Om Transportstyrelsen kommer att bedriva tillsyn och påträffar en container som inte vägts eller där fel vikt angetts har Transportstyrelsen en skyldighet att agera i sin tillsynskapacitet för att uppnå rättelse. I det fall som frågan avser gäller det för Transportstyrelsen att ta reda på vad avvikelsen beror på och därefter avgöra vilken åtgärd som bör vidtas. Tillsynsmyndighetens åtgärd i ett sådant fall utgör en sorts påföljd.

När det gäller de straffrättsliga påföljderna i lastnings- och lossningssammanhang framgår dessa av 8 kap. 3 § fartygssäkerhetslagen (2003:364). Där anges att en befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett fartyg i strid med en lastningsföreskrift som har meddelats med stöd av 7 kap. 2 § fartygssäkerhetslagen kan dömas till böter, om inte förseelsen är ringa.

Det är inte rimligt att anta att en befälhavare har möjlighet att avgöra om en totalvikt är korrekt angiven eller inte och därmed är det knappast tänkbart att befälhavaren skulle dömas till ansvar i ett sådant fall som frågan avser. I 1 kap. 5 § i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2010:174 åläggs befälhavaren dock en skyldighet att före lastning försäkra sig om att lastenhetens vikt överensstämmer med den vikt som finns angiven i transportdokumentationen. Det finns med andra ord en viss teoretisk risk att en befälhavare skulle kunna befinnas skyldig till brott om denne använder sitt fartyg när det är lastat med last som inte har kontrollvägts om det kan anses att så borde ha skett.