återkommande svenska hamnar.

Ansökan

Ansökan om en ny eller förnyelse/komplettering av en generell lotsdispens ska i första hand göras elektroniskt via Mina sidor för sjömän (sjömanswebben) alternativt via e-post till pec@transportstyrelsen.se.

I undantagsfall kan ansökan göras i pappersform, vilken då ska skickas till:

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping.

För både den elektroniska ansökan och pappersansökan bör tillhandahållna formulär användas, se ansökningshandlingar för lotsdispenser under Relaterad information. 

Ny generell lotsdispens

För att ansöka om en ny generell lotsdispens ska nedanstående uppgifter ingå eller bifogas till ansökan. Markera att ansökningsformuläret avser en ny lotsdispens.

 1. Uppgifter om det fartyg eller de fartyg ansökan avser.
  (Se formuläret "Underlag för säkerhetsbedömning")
 2. En kopia av den sökandes nautiska behörighet och eventuell specialbehörighet
  som krävs för fartyget eller fartygen samt befattningen såvida inte behörigheterna är utfärdade av Transportstyrelsen eller Sjöfartsverket.
 3. Ett intyg om sjötjänst om uppgifterna inte finns registrerade i det svenska
  sjömansregistret.
 4. En beskrivning av de senaste fem årens sjötjänstgöring.
 5. En förteckning över de hamnar som den sökande har anlöpt med fartyget eller fartygen under den senaste tolvmånadersperioden med datum för respektive anlöp.
 6. En kopia av antingen pass eller nationellt id-kort giltigt inom Schengenområdet
  av den sökande, som är utländsk medborgare och saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer.

Förnyelse av en generell lotsdispens

En generell lotsdispens gäller normalt under 3 år efter utfärdandet. Har inte dispensen förnyats och utfärdats skriftligen före lotsdispensens sista giltighetsdag ska lots anlitas. Förnyelse av dispensen kan dock fortfarande ske. Markera att ansökningsformuläret avser förnyelse av dispens nr xx-xxx.

En ansökan om förnyelse ska innehålla följande underlag:

 1. Uppgifter om det eller de fartyg som ansökan avser. Formuläret "Underlag för säkerhetsbedömning" bör användas alternativt en bekräftelse på att tidigare inlämnat underlag fortfarande gäller.
 2. En kopia av den sökandes nautiska behörighet och eventuell specialbehörighet
  som krävs för fartyget eller fartygen samt befattningen såvida inte behörigheterna är utfärdade av Transportstyrelsen eller Sjöfartsverket.
 3. En förteckning över de hamnar som den sökande har anlöpt med fartyget eller fartygen under den senaste tolvmånadersperioden med datum för respektive anlöp.

Komplettering av generell lotsdispens

En generell lotsdispens kan kompletteras med att gälla ett eller flera fartyg eller farledsavsnitt/område. Markera att ansökningsformuläret avser komplettering av dispens nr xx-xxx.

Om ansökan avser komplettering med ett eller flera fartyg, så ska uppgifter om fartyget eller fartygen i fråga bifogas ansökan, se formuläret "Underlag för säkerhetsbedömning". Dessutom ska uppgifter om den sökandes erfarenhet på fartyget bifogas. Transportstyrelsen kan kräva att den sökande genomför ett förenklat praktiskt prov under ledning av förordnad lots.

Om ansökan avser en komplettering med ett eller flera farvatten ska den sökande bifoga uppgifter om sin erfarenhet av farvattnet eller farvattnen och det egna fartygets trafikmönster i dessa vatten.

Beroende på vad en ansökan om komplettering avser, kan ytterligare underlag behövas. 

Avgifter

Observera att de avgifter Transportstyrelsen tar ut för nya och förnyade generella lotsdispenser, och för kompletteringar av befintliga sådana, avser handläggningen av ansökan. Detta innebär att avgiften ska betalas oavsett beslut (beviljande eller avslag). Dessutom tas avgifter ut för eventuella extraprov. 

Läs mer om avgifter för ny generell lotsdispens, förnyelse av generell lotsdispens och komplettering av generell lotsdispens.

Kontakt

E-post: pec@transportstyrelsen.se

Telefon:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
Sjötrafiksektionen
601 73 Norrköping

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!