Begreppet ”shipper” definieras både i MSC.1/Circ.1475 ”Guidelines regarding the verified gross mass of a container carrying cargo”. och i CTU-koden MSC.1/Circ.1497 som den part som på ”bill of lading” eller ”waybill” anges som "shipper" och/eller som sluter ett fraktavtal (eller i vars namn eller på vars uppdrag ett fraktavtal har slutits) med en fraktförare. På svenska skulle vi närmast översätta "shipper" med "transportköpare" eller "avsändare".