Det som framgår i MSC.1/Circ.1475 är att "shippern" ansvarar för att verifierad bruttovikt, VGM, ska framgå i lastinformationen/skeppningsdokumentet. Denna bestämmelse kommer att genomföras i den svenska föreskriften genom att ålägga befälhavaren ansvaret att försäkra sig om att vikten överensstämmer med vad som framgår i lastinformationen.

Det kan konstateras att den nuvarande svenska regleringen om lastinformation i 1 kap. 3-5 §§ Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:174 inte föreskriver något ansvar för avsändaren av godset ("shipper"), utan genomför SOLAS-reglerna på ett annat sätt. Exempelvis åläggs shipper i SOLAS VI/2.1 ett ansvar att tillhandahålla befälhavaren med information om lasten, medan det i TSFS 2010:174 föreskrivs att befälhavaren ska se till att ha nödvändig information om lasten.