Kapitel 1 – minimikrav för sjöfarare att få arbeta till sjöss

Kapitel 1 i Sjöarbetskonventionen (MLC) består av fyra delar som beskriver kraven om minimiålder, läkarintyg, utbildning och behörigheter samt rekrytering och förmedlingsbolag.

Frågor och svar

Det är alla personer som har en funktion ombord.

I Sverige får en person som fyllt 16 år och fullgjort sin skolplikt börja arbeta ombord i ett fartyg. Mer information om minimiålder på sidan om Arbetsmiljö.

Sjömän mellan 16 -18 år.

Nej, det finns restriktioner för minderåriga som arbetar till sjöss. Mer information om minderåriga finns på sidan Arbetsmiljö.

Bestämmelser om vilotid och riskfyllda arbeten för minderåriga finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:119) om arbetsmiljö på fartyg.

Alla som har en funktion ombord ska inneha ett giltigt läkarintyg. Kravet på läkarintygets innehåll är beroende av vilken tjänst sjöfararen innehar. Mer information om läkarintyg för sjöfolk.

Läkarintyg för minderårig gäller i högst ett år. För sjöfarare som är över 18 år gäller läkarintyget i två år. Mer information om läkarintyg för sjöfolk.

Beroende på vilken typ av ombordtjänstgöring, så ställs olika krav på behörigheter och utbildningar. Vissa befattningar kräver ingen grundutbildning. Mer information om utbildning/behörighet.

Sverige saknar idag regler för hur privata rekryterings- och förmedlingsföretag ska bedrivas. Frågan utreds för närvarande inom Regeringskansliet, men det är idag inte möjligt att erhålla ett sådant certifikat som föreskrivs i sjöarbetskonventionen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!