Bakgrund

Transportstyrelsen leder ett arbete med att utvärdera lotsplikten och ta fram nya regler för lotsplikt i Sverige.

Det övergripande målet är att bättre anpassa lotsplikten efter sjöfartens förutsättningar och att med bibehållen sjösäkerhet möjliggöra morgondagens teknik- och miljöutveckling. Arbetet syftar till att bedömningen av lotsplikt ska bli enhetlig och att den ska göras riskbaserad. Utredningen ser även över dagens lotsdispensförfarande.

Frågan om lotspliktens utformning är inte ny. Redan 1928 framfördes i ett betänkande idéer om att göra lotsplikten mer nyanserad och vad vi i dag skulle kalla riskbaserad. När den statliga utredningen Lotsa rätt! kom 2007 blev frågorna aktuella på nytt, men fick av olika anledningar stå tillbaka. Nu tar Transportstyrelsen upp frågan om riskbaserad lotsning på eget initiativ.

I dagens system bestäms lotsplikten av fartygs storlek och last. För att göra en enhetlig bedömning som grundar sig på fler parametrar än i dag kommer vi bland annat att använda oss av ett verktyg för att objektivt riskvärdera lotsleder. I verktyget behandlar vi sannolikheter och konsekvenser för olika parametrar som kan förekomma i en farled. Varje lotsled analyseras, vilket mynnar ut i ett värde som visas i en riskmatris. Denna riskanalys kommer sedan att ligga till grund för bedömningen av lotsbehovet i leden. För att möjliggöra en viss flexibilitet i systemet ska även andra omständigheter av betydelse för sjösäkerheten eller miljön kunna vägas in vid det slutliga avgörandet av hur lotsplikten ska utformas.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!