Transportstyrelsen ansvarar för att i sitt befintliga regelverk implementera internationella regler såsom resolutioner från IMO. I det här fallet kommer ändringen att genomföras genom tillägg i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:174) om transport av last på fartyg och terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar fast bulklast. Befintliga bestämmelser om lastinformation återfinns i dessa föreskrifter (1 kap. 3-5 §§).

Tillämpningen av det uppgraderade regelverket, inklusive att formulera och kommunicera fungerande processer i transportkedjan, är en branschfråga.