IMO-nummer är ett unikt 7-siffrigt nummer som ska finnas på alla "seagoing" (havsgående) "self-propelled" (med eget framdrivningsmaskineri) fartyg med en bruttodräktighet av 100 eller mer, med undantag för fiske-, fritids- och örlogsfartyg. Det tilldelas på uppdrag av International Maritime Organisation (IMO) och ska vara väl synligt på fartyget. IMO-numret följer fartyget från byggnadsvarvet till dess det skrotas. Ett nummer som funnits på ett skrotat skepp tilldelas aldrig på nytt.

Läs mer om IMO-nummer.