Kapitel 5 – Uppfyllande och ikraftträdande

Detta kapitel vänder sig till den behöriga myndigheten, i Sverige är det Transportstyrelsen. 

Tillsyn och besiktning

Kapitlet, ställer krav på att besiktning och inspektion ska utföras regelbundet för att säkerställa att fartygen uppfyller sjöarbetskonventionens krav. Det är 16 områden som ska kontrolleras och vilka dessa är finns beskrivet nedan. 

Fartyg som uppfyller kraven kommer att erhålla ett sjöarbetscertifikat. Ett sådant certifikat utgör ett prima facie-bevis att kraven är uppfyllda vilket kommer att underlätta vid en hamnstatskontroll. 

Till ett sjöarbetscertifikat ska:

 • en deklaration om överensstämmelse (DMLC, del 1) bifogas. Upprättas av Transportstyrelsen.
 • en deklaration om överensstämmelse (DMLC, del 2). bifogas. Upprättas av redaren/ägaren och beskriver hur kraven som reglereras i DMLC del 1 uppfylls. 

Mer information om dessa dokument och om hur man ska gå till väga för att erhålla ett sjöarbetscertifikat finns nedan.

Frågor och svar

Alla fartyg med en bruttodräktig om 500 eller större och som trafikerar internationell resa ska inneha ett sjöarbetscertifikat.

De områden som ska besiktigas är 16 till antalet och omfattar följande: 

 1. minimiålder
 2. läkarintyg
 3. utbildning och kvalifikationer
 4. anställningsavtal för sjömän
 5. rekrytering via privata rekryterings- och förmedlingsföretag
 6. arbets- och vilotid
 7. bemanningsnivåer
 8. bostäder
 9. rekreationsmöjligheter ombord
 10. mat och förplägnad
 11. skydd av hälsa och säkerhet och förebyggande av olyckor
 12. sjukvård ombord
 13. rutiner för klagomålshantering ombord
 14. löneutbetalningar
 15. finansiell säkerhet för hemresa
 16. finansiell säkerhet avseende rederiets ansvar

Efter att redaren/ägaren lämnat in DMLC del 2 och Transportstyrelsen eller delegerad organisation har godkänt detta ska fartyget besiktas för att verifiera att redarens åtagande enligt DMLC del 2 är implementerande i fartyget. Se flödesschema.

Sjöarbetskonventionen trädde i kraft den 20 augusti 2013 och från detta datum ska alla fartyg som om 500 brutto och mer som seglar internationellt ha ett certifikat.

För de fartyg som anlitar Transportstyrelsen som tillsynsorganisationen, ingår kostnaden för certifikatet i den årliga avgiften som erläggs.

Giltighetstiden för certifikatet är upp till fem år, med en mellan liggande besiktning i intervallet 24-36 månader. Efter 60 månader ska certifikatet förnyas.

Fartyg med en bruttodräktighet av 200-499 i fartområde C och vidsträcktare fart ska ha tillsyn med  intervallet 24-36 månader men är inte certifikatspliktiga. Fartyg under 200 omfattas inte av sjöarbetskonventionens bestämmelser.

Fartyg i fartområde E, D samt insjöar och Kalmarsund omfattas inte av sjöarbetskonventionen. Dock kan en redare som inte omfattas av kraven välja att frivilligt certifiera sitt fartyg.

Ett fartyg som inte kan uppvisa ett sjöarbetscertifikat vid en hamnstatskontroll riskerar att behöva genomgå en mer utökad inspektion i hamn.

Sjöarbetscertifikatet är ett bevis på att fartyget uppfyller kraven i sjöarbetskonventionen.

Certifikatet består av tre delar:

 • DMLC Del 1 - Upprättas av Transportstyrelsen
  Dokumentet beskriver vilka lagrum som reglerar punkterna 1-16.
 • DMLC Del 2 - Upprättas av fartygets ägare/redare
  Här ska ägaren/redaren beskriva hur kraven uppfylls (punkt 1-16). Detta gör du genom att fylla i blanketten och skickas in till Transportstyrelsen så snart som möjligt. Instruktioner och blankett hittar du på sidan DMLC, Part 2 (Declaration of Maritime Labour Compliance)
 • MLC certifikat - Utfärdas av Transportstyrelsen eller erkänd organisation  När DMLC Del 2 är godkänt och besiktning har ägt rum ombord på fartyget, utfärdar behörig myndighet eller erkänd organisation ett MLC-certifikat. Till certifikatet ska DMLC 1 och DMLC 2 bifogas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!