Registrering av passagerare

Samtliga passagerare ombord på ett passagerarfartyg (fler än tolv passagerare) ska räknas före fartygets avgång. För längre resor ska även vissa personuppgifter registreras.

Samtliga passagerare ombord på ett passagerarfartyg (svenska och utländska som ankommer och avgår från svenska hamn) ska räknas före fartygets avgång. Uppgifter om antal passagerare som finns ombord på ett fartyg ska lämnas till fartygets landorganisation samt fartygets befälhavare. Uppgifterna ska samlas in före avgång och lämnas till registreringsansvarig när fartyget avgår. För fartyg som enbart trafikerar fartområde E behöver endast uppgift om antal ombordvarande samlas in och lämnas till fartygets befälhavare vid fartygets avgång

För resor mer än 20 nautiskt mil, motsvarande 37 km ska dessutom följande uppgifter registreras:

  • Namn (förnamn, efternamn och initialer)
  • Kön (enligt Skatteverkets folkbokföringsdatabas)
  • Ålder, födelseår eller åldersgrupp
  • Nationalitet

Under våren 2022 infördes en skärpning av kravet på skyldigheten att registrera uppgifter om ombordvarande på passagerarfartyg efter kontroll av giltig identitetshandling. Skärpningen innebär att man tog bort begränsningen om att detta bara skulle gälla om det fanns skäl att anta att uppgifter som lämnats utan att styrkas med identitetshandling kunde vara oriktiga. Det här innebär att alla passagerare ska stärka sin identitet genom giltig identitetshandling med fotografi. Med godkänd identitetshandling avses exempelvis körkort eller pass. Detta gäller inte för registrering av personer under 18 år som reser i sällskap med förälder som kan uppvisa en giltig identitetshandling med fotografi.

Den införda skärpningen förlängdes i augusti 2022 och skulle upphöra att gälla den 31 december 2022. Ännu en förlängning beslutades i december 2022 och i samband med den senaste förlängningen infördes också en begränsning av skärpningen för resor som startar i Sverige (skärpningen gäller med andra ord enbart resor till Sverige). Ännu en förlängning är nu beslutad och gäller till och med den 31 december 2023.

Denna id-kontroll görs av färjerederierna och är inte en gränskontroll. Om en gränskontroll ska utföras så görs den av Polisen eller Kustbevakningen vid ankomst till Sverige.

Transportstyrelsen är ansvarig myndighet för tillsynen av denna reglering.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!