Översyn av lotsplikt

Under 2017 påbörjade Transportstyrelsen en översyn av lotsplikten i Sverige. Arbetet ska leda till mer moderna och enhetliga regler för fartyg genom att göra lotsplikten riskbaserad.

Det övergripande målet är att bättre anpassa lotsplikten efter sjöfartens förutsättningar och att med bibehållen sjösäkerhet möjliggöra morgondagens teknik- och miljöutveckling. Arbetet syftar till att bedömningen av lotsplikt ska bli enhetlig och att den ska göras riskbaserad. Utredningen ser även över dagens lotsdispensförfarande.

Frågan om lotspliktens utformning är inte ny. Redan 1928 framfördes i ett betänkande idéer om att göra lotsplikten mer nyanserad och vad vi i dag skulle kalla riskbaserad. När den statliga utredningen Lotsa rätt! kom 2007 blev frågorna aktuella på nytt, men fick av olika anledningar stå tillbaka. Transportstyrelsen har på eget initiativ tagit upp frågan om riskbaserad lotsning.

I dagens system bestäms lotsplikten av fartygs storlek och last. För att göra en enhetlig bedömning som grundar sig på fler parametrar än idag kommer vi att använda oss av en riskmodell för att objektivt riskvärdera lotsleder. Modellen behandlar sannolikheter och konsekvenser för olika parametrar som kan förekomma i en farled. Varje lotsled analyseras, vilket mynnar ut i ett värde som visar lotsledens risk. Denna riskanalys kommer sedan att ligga till grund för bedömningen av lotsbehovet i leden. För att möjliggöra en viss flexibilitet i systemet ska även andra omständigheter av betydelse för sjösäkerheten eller miljön kunna vägas in vid det slutliga avgörandet av hur lotsplikten ska utformas.

Föreskriftsförslag

Ett förslag till nya regler är framtaget och har remitterats. I det remitterade materialet finns förutom ett förslag till nya föreskrifter även bifogat en konsekvensutredning och en riskvärdering av samtliga lotsleder.

För att på ett enkelt sätt ta reda på om en befälhavare på ett fartyg i en lotsled är skyldig att anlita lots finns en guide framtagen som på ett enkelt sätt ger svar.

Remitterade förslaget med tillhörande dokument

Pågående arbete

För närvarande arbetar vi med att omhänderta alla remissvar som har lämnats in i remissförfarandet. Intresset att lämna synpunkter på förslaget till mer riskbaserade regler om lotsplikt har varit stort. Mer än 50 svar med olika synpunkter har kommit in till Transportstyrelsen.

När ett nytt regelverk kan vara på plats är idag inte bestämt. Med anledning av att vissa delar av förslaget till förändrade regler kan komma att omremitteras är ett ikraftträdande den 1 januari 2021, som föreslogs vid remissen, inte längre aktuellt.

Vill du prenumerera på information?

Vill du ha löpande information om arbetet kan du anmäla dig till Transportstyrelsens prenumerationstjänst. Kryssa i rutan ”Översyn av lotsplikt” under rubriken sjöfart för att få ett meddelande om när ny information läggs upp på sidan.

Mycket välkommen att ta del av arbetet och påverka!

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!