Kapitel 3 – Bostäder, fritidsutrymmen, mat och förplägnad

Sjöarbetskonventionen och svenska föreskrifter reglerar miniminivåerna vad gäller bostäder, fritidsutrymmen, mat och förplägnad.

Transportstyrelsen arbetar för närvarande med att ta fram föreskrifter som reglerar dessa frågor på fartyg byggda efter den 20 augusti 2013, det vill säga det datum då konventionen träder ikraft.

Frågor och svar

Alla fartyg som kölsträckts eller befinner sig på ett motsvarande byggnadsstadium den 20 augusti 2013 eller senare förutom

  • fiskefartyg,
  • fartyg som inte normalt används i kommersiell verksamhet, eller
  • fartyg som enbart trafikerar fartområde E eller D.

Även fartyg som repareras, förändras eller modifieras, så att fartygets dimensioner eller bostadsutrymmen väsentligen förändras eller så att fartygets livslängd förlängs avsevärt, ska uppfylla kraven i dessa föreskrifter i den utsträckning det enligt Transportstyrelsens bedömning är rimligt och praktiskt möjligt.

Fartyg byggda före den 20 augusti 2013 ska, beroende på byggnadsår, tillämpa Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1970:A4) om bostäder och ekonomilokaler m.m. på fartyg eller Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1992:6) med föreskrifter och allmänna råd om besättningens bostäder på fartyg m.m.

Dessa fartyg ska tillämpa kraven i SJÖFS 1992:6 med föreskrifter och allmänna råd om besättningens bostäder.

Fartygets personalkock ska ha korrekt behörighet. På fartyg utan föreskriven personalkock, dvs. med en besättning mindre än 10, ska den som ansvarar för matlagning ombord ha genomgått en livsmedelshygienisk utbildning.

Ja, sjöarbetskonventionen och den svenska lagen föreskriver att man ska ta hänsyn till olika kulturella yttringar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!