Sjömätning

På Transportstyrelsen hanteras bl. a. frågor som berör tillstånd för sjösäkerhetsanordningar (prickar, bojar osv.) och om det kan anses vara säkert att ta in en viss typ eller storlek av fartyg i farleder och hamnar.

Allmänt

För att Transportstyrelsen ska kunna ge tillstånd för sjösäkerhetsanordningar (prickar, bojar osv.) samt utfärda rekommendationer rörande farleders kapacitet så bör en djupmätning, en s.k. sjömätning, genomföras. Syftet med sjömätningen är att fastställa vilket djup som råder i det berörda vattenområdet

En sådan sjömätning bör uppfylla de noggrannhetskrav som ställs i den internationella standarden S-44 och i den nationella standarden FSIS-44.

  • S-44 IHO Special Publication No.44 IHO Standards for Hydrogaphic Surveys
  • FSIS-44 Finsk och Svensk realisering av S-44

Lagstiftning

Lagen (2016:319) om skydd för geografisk information och förordningen (2016:320) om skydd för geografisk information reglerar bland annat:

  • tillstånd för sjömätning inom Sveriges sjöterritorium med undantag av insjöar, vattendrag och kanaler
  • spridning av sammanställningar av landskapsinformation.

Karta över Sveriges territorialvatten och ekonomiska zon

(Bild från Sjöfartsverket)

Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln och kontinentalsockelförordningen (1966:315) reglerar rätten att utforska kontinentalsockeln.

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)” kapitel 15 tillsammans med offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)” 4§ hanterar försvarssekretess avseende landskapsinformation om militärgeografiska förhållanden. Ansökan om nödvändiga tillstånd behöver ske i god tid innan sjömätningen förväntas utföras.

Tillstånd för sjömätning utfärdas av Försvarsmakten.

Mätmetoder

Olika typer av sensorer används vid Sjömätning till exempel ljud, ljus eller mekaniska sensorer. Med ljud avses ekolodning och då antingen i form av enkelstråle (singelbeam) eller flerstråle (multibeam). Ekolodning sker med allt ifrån små båtar till större fartyg.

Illustration av sjömätningsfartyget Jacob Hägg med multibeam-ekolod (bild från Sjöfartsverket)

(Bild från Sjöfartsverket)

Lidar (Light Detection And Ranging) mätning bygger på laserljus som sänds från flygplan eller helikopter.

I förekommande fall där kraven på hög noggrannhet eftersträvas kan mekanisk avkänning (ramning) av botten ske. Områden som ”ramas” kan säkerställa ett minsta djup i hamnen eller i farleden.

I vissa fall kan även fotogrammetri användas. Här förekommer ett flertal tekniska metoder som dock inte uppfyller kraven enligt S-44. Dessa metoder kan trots det ändå vara tillräckligt bra för att inhämta viss djupinformation.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!