Befälhavaren för fartyget har redan idag ansvaret att se till att han har nödvändig information om lasten innan den tas ombord. Utan sådan information anses befälhavaren inte kunna säkerställa att lasten kan tas ombord. Detta framgår av 1 kap. 3 § TSFS 2010:174.

I praktiken får detta anses innebära att befälhavaren redan idag är skyldig att vägra ta ombord last som inte redovisats på erforderligt sätt.

De nya reglerna innebär att information om verifierad bruttovikt, VGM, av containrar ska framgå av lastinformationen/skeppningsdokumentet. I begreppet "nödvändig information" kommer alltså ingå att det framgår att containerns bruttovikt, VGM, bestämts på föreskrivet sätt.