Sjötrafikinformation

Sjötrafikinformationstjänst (VTS = Vessel Traffic Services) är ett samlat begrepp för information och service till sjötrafiken. 

Det övergripande målet med sjötrafikinformationstjänsten (VTS) är att minska risken för sjö- och miljöolyckor i särskilt utpekade områden (VTS-områden) inom svenskt sjöterritorium dels genom att tillhandahålla information till sjötrafiken, dels genom trafikuppföljning för att förhindra kollision och för att förbättra säkerheten för navigeringen.

I Sverige tillhandahålls sjötrafikinformationstjänst (VTS) från Sjöfartsverkets VTS-centraler. 

Inom fastställda VTS-områden ska fartyg anmäla sig och lämna uppgifter om fartygsnamn, destination, djupgående m.m. enligt föreskrivna regler. Rapporteringen ska ske på engelska. Läs mer om rapportering i VTS-områden.

Samtidigt kan fartyget få information om t.ex. andra fartygsrörelser som kan påverka framfarten, fel eller brister i sjösäkerhetsanordningar, vind- och vattenförhållanden och övriga omständigheter som kan vara av betydelse för säkerheten i fartygstrafiken. När det är påkallat av säkerhetsskäl kan ett visst fartyg även få varningar och råd av betydelse för dess framförande.

VTS-centralen övervakar trafiken bl.a. via VHF-radio, radar och AIS (Automatic Identification System).

Sjötrafikinformationstjänsten (VTS) regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:56) om sjötrafikinformationstjänst (VTS) och sjötrafikrapporteringssystem (SRS), se dokument till höger.

Läs gärna IALA:s engelska informationsfolder om Vessel Traffic Services om vad en befälhavare kan förvänta sig av en VTS och vad som förväntas av befälhavaren. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!