Fritidsbåtar - dödsolyckor 2014

Under 2014 uppgick antalet omkomna efter olyckor inom fritidsbåtlivet till totalt 22 personer vid 21 olyckstillfällen. Med andra ord var det vid en olycka som två personer omkom.

I Transportstyrelsens statistik över omkomna inom fritidsbåtlivet ingår omkomna och saknade vid olyckor med fritidsbåtar under färd samt fritidsbåtsrelaterade olyckor i hamn eller vid hamnmanöver. Sedan 2001 har definitionen vidgats till att omfatta också de som förolyckas på bryggan, på väg till eller ifrån en fritidsbåt. Dödsfall som primärt orsakats av sjukdom, mord eller självmord är inte medräknade.

Om det inträffar en dödsolycka vid bad från en båt betraktas det som en badolycka och inte en fritidsbåtsolycka.

Statistiken omfattar både statligt och kommunalt räddningsområde.

Antal omkomna i fritidsbåtsolyckor 1971-2014, diagram

Diagrammet visar antal omkomna i fritidsbåtsolyckor 1971-2014. Antalet omkomna har minskat från över 100 i början av 1970-talet till ett 5-årsgenomsnitt på lite drygt 30 personer. Variationerna mellan åren är stora men trenden är ändå nedåtgående. 

Antal omkomna

Under 2014 uppgick antalet omkomna och saknade efter olyckor inom fritidsbåtslivet till totalt 22 personer.
Transportstyrelsen har, tillsammans med en särskild strategigrupp, preciserat ett eget mål för antalet omkomna och skadade i fritidsbåtsolyckor enligt Strategi säkrare båtliv 2020 . Målet är att minska antalet omkomna i fritidsbåtolyckor från 2000-talets cirka 35 personer till 25 personer. Antalet räknas som ett glidande femårigt medelvärde. 2010 låg det glidande medelvärdet på 35,2 och 2014 var det nere i 30,2.

 År2010 2011 2012 2013 2014
 Glidande medelvärde  35,2  36,2  34,0  32,6 30,2

Tabellen ovan visar glidande medelvärdets förändring för perioden 2010-2014.

Några fall är lite tveksamma. Det gäller en seglare som omkom i en gästhamn. Under flera dagar var han saknad och eftersökt. Slutligen hittades han drunknad nära landfästet till den pontonbrygga vid vilken hans båt låg förtöjd. Det är inte helt säkert var han fallit i sjön – om det var vid hopp mellan båt och brygga, fallit från bryggan eller fallit i sjön från någon annan del av hamnen. På grund av närheten till bryggan vid vilken båten var förtöjd har detta räknats som en fritidsbåtsolycka och finns med i statistiken.

I ett annat fall är det ett gränsfall om en, i och för sig pensionerad fiskare, sysslade med yrkesfiske eller inte. Han omkom i hamn vid fall från båten eller dess närområde. Han finns med i statistiken.

En annan dödsolycka har däremot inte räknats med. Det gäller en man som mådde dåligt och låg och vilade i sin båt. Han gick senare iland och föll i sjön från en helt annan brygga. Detta är inte ett tveksamt fall utan exempel på sådant som sållas bort.

På nyårsafton år 2013 försvann en ensamseglare som ursprungligen var på väg från Malmö till Måseskär. Trots flera dagars spaningar hittades varken han eller hans 12,5 meter långa båt. Enligt dokumentation från Kustbevakningen och radar har han legat i höjd med Göteborg och seglat med kurs mot Danmark. Man och båt är helt försvunna och inget vrakgods eller annat har upptäckts under 2014. Båten försvann från radarn på nyårsaftonens eftermiddag och befann sig då några hundra meter från gränsen till danskt vatten. Försvinnandet är fortfarande något av ett mysterium. Ingen vrakdelar eller något annat har rapporterats. Förr eller senare brukar ett segelbåtsvrak fastna i en fisketrål eller upptäckas på annat sätt. I avvaktan på mer information har denna händelse inte förts till statistiken.

Ensamhet

12 av de omkomna var ensamma ombord i båten eller ensamma då de förolyckades i hamn.

Nationalitet

I en och samma olycka omkom två polska medborgare och i en annan olycka omkom en tysk turist. I båda fallen inträffade olyckorna på små insjöar och i små båtar.

Typ av båt

• 10 små öppna motorbåtar
• 3 roddbåtar
• 2 kanoter
• 2 övernattningsbara segelbåtar (hamnolyckor).
• En stor, övernattningsbar och förtöjd motorbåt (hamnolycka).
• En RIB-båt
• En mindre men övernattningsbar segelbåt under förflyttning.
• Inga dödsolyckor med segeljollar eller dödsolyckor med windsurfingbrädor.
• Inga dödsolyckor med vattenskotrar.

Inga av årets olyckor kan relateras till mycket hög fart. Snabbaste båt som var inblandad i en sjöolycka gjorde vid tillfället dryga 20 knop.

Åldersfördelning

Ålder 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89
Antal omkomna 0 0 1 1 2 3 5 8 2

Den yngsta omkomna var 24 år och den äldsta 88. Majoriteten var äldre än 60 år. Inga kvinnor, barn eller tonåringar finns bland de omkomna under året. 

Antal omkomna per månad

2014 anses som ett vädermässigt bra år med många båtar ute under högsäsongen. Det är en spridd uppfattning att om det är många som är ute med båt så inträffar också fler olyckor. Trots det fina vädret drabbades inte högsommarmånaden juli av någon dödsolycka vilket avviker från det normala. 2014 var det juni och sensäsongen som var mest olycksdrabbade.

genomsnittligt antal omkomna per månad i fritidsbåtsolyckor 2005-2013, diagram

Diagrammet ovan visar genomsnittligt antal omkomna per månad i fritidsbåtsolyckor 2005-2013.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
0 0 0 1 1 8 0 3 6 3 0 0

Tabellen ovan visar antalet omkomna under 2014 fördelat på månader.

Väder

4 av olyckorna kan möjligen hänföras till hårt väder. En av dem inträffade i en hamn där det kan ha varit svårt att ta sig ombord eftersom vinden pressade ut båten från bryggan.

Fiske

Minst 7 av de omkomna var ute för att fiska.

Flytvästanvändning

En eller möjligen två av de omkomna hade flytväst på sig.
Flytväst är ingen garanti för överlevnad men i många lägen ökar den chanserna väsentligt. Har man dessutom en möjlighet att larma ökar överlevnadschanserna ytterligare. Under 2014 larmade minst tre personer sedan deras farkoster kapsejsat och de hamnat i vattnet. Det gäller en jolleseglare i Mälaren och två kanotister i Vättern.
Det finns skäl att anta att det årligen är några personer som överlever därför att de har vattenskyddade mobiltelefoner och kan ringa för att få hjälp.
En grupp med sakkunniga från Transportstyrelsen och Livräddningssällskapet har bildats under Transportstyrelsens ledning. Den har i uppdrag att specialstudera dödsolyckorna och sedan bedöma hur många som överlevt om de haft flytväst. Redovisas separat.

Dödsorsaker

En klar majoritet av dödsfallen kommer sig av att man har hamnat i vattnet och drunknat. Vanligtvis sker det då en liten båt kapsejsar eller vid fall över bord.

Majoriteten av de omkomna drunknade.
2 av de omkomna drunknade inte utan avled av skador de fick i samband med kollisioner med andra båtar. I det ena fallet kolliderade en snurrebåt och en liten taxibåt. Det skedde i dagsljus, lugnt väder och god sikt. I det andra fallet inträffade kollisionen i mörker och blåsigt väder. En lotsbåt och en RIB-båt med två man ombord kolliderade.
Vid var och en av dessa olyckor omkom en person i fritidsbåtarna. Eftersom yrkesfartyg har varit inblandade utreds båda dessa olyckor av Haverikommissionen.
Generellt är det ovanligt med dödsolyckor då två båtar kolliderar. I Sjösäkerhetsrådets statistik finns ingen sådan dödsolycka dokumenterad sedan 2008.

Alkohol

    1,89 2,47
0   1,86 2,39
0   1,81 2,32
0   1,78 2,24
0   1,69 2,09
0 0,89 1,58 2,06
0 0,63 1,38 2,02

Tabellen ovan visar uppmätta alkoholhalter i promille för samtliga omkomna i fritidsbåtsolyckor under 2014. Dessa kan avvika något från alkoholhalten vid olyckstillfället. Den som levt en tid efter olyckan har fortsatt att förbränna alkoholen. Efter döden kan kemiska processer i kroppen göra att värdena ökar.

6 av de 22 omkomna var helt fria från alkohol.
73% hade alkohol i blodet.
Genomsnittlig alkoholhalt för samtliga 22 omkomna 1.31‰.
Genomsnittlig alkoholhalt för de 16 som hade alkohol i blodet 1.81‰.

Geografisk fördelning

dödsolyckornas geografiska fördelning, karta

Klicka på kartan för att öppna den i större format.
Den större pricken anger att två personer omkom i en och samma olycka.


• 16 omkom på insjöar, åar och andra vattendrag.
• 5 omkom i hamn.
• 19 personer omkom inom kommunalt räddningsområde
• 3 omkom inom statligt räddningsområde – de två kollisionsolyckorna i Stockholms skärgård samt en olycka i Vättern.
• 2 personer omkom vid färd skärgård – två kollisionsolyckor i Stockholms skärgård
• 2 omkom i skärgårdsområden.
• Ingen omkom vid öppen kust.
• Ingen omkom på öppna havet.