Fartygsbefäl klass VI inre fart

Rättigheter i inre fart

Behörigheten fartygsbefäl klass VI inre fart medför rätt att tjänstgöra som befälhavare på svenska handelsfartyg i inre fart med en bruttodräktighet om högst 800.

Krav för att få behörigheten

Sökanden ska, efter att fått behörighet som fartygsbefäl klass VII inre fart eller lägst fartygsbefäl klass VII

  1. ha tjänstgjort i minst 6 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg i inre fart med en brutto­dräktighet om minst 70, eller
  2. ha tjänstgjort i minst 12 månader som befälhavare på handelsfartyg i inre fart med en brutto­dräktighet om minst 20.

Krav för att förnya behörigheten

Grundregeln är att förnyad behörighet kan utfärdas för den som tjänstgjort som fartygsbefäl på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20 i inre fart i minst 180 dagar (faktisk tid ombord) under senaste femårsperioden. Tjänstgöringen ska vara fullgjord efter den senaste utfärdade behörigheten och fullgjorts på fartyg i yrkesmässig trafik.

Alternativ grund till förnyelse framgår av Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal.

Läkarintyg

Vid ansökan om behörighet för första gången eller vid förnyelse krävs ett läkarintyg som styrker att de föreskrivna kraven på syn och hörsel är uppfyllda, intyget får inte vara äldre än två år.

Utbyte utan ny giltighetstid (konvertering)

Den som innehar en giltig behörighet som fartygsbefäl klass VI inre fart kan efter ansökan byta ut behörigheten mot en behörighet där de utökade rättigheterna till tjänstgöring framgår. En sådan behörighet utfärdas då med samma giltighetstid som den tidigare utfärdade behörigheten. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!