Riskvärdering av farleder

På denna sida publiceras information som rör arbetet med riskvärdering av farleder.

Riskbedömning av de första lotsledernas parametrar

Riskbedömningen av de första 28 lotsledernas parametrar är klar. Endast farvattnen beaktas i detta steg. De 28 lotslederna representerar olika förhållanden som finns i svenska farvatten och kommer att användas som en modell för genomgången av övriga lotsleder i den fortsatta riskbedömningen.

Expertgruppen har haft en betydande påverkan på resultatet. Efter att expertgruppen har bedömt risken för flertalet parametrar i riskmatrisen har vi justerat en del av våra preliminära bedömningar och fastställt parametrarnas slutliga riskbidrag. Överlag gjorde experterna samma bedömning som arbetsgruppen men de bedömde vissa parametrar som svårare och andra som lättare.

På sidan "Bedömning av lotsleders riskparametrar" i menyn till vänster hittar du bedömningen av lotsledernas riskparametrar.

Parametrar för riskvärdering av farleder fastställda

Arbetsgruppen för översyn av lotsplikt i Sverige har fastställt de parametrar som ska ingå i matrisen för riskvärdering av farleder.

Referensgruppen har haft möjlighet att lämna synpunkter på arbetsgruppens förslag på parametrar och hur de ska viktas i förhållande till varandra. Dialogen i arbetet har varit konstruktiv och det har funnits utrymme både för att ställa och besvara frågor.

I det förslag som nu har fastställts har referensgruppens synpunkter beaktats. Definitionerna av vissa parametrar har ändrats: trafikintensitet fritidsfartyg, konsekvens vid skada av infrastruktur (bro, kajanläggning m.m.) och konsekvens vid blockering av farled/sluss. Flera parametrar har fått en högre viktning: strömkänslighet, konsekvens vid skada av infrastruktur (bro, kajanläggningar m.m.) och trafikintensitet fritidsfartyg. Två parametrar har tagits bort: farledskomplexitet och sjömätning och en ny har lagts till: passage av linfärja eller vägfärja.

Förslagen på parametrar och hur de ska viktas i förhållande till varandra samt de fastställda parametrarna för riskvärdering av farleder hittar du under "Relaterad information" till höger.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!