Nej, det finns inga riktlinjer framtagna för en sådan situation.

Men om transportköparen (shippern) inte deklarerar vikten alls, gäller redan idag att befälhavaren (åtminstone på fartyg >500) är förhindrad att ta ombord en container när det saknas uppgift om totalvikt, då den uppgiften ska ingå enligt 1 kap. 4 § TSFS 2010:174. Påföljden kan alltså bli att containern inte lastas.

Om vikten har angetts men däremot inte deklarerats korrekt riskerar transportköparen inga straffrättsliga påföljder, eftersom de uteslutande riktar sig mot befälhavaren.

Däremot finns en viss risk att befälhavaren skulle kunna hållas ansvarig för att kontrollvägning inte skett (se svar under föregående fråga).

Ett fartyg som inte är lastat på ett betryggande sätt kan även beläggas med nyttjandeförbud enligt 6 kap. 1 § 3 fartygssäkerhetslagen. Om det skulle framkomma att vikten på containrar som lastats har angetts felaktigt kan ett fartyg alltså bli stoppat.