Det här är ett nytt certifikat i och med STCW-Manila.

Certifikatet erhålls mot bakgrund av godkänd utbildning eller enligt övergångsbestämmelse i förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal.

Vad innebär kravet på sjöfartsskyddscertifikat?

Den 1 januari 2014 trädde nya bestämmelser ikraft gällande certifikat för de som tjänstgör på fartyg där det finns krav om sjöfartsskydd (ISPS).

Utöver det tidigare kravet om certifikat som skyddsansvarig ombord (SSO) är det numer även krav på certifikat gällande sjöfartsskydd för övrig personal ombord i berörda fartyg.

För ytterligare information, se dokumentet Nya krav på sjöfartsskyddscertifikat.