Maskinbefäl

Här finns information om hur du som har en maskinbefälsbehörighet kan förnya den till en behörighet som är i enlighet med STCW-Manila. En sådan krävs för att få tjänstgöra som maskinbefäl efter 31 december 2016 (STCW Manila).

För den som redan har en giltig behörighet, enligt tidigare gällande författning, som sjöingenjör eller maskinbefäl klass II-VII krävs följande för att byta ut sitt behörighetsbevis i enlighet med STCW Manila:

Läs mer om behörigheter, specialbehörigheter och certifikat på Behörighetsguiden.

Läkarintyg

Ett giltigt svenskt läkarintyg som uppfyller kraven enligt STCW-Manila där det framgår att sjömannen uppfyller de för befattningen aktuella syn- och hörselkraven.

Tjänstgöring

Ett års tjänstgöring som maskinbefäl under de senaste fem åren, alternativt tre månaders tjänstgöring som maskinbefäl under de senaste sex månaderna. Tjänstgöringen ska ha fullgjorts på fartyg i yrkesmässig trafik med en maskinstyrka om minst 75 kW.

I det fall tjänstgöringskravet inte uppfylls krävs genomgången behörighetsförlängande utbildning som inte är äldre än ett år. Detta förutsätter att den nuvarande behörigheten inte är förnyad mot bakgrund av en behörighetsförlängande utbildning.

Utbyte av behörighetsbevis efter 31 december 2016?

Den sjöman som väntar till efter 31 december 2016 med att förnya sin behörighet, som är utfärdad i enlighet med tidigare författning, måste uppfylla förnyelsekraven enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal.

För de som har en behörighet som maskinbefäl klass VII eller högre krävs dessutom att sjömannen vid ansökan om behörigheten uppvisar giltigt certifikat, för:

  • Grundläggande säkerhetsutbildning (Basic safety)
  • Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
  • Avancerad brand
  • Grundläggande sjukvård 

Fartygseltekniker – en helt ny behörighet

I och med STCW Manila har det skapats en helt ny maskinbehörighet, Transportstyrelsen har valt att kalla den fartygseltekniker.

Denna behörighet erhålls genom en av Transportstyrelsen godkänd utbildning och 36 månaders maskintjänstgöring, av dessa 36 månader får högst sex månader ersättas med tjänstgöring i elektrisk verkstad.

Sjömannen kan även erhålla denna behörighet genom en övergångsbestämmelse:

Sjömän som före den 1 januari 2012 har tjänstgjort i minst 12 månader den senaste femårsperioden. Tjänstgöringen ska vara gjord i en befattning som Transportstyrelsen bedömer som likvärdig med den sökta behörigheten.

För att erhålla behörigheten fartygseltekniker enligt övergångsbestämmelsen behöver du följa dessa instruktioner.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!