Maskinbefäl

Här finns information om hur du som har en maskinbefälsbehörighet kan förnya den till en behörighet som är i enlighet med STCW-Manila. En sådan krävs för att få tjänstgöra som maskinbefäl efter 31 december 2016 (STCW Manila).

För den som redan har en giltig behörighet, enligt tidigare gällande författning, som sjöingenjör eller maskinbefäl klass II-VII krävs följande för att byta ut sitt behörighetsbevis i enlighet med STCW Manila:

Läkarintyg

Ett giltigt svenskt läkarintyg som uppfyller kraven enligt STCW-Manila där det framgår att sjömannen uppfyller de för befattningen aktuella syn- och hörselkraven.

Tjänstgöring

Ett års tjänstgöring som maskinbefäl under de senaste fem åren, alternativt tre månaders tjänstgöring som maskinbefäl under de senaste sex månaderna. Tjänstgöringen ska ha fullgjorts på fartyg i yrkesmässig trafik med en maskinstyrka om minst 75 kW.

I det fall tjänstgöringskravet inte uppfylls krävs genomgången behörighetsförlängande utbildning som inte är äldre än ett år. Detta förutsätter att den nuvarande behörigheten inte är förnyad mot bakgrund av en behörighetsförlängande utbildning.

 

Utbyte av behörighetsbevis efter 31 december 2016?

Den sjöman som väntar till efter 31 december 2016 med att byta ut sin behörighet, som är utfärdad i enlighet med tidigare författning, måste uppfylla förnyelsekraven enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal.

För de som har en behörighet som maskinbefäl klass VII eller högre krävs dessutom att sjömannen vid ansökan om behörigheten uppvisar giltigt certifikat, för:

  • Grundläggande säkerhetsutbildning (Basic safety)
  • Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
  • Avancerad brand
  • Grundläggande sjukvård 

Vad krävs mer vid tjänstgöring från och med 1 januari 2017?

Ändringarna enligt STCW – Manila kräver att den som har en behörighet som Maskinbefäl klass V eller högre, alternativt Fartygseltekniker och tjänstgör som maskinbefäl på fartyg med en maskinstyrka om 750 kW eller mer i internationell trafik, även ska uppfylla vissa utbildningskrav.

Vid sidan om grundbehörigheten ska sjömannen kunna uppvisa kursintyg i enlighet med STCW – Manila, alternativt giltigt certifikat, för:

  • Grundläggande säkerhetsutbildning (Basic safety)
  • Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
  • Avancerad brand
  • Grundläggande sjukvård

Med kursintyg för grundläggande säkerhet, räddningsfarkoster och beredskapsbåtar samt avancerad brand menas intyg över fortbildningskurs alternativt grundkurs som uppfyller kraven enligt STCW – Manila.

Med giltigt certifikat menas ett certifikat utfärdat enligt STCW – Manila. De svenska certifikaten är i dessa fall utfärdade på blått papper. Även certifikat utfärdade av en sjöfartsmyndighet i ett annat EU/EES – land är direkt giltiga på svenska fartyg, förutsatt att de uppfyller kraven enligt STCW – Manila.

För den som har en uppgift ombord för vilken Fartygssäkerhetsförordningen kräver ett visst certifikat, räcker det dock aldrig med ett utbildningsbevis. I dessa fall krävs alltid ett giltigt certifikat oavsett vilken grundbehörighet som innehas. I detta avseende har ingen förändring skett i och med STCW – Manila.

Läs mer om vad som krävs vid övergången till STCW/Manila 

Fartygseltekniker – en helt ny behörighet

I och med STCW Manila har det skapats en helt ny maskinbehörighet, Transportstyrelsen har valt att kalla den fartygseltekniker.

Denna behörighet erhålls genom en av Transportstyrelsen godkänd utbildning och 36 månaders maskintjänstgöring, av dessa 36 månader får högst sex månader ersättas med tjänstgöring i elektrisk verkstad.

Sjömannen kan även erhålla denna behörighet genom en övergångsbestämmelse:

Sjömän som före den 1 januari 2012 har tjänstgjort i minst 12 månader den senaste femårsperioden. Tjänstgöringen ska vara gjord i en befattning som Transportstyrelsen bedömer som likvärdig med den sökta behörigheten.

För att erhålla behörigheten fartygseltekniker enligt övergångsbestämmelsen behöver du följa dessa instruktioner.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!