Fartygsbefäl

Här finns information om hur du som har en fartygsbefälsbehörighet kan förnya den till en behörighet som är i enlighet med STCW-Manila. En sådan krävs för att få tjänstgöra som fartygsbefäl efter 31 december 2016 (STCW Manila).

För den som redan har en giltig behörighet, enligt tidigare gällande författning, som sjökapten eller fartygsbefäl klass II-VII krävs följande för att byta ut sitt behörighetsbevis i enlighet med STCW Manila:

Läkarintyg

Ett giltigt svenskt läkarintyg som uppfyller kraven enligt STCW-Manila där det framgår att sjömannen uppfyller de för befattningen aktuella syn- och hörselkraven.

Tjänstgöring

Ett års tjänstgöring som fartygsbefäl under de senaste fem åren, alternativt tre månaders tjänstgöring som fartygsbefäl under de senaste sex månaderna. Tjänstgöringen ska ha fullgjorts på fartyg i yrkesmässig trafik med en bruttodräktighet om minst 20.

I det fall tjänstgöringskravet inte uppfylls krävs genomgången behörighetsförlängande utbildning som inte är äldre än ett år. Detta förutsätter att den nuvarande behörigheten inte är förnyad mot bakgrund av en behörighetsförlängande utbildning.

ECDIS

För erhållande av rättigheter på ECDIS godkända fartyg krävs intyg om godkänd ECDIS utbildning.

Den som inte genomgått en godkänd ECDIS utbildning kommer att få en begränsning i sitt behörighetsbevis som lyder "Från 2017-01-01 är behörighetsbeviset inte giltigt för tjänstgöring på fartyg utrustade med ECDIS".

Utbyte av behörighetsbevis efter 31 december 2016?

Den sjöman som väntar till efter 31 december 2016 med att byta ut sin behörighet, som är utfärdad i enlighet med tidigare författning, måste uppfylla förnyelsekraven enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal.

För de som har en behörighet som fartygsbefäl klass VII eller högre krävs dessutom att sjömannen vid ansökan om behörigheten uppvisar giltigt certifikat, för:

  • Grundläggande säkerhetsutbildning (Basic safety)
  • Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
  • Avancerad brand
  • Grundläggande sjukvård 

Vad krävs mer vid tjänstgöring från och med 1 januari 2017?

Ändringarna enligt STCW – Manila kräver att den som har en behörighet som Fartygsbefäl klass V eller högre och tjänstgör som fartygsbefäl på fartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer i internationell trafik, även ska uppfylla vissa utbildningskrav.

Vid sidan om grundbehörigheten ska sjömannen kunna uppvisa kursintyg i enlighet med STCW – Manila, alternativt giltigt certifikat, för:

  • Grundläggande säkerhetsutbildning (Basic safety)
  • Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
  • Avancerad brand
  • Grundläggande sjukvård 

Med kursintyg för grundläggande säkerhet, räddningsfarkoster och beredskapsbåtar samt avancerad brand menas intyg över fortbildningskurs alternativt grundkurs som uppfyller kraven enligt STCW – Manila.

Med giltigt certifikat menas ett certifikat utfärdat enligt STCW – Manila. De svenska certifikaten är i dessa fall utfärdade på blått papper. Även certifikat utfärdade av en sjöfartsmyndighet i ett annat EU/EES – land är direkt giltiga på svenska fartyg, förutsatt att de uppfyller kraven enligt STCW – Manila.

För den som har en uppgift ombord för vilken Fartygssäkerhetsförordningen kräver ett visst certifikat, räcker det dock aldrig med ett utbildningsbevis. I dessa fall krävs alltid ett giltigt certifikat oavsett vilken grundbehörighet som innehas. I detta avseende har ingen förändring skett i och med STCW – Manila. 

Läs mer om vad som krävs vid övergången till STCW – Manila

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!