Trafiktillstånd

De grundläggande verksamhetstillstånd som krävs för att få bedriva persontrafik med respektive trafikslag regleras i annan lagstiftning än kollektivtrafiklagen, till exempel i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen och i järnvägslagen. 

Från och med den 4 december 2011 har trafikhuvudmän/regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKTM) behövt tillstånd till att yrkesmässigt bedriva persontransporter på väg. Följande information gäller allmän trafik som bedrivs inom länet och om ansökan enbart gäller bedrivande av transporter, inte utför.

Regionala kollektivtrafikmyndigheter har enligt 3 kap. 2 § första och sista stycket lagen (2010:1065) om kollektivtrafik möjlighet att överlämna rätten att ingå avtal om allmän trafik samt upphandla och samordna dessa tjänster, till ett aktiebolag. Om sådant beslut om överlämnande finns är det Transportstyrelsen som ska bedöma vem som bedriver transporterna, RKTM eller aktiebolaget. Söker RKTM tillstånd kommer Transportstyrelsen att ställa frågan om ett överlämnade har skett till ett aktiebolag. Om så är fallet kommer Transportstyrelsen att begära in kopia av beslutet. Detta så att Transportstyrelsen kan göra en bedömning av vem som bedriver transporterna. Om aktiebolag söker tillstånd ska kopia av beslutet bifogas så att Transportstyrelsens även i detta fall kan göra en bedömning av vem som bedriver transporterna – aktiebolaget eller RKTM.

Vid en ansökan om att enbart bedriva transporter, inte att utföra transporter, kommer ingen prövning göras av ekonomiska resurser eller gott anseende för s.k. övrigt prövade om RKTM ansöker om tillståndet. Ska aktiebolaget ha tillstånd kommer ingen prövning göras av ekonomiska resurser men prövning kommer att göras av gott anseende för s.k. övrigt prövade.

Om ansökan rör att utföra transporter kommer prövningen vid Transportstyrelsen i stort sett att omfatta alla krav.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!