Manskapsbehörigheter

Samtliga sjömän behöver ha ett giltigt svenskt läkarintyg som uppfyller kraven enligt STCW-Manila där det framgår att syn- och hörselkraven för den aktuella befattningen är uppfyllda.

Läs mer om behörigheter, specialbehörigheter och certifikat på Behörighetsguiden.

Vad gäller för dig?

Här finns information om vad som krävs för att ha en giltig manskapsbehörighet efter 31 december 2016 (STCW Manila) indelat efter behörighetstyp.

Klicka på den behörighet du är intresserad av

För att få behörighet som lättmatros i enlighet med STCW Manila ska sjömannen antingen ha den tjänstgöringsbakgrund som krävs eller så kan sjömannen genomföra en utbildning.

Tjänstgöring som ger behörigheten lättmatros

För att erhålla en behörighet som lättmatros i enlighet med STCW Manila ska sjömannen ha minst sex månaders däcktjänstgöring. Denna tjänstgöring ska ha bestått i arbetsuppgifter som har samband med vakthållning på bryggan. Tjänstgöringen ska även ha övervakats av en handledare som för uppgiften har relevanta och nödvändiga kunskaper.

Utbilda dig till lättmatros

Har sjömannen inte rätt tjänstgöringsbakgrund kan sjömannen få behörigheten lättmatros enligt STCW Manila genom att utbilda sig. Sjömannen ska då genomföra en av Transportstyrelsen godkänd treårig gymnasial utbildning med inriktning mot sjöfart. I utbildningen ska sjömannen minst ha godkänt resultat i kurserna däcktjänst 1, el- och verkstadsteknik och grundläggande säkerhetsutbildning. Sjömannen ska även ha genomgått 60 dagars arbetsplatsförlagt lärande och 100 timmars lärarledd undervisning på övningsfartyg.

Konvertering till STCW-Manila

Du som har en behörighet som lättmatros i dag kan konvertera denna till en behörighet i enlighet med STCW Manila. Då krävs att du vid ansökan kan uppvisa ett giltigt svenskt läkarintyg enligt STCW-Manila, där det framgår att du uppfyller aktuella syn- och hörselkraven för befattningen.

För att få behörighet matros i enlighet med STCW Manila ska sjömannen antingen ha den tjänstgöringsbakgrund som krävs, eller genomföra en utbildning.

Tjänstgöring som ger behörigheten matros

För att erhålla en behörighet som matros i enlighet med STCW Manila ska sjömannen inneha lättmatrosbehörighet och efter detta ha genomfört minst 18 månaders däcktjänstgöring.

Utbilda dig till matros

Har sjömannen inte rätt tjänstgöringsbakgrund kan behörigheten matros erhållas genom att utbildning. Då ska en treårig gymnasial utbildning med inriktning mot sjöfart som är godkänd av Transportstyrelsen genomföras. Efter erhållande av lättmatrosbehörigheten ska sjömannen kunna uppvisa godkänt resultat i kurserna däcktjänst 2, lasthantering och passagerarsäkerhet och säkerhet och miljö. Sjömannen måste även kunna uppvisa minst 12 månaders däcktjänstgöring som lättmatros.

Konvertering till STCW-Manila

För behörigheterna matros och motorman krävs ett års tjänstgöring i relevant befattning under den senaste femårsperioden före den 1 januari 2012.

Om kraven för denna övergångsregel inte kan uppfyllas går det att söka ut behörigheterna mot bakgrund av kraven för en förstagångsbehörighet i enlighet med förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal.

Det finns två sätt att erhålla behörighet som vaktgående maskinpersonal i enlighet med STCW Manila. Antigen har sjömannen den tjänstgöringsbakgrund som krävs eller så kan behörigheten erhållas genom utbildning.

Tjänstgöring som ger behörigheten vaktgående maskinpersonal

För att erhålla en behörighet som vaktgående maskinpersonal i enlighet med STCW Manila ska sjömannen ha minst sex månaders maskintjänstgöring. Denna tjänstgöring ska ha bestått i arbetsuppgifter som uteslutande har genomförts i maskinrumsavdelningen. Tjänstgöringen ska även ha övervakats av en handledare som för uppgiften har relevanta och nödvändiga kunskaper.

Utbilda dig till vaktgående maskinpersonal

Behörigheten som vaktgående maskinpersonal kan även erhållas genom att genomföra en treårig gymnasial utbildning med inriktning mot sjöfart som är godkänd av Transportstyrelsen. Sjömannen måste ha minst godkänt resultat i kurserna maskintjänst 1, el- och verkstadsteknik och grundläggande säkerhetsutbildning. Sjömannen ska även ha genomgått 60 dagars arbetsplatsförlagt lärande och 100 timmars lärarledd undervisning på övningsfartyg.

Detta är i svenska sammanhang en ny behörighet, den ska inte förknippas med den motormansbehörighet som funnits tidigare.

Det finns olika att få behörighet befaren maskinpersonal i enlighet med STCW Manila.

Tjänstgöring som ger behörigheten befaren maskinpersonal

För att erhålla en behörighet som befaren maskinpersonal i enlighet med STCW Manila ska sjömannen inneha behörighet som vaktgående maskinpersonal och efter detta ha minst 12 månaders maskintjänstgöring.

Utbilda dig till befaren maskinpersonal

Behörigheten kan även erhållas genom att genomföra en treårig gymnasial utbildning med inriktning mot sjöfart som är godkänd av Transportstyrelsen. Då behörigheten som vaktgående maskinpersonal har erhållits måste du ha minst godkänt resultat i kurserna maskintjänst 2, lasthantering och passagerarsäkerhet och säkerhet och miljö. Dessutom ska du ha minst sex månaders maskintjänstgöring som vaktgående maskinpersonal.

Konvertering till STCW-Manila

För behörigheterna matros och motorman krävs ett års tjänstgöring i relevant befattning under den senaste femårsperioden före den 1 januari 2012.

Om kraven för denna övergångsregel inte kan uppfyllas går det att söka ut behörigheterna mot bakgrund av kraven för en förstagångsbehörighet i enlighet med förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal.

Behörigheten fartygselektriker har fått nya utbildnings- och praktikkrav. Den kan alltså inte förknippas med den fartygselektrikerbehörighet som funnits tidigare. Här finns information om vad som krävs för att erhålla behörighet som fartygselektriker enligt STCW Manila.

Tjänstgöring som ger behörigheten fartygselektriker

Sjömannen ska minst ha 12 månaders maskintjänstgöring. Denna tjänstgöring ska ha bestått i arbetsuppgifter som motsvaras av tjänstgöring i elektrisk verkstad. Tjänstgöringen ska även ha övervakats av en handledare som för uppgiften har relevanta och nödvändiga kunskaper.

Utbilda dig till fartygselektriker

En sjöman som vill utbilda dig till fartygselektriker ska gå en av Transportstyrelsen godkänd utbildning samt tjänstgöra minst sex månader i fartygets maskinavdelning.

Få behörigheten genom rätt kvalifikationer

En sjöman som innehar de kvalifikationer som Transportstyrelsen bedömer som likvärdiga med de som erhålls genom godkänd utbildning, samt har minst tre månaders maskintjänstgöring, kan bli behörig genom att visa dessa.

Konvertering till STCW-Manila

För behörighet som fartygselektriker krävs att man före den 1 januari 2012 tjänstgjort som fartygselektriker i minst 12 månader den senaste femårsperioden och uppfyller relevanta utbildningskrav enligt STCW -koden, sektion A-III/7.

För att erhålla behörigheten fartygseltekniker enligt övergångsbestämmelsen behöver du följa dessa instruktioner.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!