Sjötrafikinformation

Sjötrafikinformationstjänst (VTS = Vessel Traffic Services) är ett samlat begrepp för information och service till sjötrafiken. 

Det övergripande målet med sjötrafikinformationstjänsten (VTS) är att minska risken för sjö- och miljöolyckor i särskilt utpekade områden (VTS-områden) inom svenskt sjöterritorium dels genom att tillhandahålla information till sjötrafiken, dels genom trafikuppföljning för att förhindra kollision och för att förbättra säkerheten för navigeringen.

I Sverige tillhandahålls sjötrafikinformationstjänst (VTS) från Sjöfartsverkets VTS-centraler. 

Inom fastställda VTS-områden ska fartyg anmäla sig och lämna uppgifter om fartygsnamn, destination, djupgående m.m. enligt föreskrivna regler. Rapporteringen ska ske på engelska. Läs mer om rapportering i VTS-områden.

Samtidigt kan fartyget få information om t.ex. andra fartygsrörelser som kan påverka framfarten, fel eller brister i sjösäkerhetsanordningar, vind- och vattenförhållanden och övriga omständigheter som kan vara av betydelse för säkerheten i fartygstrafiken. När det är påkallat av säkerhetsskäl kan ett visst fartyg även få varningar och råd av betydelse för dess framförande.

VTS-centralen övervakar trafiken bl.a. via VHF-radio, radar och AIS (Automatic Identification System).

Sjötrafikinformationstjänsten (VTS) regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:56) om sjötrafikinformationstjänst (VTS) och sjötrafikrapporteringssystem (SRS), se dokument till höger.

Läs gärna IALA:s engelska informationsfolder om Vessel Traffic Services om vad en befälhavare kan förvänta sig av en VTS och vad som förväntas av befälhavaren. 

Frivillig VTS under tunnelbygget i Fehmarnbelt

Danmark och Tyskland har inrättat en frivillig VTS i sundet mellan Rödbyhamn - Puttgarden för att informera om det pågående tunnelarbetet och som kan påverka sjötrafiken. För mer information om vad som behöver rapporteras osv. se länk till höger om "Frivillig VTS i Fehmarnbelt".   

Transportstyrelsen rekommenderar att svenska fartyg rapporterar till VTS Fehmarnbelt.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!