Referensgrupp

Här publiceras information som rör referensgruppen för arbetet med riskbaserad lotsplikt.

Fortsatt arbete inom referensgruppen

Arbetet med riskbaserad lotsplikt har nu kommit så långt att uppgifter kan matas in i matrisen för att riskvärdera varje enskild farled.

Innan Transportstyrelsen börjar med detta har referensgruppen ombetts ge sina synpunkter på de parametrar som Transportstyrelsen föreslagit ska ingå i riskbedömningen.

Det finns två filer (se relaterad information till höger) som anger de föreslagna parametrarna och deras definitioner och viktning i förhållande till varandra. Referensgruppens synpunkter på såväl parametrarna som på hur de definieras och viktas beaktas när parametrarna ska fastställas:

  • Behövs alla föreslagna parametrar? Behövs ytterligare parametrar? Föreslå vilka och hur de ska definieras och viktas.
  • Stämmer definitionerna av parametrarna? Föreslå eventuell ändring.
  • Stämmer viktningen av parametrarna? Föreslå eventuell ändring.

I de parametrar (som t.ex. farledsbredd) där bedömningen måste göras genom ett dimensionerande fartyg, ska antas att fartyget har de mått som anger lotspliktsgränsen i den lotsled som ska bedömas. Vid bedömningen ska man alltså inte utgå från fartygets maxgräns för farleden.

Referensgruppen ska senast den 17 februari 2017 ha lämnat sina synpunkter till Transportstyrelsen.

Efter inkomna synpunkter kommer Transportstyrelsen att diskutera inkomna förslag och eventuellt justera parametrarna innan de fastställs.

Den 1 mars får referensgruppen en sammanställning av de synpunkter som lämnats och Transportstyrelsen meddelar hur parametrarna har fastställts.

Även andra som önskar lämna synpunkter på vilka parametrar som ska ingå i riskbedömningen av farleder är välkomna att göra det till lotsplikt@transportstyrelsen.se.

Informationsmöte den 17 januari 2017

Det var ett stort intresse av att delta i referensgruppen för översyn av lotsplikten. Ett första informationsmöte hölls den 17 januari 2017 i Norrköping.

Överlag uttryckte sig representanterna i referensgruppen mycket positivt över Transportstyrelsens initiativ till att se över lotspliktssystemet och menade att arbetet är angeläget. Ett sådant arbete har efterfrågats från såväl lotsar som rederier.

Deltagarna i referensgruppen bidrog med konstruktiva synpunkter på föreslagna parametrar för riskberäkning av farleder, som kan komma att ligga till grund för framtidens lotsplikt.

Deltagare i referensgruppen

I referensgruppen ingår representanter från Chalmers, Försvarsmakten, Lighthouse, Linnéuniversitetet, Lotsförbundet, Länsstyrelsen, Sjöbefälsföreningen, Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening, Sjöfartsverket Vessel Traffic Service (VTS) och Trafikverket.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!